Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Opsigelse og afskedigelse

Om du selv beslutter at sige et job op, eller om du bliver opsagt, er to meget forskellige situationer. Nedenfor har vi samlet information, der dækker begge.

Husk at du som ledig kan få nedsat kontingent.

Du kan selv sige dit job op, eller du kan blive opsagt af din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver vurderer, at du groft misligeholder dine forpligtelser, kan du risikere at blive bortvist, og så stopper udbetalingen af løn uden varsel.

Hvis der varsles afskedigelser på din arbejdsplads, eller det ser ud til, at du kan risikere at blive fyret, bør du orientere din tillidsrepræsentant eller DAP med det samme. Ring på 33 79 12 60, eller send en e-mail til dap@dap.dk.

Offentligt ansat
Når du selv siger op

Hvis du selv siger op, skal det ifølge Funktionærloven ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at hvis siger du op for eksempel den 5. maj, kan du fratræde dit job ved udgangen af juni.

Den seneste dag i måneden, du kan sige op, er den sidste hverdag inden for normal arbejdstid.

Vi anbefaler, at du siger op skriftligt, for eksempel via e-mail. Husk at få en bekræftelse på, at din arbejdsgiver har modtaget din opsigelse.

Når du bliver opsagt

Din arbejdsgiver kan opsige dig, hvis grunden er rimelig og saglig. Der kan for eksempel være tale om besparelser eller omstruktureringer. Grunden kan også være eksempelvis sygdom, egnethed eller samarbejdsvanskeligheder.

Når du oplever en opsigelse, bør du forberede dig både mentalt og praktisk. Du bør sikre dig et overblik over din situation og tænke over, hvordan du kan agere. DAP har en huskeliste, du kan gøre brug af:

 • Orienter DAP. Vi skal bruge kopi af dit ansættelsesbrev, varslingsbrevet eller opsigelsen og din mundtlige eller skriftlige vurdering af situationen.
 • Kend dine rettigheder. Find din ansættelseskontrakt frem, og læs den grundigt, særligt afsnittet om opsigelse. Hvis du er ansat med mere end otte timer ugentligt, har du krav på opsigelsesvarsel.
 • Står der noget i en lokal personaleinstruks, som gælder i situationen?
 • Har du en DAP-tillidsrepræsentant lokalt, eller er der en tillidsrepræsentant for en anden faggruppe, som du kan få bistand af?
 • Er du medlem af en A-kasse? I så fald kan du kontakte dem for at sikre dig, at du er dagpengeberettiget, hvis du bliver ledig i en periode.
 • Et overblik over din økonomiske situation som ledig kan være med til at ruste dig. Har du en lønsikring?
 • Overvej, om du kan have glæde af at aktivere sociale relationer eller netværk.
 • Gør om muligt op med dig selv, om du ønsker at kæmpe for dit job, eller om du vil videre til næste job hurtigst muligt.

 

Fri til at søge vejledning

Er du ansat i en kommune eller en region, og bliver du opsagt på grund af ændringer på arbejdspladsen, såsom besparelser eller omstruktureringer, har du en særlig rettighed.

Du har nemlig ret til frihed med løn i op til to timer, hvori du kan søge vejledning fra din faglige organisation, det vil sige DAP, eller din a-kasse. Du skal så vidt muligt benytte dig af denne ret, så det er til mindst mulig gene for driften på din arbejdsplads.

Er du kommunalt ansat, har du desuden mulighed for at søge penge fra Tryghedspuljen til eksempelvis at skærpe dine kompetencer. Læs mere på Tryghedspuljens hjemmeside.

Opsigelsesvarsler

Hvis der er aftalt prøvetid, kan din arbejdsgiver opsige dig med 14 dages varsel inden for de tre første måneder af ansættelsen.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke har aftalt prøvetid, er din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhængigt af din ansættelsestid:

 • Nul til seks måneders ansættelse: én måned (opsigelse skal ske inden udløbet af femte måned).
 • Seks måneder til tre års ansættelse: tre måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af to år og ni måneder).
 • Tre til seks års ansættelse: fire måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af fem år og otte måneder).
 • Seks til ni års ansættelse: fem måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af otte år og syv måneder).
 • Derefter: seks måneder.
Lang ansættelse

Hvis du er funktionær, og du har været ansat i meget lang tid, har du krav på en særlig godtgørelse. Ifølge Funktionærlovens § 2a har en medar­bejder, der opsiges efter at have været ansat i mindst 12 år, ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er på en må­neds løn. Har man været ansat i mindst 17 år, er godtgørelsen på tre måneders løn. Psykomotoriske Terapeuter er dog som hovedregel ikke ansat som funktionærer.

Usaglig afsked

Som offentligt ansat er du oftest omfattet af en overenskomst og et sæt regler for, hvordan din arbejdsgiver skal håndtere en eller flere afskedigelser. Formålet er at undgå vilkårligheder og sikre, at de berørte orienteres løbende om processen.

Du har krav på en skriftlig opsigelse og begrundelse fra din arbejdsgiver, som du kan kommentere inden for en tidsfrist (typisk mellem fem og 14 dage). Arbejdsgiverens begrundelse for at opsige dig skal være saglig.

Hvis du synes, at begrundelsen er usaglig, eller hvis du har indvendinger mod den, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller DAP for råd og vejledning. Ved usaglig afskedigelse kan man få en godtgørelse.

Ved massefyringer vil der ofte være særlig hjælp at hente, for eksempel i form af jobbank, rådgivning, psykologhjælp.

Særlige regler

I en række situationer har du en særlig beskyttelse mod afsked. Det gælder for eksempel ved graviditet og barsel samt, hvis du er handicappet. Her beskytter Forskelsbehandlingsloven og anden lovgivning.

Du har krav på at blive hørt

Er du offentligt ansat, skal din arbejdsgiver partshøre dig, inden din afskedigelse kan føres ud i livet. Det betyder, at din arbejdsgiver skal udlevere en partshøringsskrivelse (sindetskrivelse) eller en ‘påtænkt opsigelse’, som er en varsling om forestående afskedigelse. Skrivelsen skal indeholde en begrundelse for den påtænkte opsigelse, og du skal have mulighed for at komme med dine bemærkninger til den påtænkte opsigelse. Høringsfristen er typisk mellem fem og 14 dage. Høringsfristen skal fremgå af brevet.

Først efter denne høring vil arbejdsgiveren kunne træffe den endelige beslutning om eventuelt at afskedige dig.

Fritstilling

Det sker, at en opsagt medarbejder fritstilles. Det betyder, at du ikke skal møde på arbejde, og at du i hele perioden får din normale løn. Din arbejdsgiver kan ikke kalde dig tilbage på arbejde eller trække fritstillingen tilbage.

Får du andet arbejde i din fritstillingsperiode, har din gamle arbejdsgiver ret til at modregne i lønnen, når du har været fritstillet i tre måneder, den såkaldte minimalerstatning.

Selv om du ikke har pligt til at arbejde, har du visse forpligtelser over for din arbejdsgiver i fritstillingsperioden. Du har pligt til at søge arbejde for at begrænse din arbejdsgivers udgift til løn. Du må ikke være illoyal over for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Det typiske eksempel på illoyalitet er, hvis du tager ansættelse hos en konkurrent.

Ferie

Hvis du ikke har nået at afholde din ferie, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie i løbet af opsigelsesperioden.

Du kan dog kun blive pålagt at holde din hovedferie på 15 arbejdsdage, hvis dit opsigelsesvarsel er på mere end tre måneder, eller hvis dit opsigelsesvarsel forlænges med antallet af feriedage.

Restferien på ti arbejdsdage kan forlanges afholdt, hvis opsigelsesvarslet er mere end en måned.

Som offentligt ansat kan du til gengæld ikke pålægges at holde din sjette ferieuge i løbet af opsigelsesperioden.

Du kan desuden blive pålagt at afvikle afspadsering i løbet af opsigelsesperioden.

Når du skal melde dig ledig

Hvis du er uden job efter endt opsigelsesforløb, og du ønsker at få udbetalt dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse.

Som ledig skal du:

 • Melde dig ledig på Jobnet.dk den første dag, du er ledig.
 • Oprette et CV på Jobnet.dk.
 • Udfylde en ledighedserklæring online. Du kan finde erklæringen på din a-kasses hjemmeside.
 • Være aktivt jobsøgende.
 • Kontakte din a-kasse, inden din ferie begynder, hvis du ønsker at holde ferie som ledig.

Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig, er det også din arbejdsgiver, der skal betale dine dagpenge for første og anden ledighedsdag, de såkaldte G-dage, hvis du er ledig straks efter dit opsigelsesforløb.

Du skal selv informere din tidligere arbejdsgiver om, at du ikke har fundet nyt arbejde, og at arbejdsgiveren derfor skal betale dagpenge for G-dagene til dig.

Nedsat kontingent

Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent, hvis du bliver ledig. Læs mere her.

Privatansat
Når du selv siger op

Dine forpligtelser, når du siger dit job op, vil du normalt kunne læse om i din ansættelseskontrakt. Typisk skal du sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at hvis du for eksempel siger op 8. oktober, kan du forlade dit job ved udgangen af november. 

Du skal senest aflevere din opsigelse inden for normal kontortid på den sidste arbejdsdag i måneden. Det er en god idé at sige op skriftligt, så der ikke opstår tvivl om, at du har sagt op. 

Hvis du siger op i prøvetiden, er der særlige regler. Hvis du siger op inden udløbet af prøvetiden på maksimalt tre måneder, kan du sige op med dags varsel. Der kan dog være aftalt længere varsel, som typisk er 14 dage fra din side.   

Når din arbejdsgiver siger dig op

Hvis du bliver sagt op af din arbejdsgiver, gælder opsigelsesvarslerne i Funktionærloven. Du har ikke krav på at få din opsigelse på skrift, men du vil ofte få det.

Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor længe du har været ansat. Jo længere tid, du har været på arbejdspladsen, desto længere varsel har du.  

 

          Ansættelsestid v. opsigelsen                         Opsigelsesvarsel 

   Indtil fem måneder                                               1 måned 

   Indtil 2 år & 9 måneder                                   3 måneder 

   Indtil 5 år & 8 måneder                                   4 måneder 

   Indtil 8 år & 7 måneder                                   5 måneder 

   Over 8 år & 7 måneder                                    6 måneder 

  

Prøvetid  

Hvis der er aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet 14 dage.  

Forlængede varsler  

Der kan i din kontrakt være aftalt forlængede opsigelsesvarsler. Man kan derimod ikke aftale kortere varsler end efter Funktionærloven 

Dine rettigheder  

Når du er blevet sagt op af din arbejdsgiver, har du pligt til at møde på arbejde som normalt. Til gengæld har du ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden på betingelse af, at du tager nødvendigt hensyn til arbejdet, og at du i praksis søger at lægge samtaler på tidspunkter, der er til mindst mulig gene for din arbejdsgiver.  

120-dagesreglen 

Du kan være omfattet af 120-dagesreglen, når du er privatansat. Reglen gør, at du, uanset hvor længe du har været ansat, kan opsiges med blot en måneds varsel, hvis du inden for de seneste 12 måneder har haft 120 sygedage.

For at din arbejdsgiver kan gøre brug af reglen, er det et krav, at du stadig er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen knytter sig til udløbet af de 120 sygedage. Hvis du er omfattet af 120-dagesreglen, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt. 

Fritstilling  

Det sker ofte, at en opsagt medarbejder fritstilles. Det betyder, at du ikke skal møde på arbejde, og at du i hele perioden får din normale løn. Din arbejdsgiver kan ikke kalde dig tilbage på arbejde eller trække fritstillingen tilbage.  

Får du andet arbejde i din fritstillingsperiode, har din gamle arbejdsgiver ret til at modregne i lønnen, når du har været fritstillet i tre måneder, den såkaldte minimalerstatning.  

Selv om du ikke har pligt til at arbejde, har du visse forpligtelser over for din arbejdsgiver i fritstillingsperioden. Du har pligt til at søge arbejde for at begrænse din arbejdsgivers udgift til løn. Du må ikke være illoyal over for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. Det typiske eksempel på illoyalitet er, hvis du tager ansættelse hos en konkurrent. 

Ferie 

Hvis du ikke har nået at afholde din ferie, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie i løbet af opsigelsesperioden. 

Du kan dog kun blive pålagt at holde din hovedferie på 15 arbejdsdage, hvis dit opsigelsesvarsel er på mere end tre måneder, eller hvis dit opsigelsesvarsel forlænges med antallet af feriedage. 

Restferien på ti arbejdsdage kan forlanges afholdt, hvis opsigelsesvarslet er mere end en måned. 

Som privatansat vil det fremgå af din ansættelseskontrakt, om du har krav på en sjette ferieuge, og om den skal afvikles i løbet af opsigelsesperioden, kan udbetales eller er tabt, hvis du bliver sagt op. 

Du kan desuden blive pålagt at afvikle afspadsering i løbet af opsigelsesperioden. 

Når du skal melde dig ledig 

Hvis du er uden job efter endt opsigelsesforløb, og du ønsker at få udbetalt dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse. 

Som ledig skal du: 

 • Melde dig ledig på Jobnet.dk den første dag, du er ledig. 
 • Oprette et CV på Jobnet.dk. 
 • Udfylde en ledighedserklæring online. Du kan finde erklæringen på din a-kasses hjemmeside. 
 • Være aktivt jobsøgende. 
 • Kontakte din a-kasse, inden din ferie begynder, hvis du ønsker at holde ferie som ledig. 

Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig, er det også din arbejdsgiver, der skal betale dine dagpenge for første og anden ledighedsdage, de såkaldte G-dage, hvis du er ledig straks efter dit opsigelsesforløb. Du skal selv informere din tidligere arbejdsgiver om, at du ikke har fundet nyt arbejde, og at arbejdsgiveren derfor skal betale dagpenge for G-dagene til dig. 

Nedsat kontingent 

Du kan få nedsat dit kontingent til 696 kroner pr. kvartal, hvis du bliver ledig og ikke har anden indkomst end dagpenge, kontanthjælp eller efterløn. Læs mere her.

Underviser i folkeoplysningen

Når du er underviser og tidsbegrænset ansat, ophører ansættelsesforholdet ved udløbet af den aftalte periode. Opsigelse inden for den aftalte periode sker efter de varsler, der er aftalt i kontrakten, som dog ikke kan være højere end de varsler, der er beskrevet i Funktionærloven.

Når du skal melde dig ledig

Hvis du er uden job efter endt opsigelsesforløb, og du ønsker at få udbetalt dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse.

Som ledig skal du:

 • Melde dig ledig på Jobnet.dk den første dag, du er ledig.
 • Oprette et CV på Jobnet.dk.
 • Udfylde en ledighedserklæring online. Du kan finde erklæringen på din a-kasses hjemmeside.
 • Være aktivt jobsøgende.
 • Kontakte din a-kasse, inden din ferie begynder, hvis du ønsker at holde ferie som ledig.

Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig, er det også din arbejdsgiver, der skal betale dine dagpenge for 1. og 2. ledighedsdage, de såkaldte G-dage, hvis du er ledig straks efter dit opsigelsesforløb. Du skal selv informere din tidligere arbejdsgiver om, at du ikke har fundet nyt arbejde, og at arbejdsgiveren derfor skal betale dagpenge for G-dagene til dig.

Nedsat kontingent

Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent, hvis du bliver ledig. Læs mere her.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN