Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Løn og pension

Indholdet her er vejledende. Hvis du har brug for konkret rådgivning, skal du ringe til os på 33 79 12 60.

Når du er offentligt ansat, er du sikret en grundløn og forskellige tillæg via din overenskomst. Det samme gælder for visse private virksomheder.

Du kan dog forhandle dig til mere i løn. Enten med hjælp fra din tillidsmand, fra DAP eller ved egen kraft. I sidste ende er din løn medbestemmende for, hvor meget du får indbetalt til din pension.

Din pension kan skaffe dig hjælp ved sygdom

Alle, som er ansat på vores offentlige overenskomst, samt en del privatansatte, har deres pensionsopsparing i PFA. Hvis du derudover har tegnet en forsikring mod tabt erhvervsevne i PFA, giver det adgang til PFA Early Care. Med PFA Early Care kan du på baggrund af en vurdering, som rådgivere i PFA foretager, muligvis få hjælp fra første dag, hvis din sygemelding er 14 dage eller længere. Læs mere her.

Læs også: Tag et kig på din pension

Når du er offentligt ansat

Som offentligt ansat arbejder du efter en overenskomst, der sikrer dig en grundløn. Grundlønnen er aftalt mellem din arbejdsgiver og DAP.

 

Du skal være ansat som psykomotorisk terapeut for at være dækket af DAPs overenskomst. Er du ansat som ex pædagog eller socialpædagog, er du altså ikke dækket af DAPs overenskomst. Her gælder en overenskomst for det relevante fagområde.

Foruden grundlønnen kan der også indgå tillæg i din løn. Tillæggene er aftalt direkte mellem kommuner, regioner eller stat og DAP. Tillæggene bliver kaldt centralt aftalte tillæg.

Du har ikke selv indflydelse på din grundløn eller centralt aftalte tillæg. Det kan du til gengæld have på individuelle tillæg, som kan gælde alle ansatte på en arbejdsplads. Den enkelte medarbejder kan også forhandle individuelle tillæg.

I nogle job kan du også forhandle en resultatlønaftale. Det vil sige, at du får udbetalt et særligt honorar, hvis du i dit job når et eller flere mål, aftalt mellem din arbejdsgiver og dig.

Din løn som kommunalt ansat

Som en del af dit løntrin får du et områdetillæg. Størrelsen af tillægget er bestemt af, hvor i landet du arbejder. Områdetillægget har 5 forskellige trin. Du begynder med at være på løntrin 4, indtil du har 4 års anciennitet. Herefter stiger du til løntrin 5. Er du ansat som psykomotorisk terapeut i en kommune, eller som leder i en kommune, består din løn af et løntrin, eventuelt et overenskomstmæssigt individuelt tillæg, alt efter din anciennitet. Herudover kan der forhandles individuelle løntillæg/lokale løntrin.

Har du mindre end 4 års beskæftigelse efter endt grunduddannelse, modtager du et centralt aftalt tillæg.

Lønberegner for kommunalt ansatte

DAP har sammen med de andre organisationer i Sundhedskartellet udformet en lønberegner – klik her for at blive sendt videre.

Den kan beregne din overenskomstmæssige løn, samt de tillæg der måtte være på overenskomsten. Yderligere forhandlinger på baggrund af mer-uddannelse, erfaring, kvalifikationer m.v. forhandles individuelt. Det sker via din tillidsrepræsentant. Har du ikke en sådan, så hjælper vi dig.

På Sundhedskartellets lønberegner kan du også se hvilke tillæg, der gives efter normal arbejdstid. Vedrørende 24. og 31. december, 1. maj og 5. juni er der forskellige regler, alt efter hvor i landet du er ansat.

Din løn som ansat i en region

Er du ansat som psykomotorisk terapeut i en region, og ikke er leder, består din løn af et løntrin, centrale tillæg og lokale tillæg samt eventuelt en resultatløn.

Din grundløn er løntrin 4. Efter 8 års anciennitet stiger du til trin 5 samt et årligt tillæg.

Med til løntrinnet hører et områdetillæg. Områdetillægget er bestemt af hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Områdetillægget findes i 4 forskellige størrelser.

Du modtager et centralt tillæg, hvis der ikke er fri tjenestedragt.

Har du en atypisk stilling, som adskiller sig væsentligt fra et basisjob, kan der aftales en samlet løn, der tager hensyn til jobbets atypiske karakter. Der er ikke defineret noget særligt niveau for dette i overenskomsten.

Lønberegner for ansatte i regionerne

Du kan også bruge Sundhedskartellets lønberegner, hvis du er ansat i en region. Klik her for at blive sendt videre.

Beregneren har dog ikke de lokale tillæg med. Du kan heller ikke se, om der er mulighed for at få resultatløn. Det er kun arbejdspladsen der kender disse honorarer. Hvis du gerne vil vide mere om dem, kan du spørge den lokale tillidsrepræsentant.

Du kan finde lønberegneren og overenskomsterne i regionerne her: Lønberegner fra Sundhedskartellet.

Din løn som ansat i staten

Er du statsligt ansat, er du ansat som lærer, underviser eller leder på professionshøjskoler eller SOSU-skoler. Du kan også være ansat på timelønsbasis.

Foruden grundløn kan der aftales funktions- og kvalifikationstillæg.

På professionshøjskoler fastsættes lønnen med udgangspunkt i et basislønforløb på 8 trin. Hvert trin er etårigt. Ved de første 7 trin sker oprykningen automatisk. Det 8. trin er forbeholdt medarbejdere der har en kandidatgrad.

Hvilket løntrin du lander på, afhænger af din relevante erfaring. Det behøver ikke at være erfaring som underviser. Men din erfaring skal være relevant for jobbet.

Du får automatisk et adjunkttillæg i adjunktperioden. Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektortillæg.

Undervisere med flere på SOSU-skoler og ved social- og sundhedsuddannelserne lander på et ud af i alt tre basisløntrin. Hvilket løntrin der er tale om, afhænger af hvor mange års beskæftigelse du har efter din grunduddannelse.

Hvert trin er fireårigt, og på hvert trin modtager du et undervisertillæg.

Tidligere fik man et geografisk bestemt stedtillæg. Størrelsen på tillægget afhang af, hvor i landet arbejdspladsen lå. Stedtillæggene er nu lagt sammen til to løngrupper: en for provinsen og en for hovedstaden.

Når du er privatansat

På de fleste private arbejdspladser er der ikke en overenskomst, der dækker dig. Din løn og øvrige forhold skal derfor aftales med din arbejdsgiver. Som inspiration kan du ved hjælp af Sundhedskartellets lønberegner finde lønnen for offentligt ansatte. Du skal sikre dig, at du kan forhandle din løn hvert år.

Men husk, at mange af de vilkår, offentligt ansatte har, ikke automatisk gælder for dig. Din løn skal både afspejle din markedsværdi, men også de vilkår, du i øvrigt har. Jo dårligere vilkår, desto højere bør lønnen være.

Er der løn under sygdom? Hvad med personalemøder, delt tjeneste og omlagt arbejdstid? Er pensionsindbetalingerne en del af lønnen, og skal du måske selv betale en andel?

Nogle steder er der ikke overarbejdsbetaling eller ekstra betaling i weekender, aften og nat. Når du arbejder med en overenskomst, er overarbejde typisk 50% oveni vanlig timeløn, og du har desuden ret til at kende din arbejdstid fire uger før. Uden overenskomst har du ikke de samme rettigheder, medmindre det står i din kontrakt.

Din ferie er som udgangspunkt reguleret af ferieloven, som giver dig ret til 5 ugers ferie, og ikke de 6 uger som er det almindelige i de offentlige overenskomster.

I din ansættelseskontrakt skal der stå, hvordan din pension beregnes, herunder pensionsprocenten, og hvilken pensionsordning der indbetales til – hvis der altså overhovedet er en pensionsordning på din arbejdsplads.

Du skal være opmærksom på, hvad der står i din ansættelseskontrakt om barsel. Hvis der ikke er nævnt noget, er du kun omfattet af gældende lovgivning og har udelukkende ret til barsel med dagpenge.

Som udgangspunkt har du ikke ret til seniordage, hvis ikke der er en overenskomst på arbejdspladsen.

Ofte vil du heller ikke have ret til omsorgsdage, og du har ikke ret til barnets første og anden sygedag.

Det skal også stå i ansættelseskontrakten, hvorvidt du er omfattet af funktionærloven. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, skal det stå i ansættelsesbrevet, om du har ret til sygdom med løn, og hvilke opsigelsesvarsler der gælder.

Der er en risiko ved at arbejde uden overenskomst. Ved uenigheder mellem dig og din arbejdsgiver, er du væsentligt dårligere stillet når du er ansat uden overenskomst end med. Det er langt sværere at løfte og vinde en sag juridisk i retten. Derfor anbefaler DAP, at du søger arbejde på steder med overenskomster, og hvis der ikke er en overenskomst, er det en god ide at få tjekket dit ansættelsesbrev hos DAP, inden du skriver under.

Det er en god ide at blive ansat med din fagtitel. Det kan have indflydelse på din løn og dermed også din anciennitet, hvis du skifter job. Læs mere om at være ansat med din fagtitel her.

Når du er selvstændig

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine løn- og ansættelsesvilkår. Dette er i modsætning til for eksempel overenskomstansatte, hvor langt de fleste løn- og ansættelsesvilkår er fastlagt på forhånd.

Derudover henviser vi til DAPs vejledende takster for selvstændige.

Når du er ansat i folkeoplysningen

Som underviser i folkeoplysningen får du pr. 1. april 2024 319,02 kr. Hertil skal lægges feriepenge på 12,5 %.

Det tal dækker over, at du for en undervisningstime på 45 minutter får betaling for 1,6 arbejdstime. Foruden selve undervisningen indgår der i lønnen planlægning, forberedelse og afsluttende pædagogisk behandling af undervisningen samt administrative opgaver såsom fremmødelister og pauser.

Fordi lønnen er lovbestemt, er der ikke mulighed for forhandling.

Pension

DAP samarbejder med PFA. Derfor har du som en del af din overenskomst eller dit ansættelsesforhold en pensionsordning i PFA, så du kan spare op til pensionen og er sikret, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Er du privatansat eller selvstændig og uden en pensionsordning kan du som medlem af DAP bruge det frivillige medlemstilbud, som er et meget konkurrencedygtigt tilbud.

Til dig med overenskomst
Du har en attraktiv pensionsordning i PFA, hvor din arbejdsgiver indbetaler et bidrag af din løn til din pensionsopsparing. Udover din opsparing, der giver dig en økonomisk sikkerhed, så har du også en række forsikringer, der dækker dig og din familie ved sygdom og skader. Som standard har du blandt andet PFA Kritisk sygdom, PFA Liv  og PFA Erhvervsevne. Du vil efter første indbetaling modtage en kort helbredserklæring, som du skal udfylde.

Ansat i en kommune

Som kommunalt ansat udgør din pension ifølge basisoverenskomsten 16,70%. Er du leder, udgør din pension 17,46%.

Du kan til enhver tid få et overblik over din pensionordning på pensionsinfo.dk

Fritvalgstillæg: Du kan vælge at få et fritvalgstillæg på 0,52% af din løn udbetalt som en del af lønnen, eller få pengene sat ind som pension.

Hvis du som kommunalt ansat ikke tager stilling til dit fritvalgstillæg, får du det udbetalt med din løn. Ønsker du, at tillægget skal indbetales som pension, skal du give din arbejdsgiver skriftlig besked senest 1. oktober. Samme dato gælder, hvis du ønsker at skifte fra pensionsindbetaling til at få tillægget udbetalt sammen med din løn. Du får ikke pension af dit fritvalgstillæg.

Yderligere indbetaling: Er du kommunalt ansat, kan du vælge at få indbetalt mere af din løn til pension, end der er aftalt i overenskomsten. Beløbet bliver trukket fra i din løn.

Du skal skriftligt meddele din arbejdsgiver, hvor meget du ønsker indbetalt til din pension og i hvor lang en periode. Undersøg også, hvilke regler der gælder i din kommune.

Offentligt ansat i en region

Som ansat i basisstilling i en region udgør din pension 16,76%, heraf udgør egetbidrag 1/3 af det samlede bidrag. Du kan til enhver tid få et overblik over din pensionordning på pensionsinfo.dk.

Du får også indbetalt 2% i pension af tillæg, du får for at arbejde om aftenen, natten, i weekenden eller på helligdage.

Har du en kandidatuddannelse, er der aftalt særlige vilkår, og pensionsprocenten er 18,46%.

Er du leder, udgør din pension 16,76%

Yderligere indbetaling: Når du er ansat i en region, kan du vælge at få indbetalt mere af din løn til pension, end der er aftalt i overenskomsten. Beløbet bliver trukket fra i din løn.

Du skal skriftligt meddele din arbejdsgiver, hvor meget du ønsker indbetalt til din pension og i hvor lang en periode. Undersøg også, hvilke regler der gælder i din region.

Privatansat

Som ansat på en privat arbejdsplads, hvor DAP ikke har en overenskomst, er det op til dig selv at aftale pensionsordning og -vilkår med din arbejdsgiver. Sørg for at få jeres pensionsaftale skrevet ind i ansættelseskontrakten.

Selvstændig

Du har som selvstændig ret til at modtage folkepension ligesom alle andre. Til gengæld skal du selv sørge for at indbetale yderligere til pensionen. Læs gode råd om pensionsindbetaling for selvstændige på Borger.dk.

Til dig uden overenskomst – frivilligt medlemstilbud
Som selvstændig og medlem af DAP kan du også få en pensionsordning i PFA. Minimumsindbetalingen er 12.000 kr. årligt, og udover din opsparing kan du mod aflevering af tilfredsstillende helbredsoplysninger få en række forsikringer, der kan dække dig og din familie ved sygdom og skader, og her vil minimumsindbetalingen være 24.000 kr. årligt. Vil du høre mere om oprettelse, eller har du spørgsmål til det frivillige medlemstilbud, kan du ringe til PFA på 70 12 50 00.

Arbejdsløs

Bliver du arbejdsløs, er det en god idé at tage et kig på din pensionsordning. På den måde kan du få et overblik over, hvilken konsekvens arbejdsløshed kan have for din pension.

Læs mere om arbejdsløshed og pension på Borger.dk.

Lønforhandling

Al erfaring viser, at det er ved jobskiftet eller nyansættelsen, du har den bedste forhandlingsposition. Det er på disse tidspunkter, at muligheden for at få en god løn er bedst.

Lønforhandlingen i det løbende ansættelsesforhold giver sjældent de store resultater. Men det skal ikke gøre, at du springer den over.

Forbered dig til lønforhandling

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Undersøg, hvordan din løn ser ud i forhold til andre. Brug for eksempel din tillidsrepræsentant til det. Vedkommende kender lønningerne på hele din arbejdsplads. Hvis du ikke har nogen tillidsmand, så kontakt DAP. Vi hjælper hellere end gerne med lønforhandlingen.

Se på dine resultater. Skriv dine resultater ned, så du har et tydeligt billede af, hvad du har opnået. Resultater kan være antallet af opgaver du har løst, men også kvaliteten eller måden, de er opnået på er vigtig.

Det kan også være, at du har haft særlige funktioner eller har opnået kvalifikationer, som kan begrunde en lønforhøjelse. Sammenhold dine resultater med målene for din arbejdsplads, og brug det i din argumentation.

Du kan eksempelvis sammenligne med lønnen for offentligt ansatte ved hjælp af lønberegneren fra Sundhedskartellet.

Sæt dig nogle mål inden lønforhandling

Før forhandlingen skal du selv være helt bevidst om, hvad det er, du går efter. Du skal med udgangspunkt i de fakta, som du har samlet, sætte dig et mål. Målet kan godt bestå af flere mål i prioriteret rækkefølge. Hvis du ikke kan komme igennem med dit højst prioriterede mål, kan du måske komme igennem med mål længere nede på prioriteringslisten.

Hvis du har en tillidsrepræsentant, vil det være hende eller ham, der står for den årlige lønforhandling.

Transportgodtgørelse

Hvis du er ansat i en kommune, og der indgår opgaver i dit job, som kræver transport, skal kommunen stille en transportmulighed til rådighed. Kommunen kan ikke kræve, at du benytter dit eget transportmiddel.

Hvis du er ansat i en region, er der ikke nogen aftale om, at regionen skal stille et transportmiddel til rådighed. Derfor må du følge de retningslinjer, hver enkelt region benytter. Hvis du er ansat i et vikariat på tre måneder eller kortere, får du rejsegodtgørelse for hen- og hjemrejse. Bliver dit vikariat forlænget, ophører rejsegodtgørelsen.

Kørselsbemyndigelse

Hvis der indgår meget kørsel eller kørsel af speciel karakter i dit job, bør du få din arbejdsgiver til at udstede en kørselsbemyndigelse til dig. Bemyndigelsen er et personligt dokument, og den skal indeholde en afgrænsning af de rejser, som du kan foretage inden for bemyndigelsens rammer.

Kørselsbemyndigelsen sikrer, at du får udbetalt den høje sats for de første 20.000 kilometer pr. kalenderår (se nedenfor). Efter 20.000 kilometer får du udbetalt den lave sats.

Hvis du ikke har behov for kørsel i et større omfang, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale den lave sats for transportgodtgørelse.

Under alle omstændigheder skal din arbejdsgiver godkende, at du benytter dit eget transportmiddel, inden du begiver dig ud på en tjenesterejse.

Skader og trafikuheld

Er du ansat i en kommune, er det en god idé at benytte kommunens transportmiddel.

Hvis du kommer ud for et uheld, og du får skader på bilen under en tjenesterejse, er det nemlig dig selv, der bærer risikoen, når du benytter dit eget transportmiddel. Det er altså din egen forsikring, der skal dække værkstedsregningen og lignende.

Satser for transportgodtgørelse

Satser for transportgodtgørelse i 2019:

  • For de første 20.000 km.: 3,56 kr. pr. km.
  • For kørsel ud over 20.000 km.: 1,98 kr. pr. km.
  • Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter: 0,53 kr. pr. km.
Senior i offentlig ansættelse

Når du er ansat enten i en kommune eller i en region, opnår du nogle særlige rettigheder fra det år, du fylder 60.

Nedenfor kan du læse om, hvilke rettigheder man får i henholdsvis kommer og regioner. Nederst finder du de rettigheder, som gælder for ansatte i både kommuner og regioner. Bemærk, at du allerede kan overgå til en seniorstilling fra det år, du fylder 52.

Når du er ansat i en kommune

Som kommunalt ansat får du tildelt ekstra fridage fra det år, du fylder 60:

  • I det kalenderår, du fylder 60, har du ret til 2 seniordage.
  • I det kalenderår, du fylder 61, har du ret til 3 seniordage.
  • I det kalenderår, du fylder 62, har du ret til 4 seniordage.

 

Seniorfridagene kan konverteres til enten en udbetaling af en særlig bonus eller ekstra pensionsindbetaling. Ønsker du at vælge andet end fridage, skal du give din arbejdsgiver besked senest den 1. oktober. Valget gælder, indtil du vælger andet.

Ønsker du fridagene, skal du ikke foretage dig noget. Du skal dog være opmærksom på, at ikke-afholdte seniorfridage bortfalder ved udgangen af kalenderåret. Medmindre de aftales overført til det følgende kalenderår.

Hvis du har valgt bonus i stedet for fridage, konverteres en seniorfridag til 0,47% af din sædvanlige løn. Bonussen udbetales med januars lønudbetaling i kalenderåret, efter at du er fyldt 60.

Hvis du vælger pension i stedet for fridage, forhøjes pensionsprocenten med 0,4%. Pensionsindbetalingen sker løbende, indtil du vælger andet, eller du fratræder.

Når du er ansat i en region

Er du ansat i en region, får du fra det år du fylder 60, ret til en bonus. Bonussen udbetales i januar i året efter at du fylder 60. Bonussen udbetales hvert år. Så længe du er ansat i en månedslønnet stilling som psykomotorisk terapeut.

Den kontante bonus udgør:

  • 0,8% af din sædvanlige løn året efter, at du fylder 60 år.
  • 1,2% af din sædvanlige løn året efter, at du fylder 61 år.
  • 1,6% af din sædvanlige løn året efter, at du fylder 62 år.

 

Bonussen kan konverteres til seniorfridage, ekstra pensionsindbetaling, et selvvalgt kompetence- udviklingsforløb eller kombinationer af de tre muligheder.

Ønsker du at vælge andet end udbetaling af bonussen, skal du give din arbejdsgiver besked om dette senest den 1. oktober året forinden.

Hvis du blot ønsker udbetaling, skal du ikke foretage dig noget, mens valg af noget andet gøres for et år ad gangen.

Ønsker du at konvertere bonussen til seniorfridage, kan du opnå op til 4 seniorfridage. Værdien af en seniordag udgør 0,4% af din sædvanlige årsløn. En seniordag udgør 7,4 timer for en fuldtidsansat. Den reduceres forholdsmæssigt i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Seniorfridage, som ikke er afholdt ved årets udgang, bortfalder, medmindre de aftales overført til det følgende kalenderår.

Disse rettigheder gælder for seniorer i både kommuner og regioner

Fra du fylder 52 år, kan det aftales at du overgår til en seniorstilling. Du har mulighed for at gå ned i tid og bevare indbetaling til pension, som hvis du var fortsat på fuld tid.

Seniorbonus

For at fastholde ældre medarbejdere er der mulighed for at aftale en særlig bonus, hvis du fratræder efter det fyldte 62. år.

Seniorsamtale

Du har ret til et tilbud om seniorsamtale. Samtalen har til formål at sætte fokus på dine ønsker som senior og dine forventninger til arbejdslivet. En sådan samtale kan for eksempel sætte fokus på dine ønsker eller behov for en seniorordning.

Som alternativ til pensionering eller efterløn anbefaler de centrale overenskomstparter, at du så vidt muligt i stedet tilbydes et alternativ. Det kan for eksempel være nedsat arbejdstid med opretholdelse af fuld pension og/eller en tilpasning af opgaverne. Den konkrete ordning skal aftales med din arbejdsgiver og er altså afhængig af de konkrete lokale muligheder og rammer.

Løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret, din a-kasse og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til 6 måneder. Der gælder særlige regler for unge.

Løntilskud – private virksomheder

Når du har været ledig i 6 måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 79,86 kr. i timen (2019) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til 6 måneder.

Løntilskud – offentlige virksomheder

Når du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får udbetalt løn, der svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud maksimalt vare 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil for eksempel for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 115,73 kr. pr. time. (2019).

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for løntilskud findes i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Dagpenge

For at få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse og desuden være berettiget til dagpenge.

DAP rådgiver ikke i spørgsmål om dagpenge. Du skal i stedet forhøre dig hos din a-kasse.

DAP har et samarbejde med FTFa, og det giver dig en række fordele at være med medlem her.

Du kan få mere viden om FTFa via dette link.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN