Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Barsel

Børn og barsel

Vi giver nedenfor et overblik over reglerne afhængig af om du er offentligt ansat, privat ansat eller ledig.

OBS! Nedenstående er kun vejledende, du skal altid ringe til os, hvis du er i tvivl.

Er du selvstændig, skal du kigge på siden Selvstændig på barsel.

Offentligt ansat

Når du er på barsel, optjener du som offentligt ansat ferie og pension, også i de perioder hvor du holder barselsorlov på dagpenge.

Før fødslen

Du har ret til at få fri med løn til at gå til graviditetsundersøgelser. Undgå dog at aftale tid til undersøgelserne på tidspunkter, hvor det er særligt ubelejligt, at du er fraværende. Der er som udgangspunkt ikke nogen begrænsning for, hvor mange gange du kan gå til undersøgelse.

Hvis du er ansat i en region eller i en kommune har du ret til otte ugers orlov med løn før forventet fødsel. Er du ansat i staten, har du ret til seks ugers orlov med løn før forventet fødsel.

Hvad enten du er mor, far eller medmor, skal din arbejdsgiver have besked om graviditeten. Som mor skal du:

 • Senest tre måneder før termin meddele din arbejdsplads, at du er gravid.
 • Senest tre måneder før termin skal du meddele, om du vil gøre brug af din ret til fravær før forventet fødsel.
 • Senest otte uger før termin meddele, hvornår du forventer at vende tilbage til arbejdet.

Som far eller medmor skal du:

 • Senest fire uger før forventet fødsel meddele din arbejdsplads, hvornår du afholder dine to ugers orlov efter fødslen.

 

De første 14 uger efter fødslen

Inden for det offentlige har du ret til at holde barselsorlov med fuld løn i de første 14 uger efter fødslen.

Senest 8 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at vende tilbage til arbejdspladsen, og om du vil udskyde noget af din orlov. Det vil sige, at du og din partner på dette tidspunkt skal vide, hvordan I vil fordele jeres orlov imellem jer.

Du og din arbejdsgiver har mulighed for at aftale, at du genoptager dit arbejde på deltid, med eller uden forlængelse af orlovsperioden. For eksempel så du arbejder om formiddagen og holder orlov om eftermiddagen.

Fra 15. uge efter fødslen

Som mor har du efter 14 ugers orlov umiddelbart efter fødslen ret til følgende:

 • Seks ugers orlov med løn i form af forældreorlov. De seks uger kan ikke overdrages til far eller medmor.
 • Seks ugers orlov med løn til deling mellem mor og far eller medmor.

For de sidstnævnte seks uger til deling mellem mor og far eller medmor gælder, at hvis begge er ansat inden for samme område, det vil sige, at begge er ansat i en kommune, begge er ansat i en region, eller begge er ansat i staten, kan forældrene dele de seks uger mellem sig, som de vil. Hvis forældrene derimod ikke er ansat inden for samme område, men moren eksempelvis er statsansat, og faren arbejder i en kommune, kan hver forælder afholde de seks uger. Det vil sige seks ugers orlov til mor og seks ugers orlov til far.

Som mor har du foruden orlov med fuld løn også ret til at være på barselsorlov på dagpenge. Regnestykket lyder, at du har ret til at afholde de første 14 uger efter fødslen som orlov med løn, og derefter har du ret til 32 uger på dagpenge.

Ugerne er til deling mellem mor og far eller medmor. De 32 uger bliver dog fratrukket de ugers orlov, som afholdes via 6+7+6-modellen. De to gange seks uger, som blev omtalt ovenfor, er en del af denne model, og derudover har far eller medmor ret til syv ugers forældreorlov, som ikke kan overdrages til moren.

Så når far afholder sine syv uger, mor afholder seks uger, og der er yderligere seks uger til deling, er der brugt i alt 19 ud af de 32 uger. Der er med andre ord 13 ugers orlov på dagpenge tilbage.

Beregningen af dagpengene er den samme som for sygedagpenge. Det vil sige, at den hviler på, hvor mange timer du er ansat til at skulle arbejde om ugen. Så hvis du er ansat til at arbejde 20 timer om ugen, vil dagpengene udgøre 20/37 af den maksimale dagpengesats.

Udskydelse af barselsorlov

Det er din ret at vælge at udskyde din barselsorlov fra den 14. uge.

Når du skal udskyde din barselsorlov, kan du vælge at gøre det ud fra nogle bestemte regler. Alternativt kan du og din arbejdsgiver vælge at indgå en aftale, som afviger fra de faste regler.

Hvis du vælger at holde dig til de faste regler, den retsbaserede udskydelse, kan du udskyde mellem 8 og 13 uger af din orlov, og orloven kan afholdes af den ene af forældrene.

Orloven skal afholdes i én sammenhængende periode, inden barnet fylder ni år.

Hvis du ønsker at udskyde din barselsorlov, skal du meddele det til din arbejdsgiver senest otte uger efter fødslen. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvornår du har i sinde at afholde den udskudte orlov. Til gengæld skal du give din arbejdsgiver besked senest 16 uger, før du begynder din udskudte orlov.

Vær opmærksom på, at hvis du afbryder din udskudte orlov, mister du retten til at afholde resten af orloven. Dette gælder også, hvis du afbryder din orlov på grund af afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

Hvis du får nyt job, inden du har afholdt din retsbaserede udskudte barselsorlov, går aftalen videre til den nye arbejdsgiver. Dette sker derimod ikke automatisk, hvis du vælger selv at indgå en alternativ aftale om udskudt barsel, den aftalebaserede udskydelse. Så skal du også selv indgå aftale med en ny arbejdsgiver om, at du kan få lov at tage din alternative aftale om udskydelse af barselsorlov med dig ind i dit nye job.

Den aftalebaserede barsel kræver som nævnt ovenfor, at du selv indgår en aftale med din arbejdsgiver. Aftalen skal være på skrift. Igen skal du senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvis du ønsker at udskyde din barselsorlov.

Med den aftalebaserede barsel kan du og din arbejdsgiver indgå en aftale om at udskyde op til 32 uger af barselsorloven efter barnets 14. Uge. Orloven skal være afholdt, inden barnet fylder ni år, og orloven behøver ikke at blive afholdt samlet.

Hvis du ikke har aftalt andet med din arbejdsgiver, skal du dog give besked senest otte uger, før du begynder at afholde den udskudte barsel, og du skal samtidig meddele, hvor længe du holder orlov.

Hvis du får nyt job, inden du har afholdt din aftalebaserede udskudte barselsorlov, skal du indgå en aftale med din nye arbejdsgiver om, at du får lov at benytte den aftalebaserede udskudte barselsorlov i dit nye job. Den overføres som nævnt ikke automatisk til dit nye job, som den retsbaserede aftale om udskudt barselsorlov gør.

Som et alternativ til at udskyde barselsorloven kan I som forældre vælge at forlænge den. Du kan altså ikke både vælge at udskyde din orlov og samtidig forlænge den. Læs mere om forlænget orlov under afsnittet ”Fra 47. uge efter fødslen”.

Fra 47. uge efter fødslen

Mødre vender ofte tilbage til arbejdet i den 47. uge efter fødslen.

Nogle vender tilbage til arbejdspladsen langt tidligere, fordi de har udnyttet deres ret til at udskyde barselsorloven. Du kan læse om reglerne for udskydelse af barselsorlov under punktet “Fra 15. uge efter fødslen”.

Alternativet til at udskyde barselsorloven er at forlænge den. Valget er enten-eller, og du kan derfor ikke vælge både at udskyde barselsorloven og forlænge den.

Du skal meddele din arbejdsgiver om din beslutning om at forlænge barselsorloven senest otte uger efter fødslen.

Reglerne for at forlænge barselsorloven giver mulighed for, at mor og far eller medmor kan forlænge orloven med otte eller 14 uger, så den samlede orlov bliver 54 eller 60 uger. I kan selv beslutte, hvordan I vil fordele den forlængede orlov imellem jer, og I kan godt holde orlov på samme tid.

Når du vælger at forlænge din barselsorlov, får du en mindre sum dagpenge udbetalt pr. uge. Barselsdagpengene dækker en periode på 32 uger, så når du forlænger barselsorloven, bliver udbetalingen mindre, så den samlede sum i sidste ende svarer til 32 uger. Bemærk, at fra disse 32 uger trækkes også de uger, du har været på barsel efter barnets 14. uge, hvor du har modtaget løn.

Far og barsel

Du har som far eller medmor ret til to ugers forældreorlov med løn umiddelbart efter fødslen. Du skal senest fire uger før termin fortælle din arbejdsgiver, hvornår du har tænkt dig at afholde disse to ugers orlov.

Derudover har du ret til yderligere syv ugers forældreorlov med løn, som ikke kan overdrages til moderen.

Endelig har I seks ugers forældreorlov med løn, som du og moren kan fordele imellem jer.

For de sidstnævnte seks uger til deling mellem mor og far eller medmor gælder, at hvis begge er ansat inden for samme område, det vil sige, at begge er ansat i en kommune, begge er ansat i en region, eller begge er ansat i staten, kan forældrene dele de seks uger mellem sig, som de vil. Hvis forældrene derimod ikke er ansat inden for samme område, men moren eksempelvis er statsansat, og faren arbejder i en kommune, kan hver forælder afholde de 6 uger. Det vil sige seks ugers orlov til mor og seks ugers orlov til far.

Foruden orlov med løn har I som forældre ret til at afholde 32 ugers orlov med dagpenge til deling, efter at moren har afholdt fire uger med løn før fødslen og 14 uger med løn efter fødslen. Fra de 32 uger trækkes dog de uger, som I har afholdt via 6+7+6-modellen. De 7 + 6 uger, som blev omtalt ovenfor, er en del af denne model, og derudover har moren ret til 6 ugers forældreorlov med løn, som ikke kan overdrages til far eller medmor.

Så når far afholder sine syv uger, mor afholder seks uger, og der er yderligere seks uger til deling, er der brugt i alt 19 ud af de 32 uger. Der er med andre ord 13 ugers orlov på dagpenge tilbage.

Beregningen af dagpengene er den samme som for sygedagpenge. Det vil sige, at den hviler på, hvor mange timer du er ansat til at skulle arbejde om ugen. Så hvis du er ansat til at arbejde 20 timer om ugen, vil dagpengene udgøre 20/37 af den maksimale dagpengesats.

Der er også som far eller medmor mulighed for at udskyde eller forlænge forældreorloven. Læs mere om dette under afsnittene “Fra 15. uge efter fødslen” og “Fra 47. uge efter fødslen”.

Tidsfrister

Tre måneder før fødsel: På dette tidspunkt skal du senest fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid. Samtidig skal du fortælle, om du ønsker at gøre brug af din ret til at begynde din orlov før fødslen.

Fire uger før fødslen: Som far eller medmor skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine to ugers orlov efter fødslen.

Otte uger efter fødslen: Du skal meddele din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet. Det vil sige, at du og barnets far eller medmor skal have besluttet jer for, hvordan I vil fordele barselsorloven, og om barselsorloven skal udskydes eller forlænges.

Privatansat

Det er kontrakten med din arbejdsgiver, der afgør, om og hvor meget løn du modtager, når du er på barsel som privatansat. Du har dog fastsat nogle minimumsrettigheder, som du kan læse mere om her.

Før fødslen

Barselsloven sikrer en gravid ansat i en privat klinik eller i en privat virksomhed minimum fire ugers orlov med halv løn før forventet fødsel. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, dækker kommunen din indtægt op til dagpengeniveau. Det er dog stadig en god idé at holde fast i din ret til halv løn, fordi du så stadig optjener ferie på normale vilkår.

Du bør fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, senest tre måneder før termin.

Din graviditetsorlov begynder fire uger før den forventede fødsel, og terminsdagen tæller med. Hvis der på forhånd er planlagt kejsersnit eller en dato for, hvornår fødslen sættes i gang, er det denne dato, der afgør, hvornår du kan gå på orlov.

Hvis du ønsker yderligere orlov før fødslen, afhænger dine rettigheder af, hvilke aftaler du har med din arbejdsgiver, det vil sige, hvad der står i din kontrakt. Det samme gælder eventuelle rettigheder om at modtage flere penge end halv løn.

De første 14 uger efter fødslen

Barselsloven sikrer en gravid ansat i en privat klinik eller i en privat virksomhed orlov med halv løn i de første 14 uger efter fødslen. De 14 uger regnes fra dagen efter fødslen. Hvis den halve løn er lavere end dagpengesatsen, dækker kommunen din indtægt op til dagpengeniveau. Det er dog stadig en god idé at holde fast i din ret til halv løn, fordi du så stadig optjener ferie på normale vilkår.

Mange privatansatte har dog ret til mere end halv løn. Det afhænger af, hvilken aftale du har med din arbejdsgiver, altså hvad der står i din kontrakt.

Senest otte uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at vende tilbage til arbejdspladsen, og om du vil udskyde noget af din orlov. Det vil sige, at du og din partner på dette tidspunkt skal vide, hvordan I vil fordele jeres orlov imellem jer.

Fra 15. uge efter fødslen

Efter barnets 14. uge giver Barselsloven moren ret til yderligere 32 ugers barselsorlov, når du er privatansat. De 32 uger kan du dog også vælge at dele med barnets far.

I har ret til at modtage dagpenge i de 32 uger, I tilsammen er på barselsorlov
efter barnets 14. uge. Dog fratrækkes de ugers orlov, I har med fuld løn efter barnets 14. uge.

Eksempel: Hvis mor ifølge sin kontrakt med arbejdsgiver kan afholde ti uger med løn efter barnets 14. uge, og faren kan holde fire uger med løn, har de brugt 14 ud af de 32 ugers fælles dagpengeret. De har således 18 ugers orlov med dagpengeret tilbage til deling.

Hvis I vælger at forlænge jeres orlov, vil dagpengesatsen blive lavere. Det skyldes, at satsen beregnes på grundlag af, at I har 32 ugers dagpenge til rådighed minus det antal uger efter barnets 14. uge, hvor I får udbetalt fuld løn. Så hvis I forlænger orloven, får I den samme sum penge udbetalt, blot fordelt over flere uger. Læs mere om forlænget orlov under afsnittet ”Fra 47. uge efter fødslen”.

Tilsvarende afhænger det beløb, du får udbetalt som barselsdagpenge, af, hvor mange timer du arbejder om ugen. Hvis du eksempelvis er ansat 15 timer om ugen, vil du få udbetalt 15/37 af den maksimale barselssats.

Som et alternativ til at forlænge din barselsorlov, kan du vælge at udskyde den. Det er ikke muligt at gøre begge dele.

Udskydelse af barselsorlov

Som privatansatte forældre har man ifølge Barselsloven ret til at udskyde i alt mellem otte og 13 ugers barselsorlov. Dette kaldes for en retsbaseret udskydelse af barselsorloven, og kun den ene forælder kan benytte sig af den. De udskudte uger skal afholdes i sammenhæng, inden barnet fylder ni år.

Alternativet til retsbaseret udskydelse af barselsorloven er aftalebaseret udskydelse af barselsorloven. Her indgår man en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver om rammerne for orloven. Det er muligt at udskyde op til 32 uger af barselsorloven, og det er ikke et krav, at ugerne afholdes i sammenhæng. Begge forældre kan indgå aftale om aftalebaseret udskydelse af barselsorloven.

Det er også muligt for den ene forælder at kombinere retsbaseret og aftalebaseret orlov. Hvis Du som forælder ønsker at udskyde flere end 13 ugers orlov, kan du aftale, at 13 uger bliver retsbaseret udskudt, mens resten bliver aftalebaseret udskudt.

Medmindre du og din arbejdsgiver aftaler noget andet, skal du senest otte uger efter fødslen meddele, hvornår du forventer at genoptage dit arbejde, og om du ønsker at gøre brug af retsbaseret udskydelse af barselsorlov. Det vil sige, at I som forældre skal have en plan klar for, hvordan I vil afholde og fordele barselsorloven, senest 8 uger efter fødslen.

Hvis du får nyt arbejde, inden du når at afholde din udskudte orlov, er det vigtigt, at du er bevidst om, hvorvidt din udskudte orlov er retsbaseret eller aftalebaseret. Hvis den er retsbaseret, får du nemlig automatisk overført aftalen til dit nye arbejde.

Er den derimod aftalebaseret, skal du indgå en ny skriftlig aftale med din nye arbejdsgiver om, at du beholder retten til at afholde din udskudte barselsorlov. Du er altså ikke automatisk sikret retten til at afholde udskudt barselsorlov, hvis den er aftalebaseret.

Som et alternativ til at udskyde barselsorloven kan I som forældre vælge at forlænge den. Du kan altså ikke både vælge at udskyde din orlov og samtidig forlænge den. Læs mere om forlænget orlov under afsnittet ”Fra 47. uge efter fødslen”.

Fra 47. uge efter fødslen

Ligesom offentligt ansatte vil du ofte som privatansat vende tilbage til jobbet i 47. uge efter fødslen, men har mulighed for at forlænge din barselsorlov, hvis du ikke har valgt at udskyde den.

Reglerne er også de samme som for offentligt ansatte. Det vil sige, at du og barnets far eller medmor kan forlænge orloven med otte eller 14 uger, så den samlede orlov bliver 54 eller 60 uger. I kan selv beslutte, hvordan I vil fordele den forlængede orlov imellem jer, og I kan godt holde orlov på samme tid.

Når du vælger at forlænge din barselsorlov, får du en mindre sum dagpenge udbetalt pr. uge. Barselsdagpengene dækker en periode på 32 uger, så når du forlænger barselsorloven, bliver udbetalingen mindre, så den samlede sum i sidste ende svarer til 32 uger. Bemærk, at fra disse 32 uger trækkes også de uger, du har været på barsel efter barnets 14. uge, hvor du har modtaget løn.

Far og barsel

Du har ret til to ugers forældreorlov inden for perioden fra dagen før fødslen, til barnet er 14 uger gammel. De to uger skal afholdes sammenhængende og kan ikke overføres til morgen.

Ud over de to uger umiddelbart efter fødslen har mor og far eller medmor 32 ugers barselsorlov til deling.

Du skal give besked til din arbejdsgiver om, at du vil afholde forældreorlov, senest fire uger før termin.

Du kan have ret til hel eller halv løn under din orlov. Det afhænger af din kontrakt med din arbejdsgiver.

Du kan godt holde orlov samtidig med moren. Hvis du holder orlov ud over de to uger umiddelbart efter fødslen, trækker det fra i jeres samlede ret til 32 ugers dagpengeret efter barnets 14. uge. Det vil derfor have indflydelse på, hvor længe I alt i alt kan holde orlov.

De 32 uger med dagpengeret, som du og moren har til deling, bliver også fratrukket de uger, som moren afholder med løn efter barnets 14. uge. Så hvis du ifølge din kontrakt med din arbejdsgiver kan holde fem ugers barsel med løn, foruden de to uger du er sikret umiddelbart efter fødslen, og moren i sin kontrakt kan holde otte uger med løn efter barnets 14. uge, har I 32 uger minus fem uger minus otte uger, altså 19 ugers barselsdagpenge til deling.

Der er også som far eller medmor mulighed for at udskyde eller forlænge forældreorloven. Læs mere om dette under afsnittene “Fra 15. uge efter fødslen” og “Fra 47. uge efter fødslen”.

Tidsfrister

Tre måneder før fødsel: På dette tidspunkt skal du senest fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid. Samtidig skal du fortælle, om du ønsker at gøre brug af din ret til at begynde din orlov før fødslen.

Fire uger før fødslen: Som far eller medmor skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine 2 ugers orlov efter fødslen.

Otte uger efter fødslen: Du skal meddele din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet. Det vil sige, at du og barnets far eller medmor skal have besluttet jer for, hvordan I vil fordele barselsorloven, og om barselsorloven skal udskydes eller forlænges.

Ansat i folkeoplysningen
Før fødslen

Som underviser skal du senest tre måneder før den forventede fødsel meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at begynde din barselsorlov.

Du har ret til halv løn, fra du begynder din barselsorlov til 14 uger efter fødslen.

Reglerne for underviseres barsel omtales i Folkeoplysningscirkulæret, hvorfra der henvises til Funktionærlovens § 7.

De første 14 uger efter fødslen

Som underviser har ret til halv løn, fra du begynder din barselsorlov til 14 uger efter fødslen.

Senest otte uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at vende tilbage til arbejdspladsen, og om du vil udskyde noget af din orlov eller forlænge den. Det vil sige, at du og din partner på dette tidspunkt skal vide, hvordan I vil fordele jeres orlov imellem jer. Læs mere under afsnittene “Fra 15. uge efter fødslen” og “Fra 47. uge efter fødslen”.

Fra 15. uge efter fødslen

Hvis du arbejder som underviser, vil du normalt have ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge efter barnets 14. uge. Du kan læse betingelserne for at være berettiget til barselsdagpenge under Barselslovens § 27.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet ud fra, hvor mange timer du i gennemsnit har arbejdet om ugen i de sidste 3 måneder før din barsel. Dette er beskrevet under Barselslovens § 33.

Som beskæftiget lønmodtager kan du udskyde din barselsorlov. Du kan udskyde mellem otte og 13 uger af din barselsorlov, og du skal fortælle din arbejdsgiver om din beslutning senest otte uger efter fødslen.

Kun én forælder kan udskyde sin barselsorlov, og den skal være afholdt i en sammenhængende periode, inden barnet fylder ni år. Du skal varsle, at du afholder din udskudte orlov, til din arbejdsgiver, senest 16 uger før den begynder.

Reglerne for udskydelse af barselsorloven findes i Barselslovens § 11.

Du kan også vælge at forlænge din orlov. Hvis du gør dette, er der ikke mulighed for at udskyde barselsorloven. Begge forældre kan forlænge forælderorloven, og den kan forlænges med 8 uger. Din arbejdsgiver skal senest otte uger efter barnets fødsel have besked om, at du ønsker at forlænge din orlov.

Reglerne for forlængelse af barselsorloven findes i Barselslovens § 10.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til 32 ugers barselsorlov med dagpenge, og om du har ret til at udskyde eller forlænge din barselsorlov, hvis du ønsker det, kan du ringe til sekretariatsleder Gert Møller Thaysen for rådgivning på 3328 3042.

Fra 47. uge efter fødslen

Fra 47. uge er du atter i arbejde, medmindre du har valgt at forlænge din orlov.

Hvis du har valgt at forlænge din orlov, har du ikke mulighed for at udskyde den. Begge forældre kan forlænge forældreorloven, og den kan forlænges med otte uger. DIn arbejdsgiver skal senest otte uger efter barnets fødsel have besked om, at du ønsker at forlænge din orlov.

Reglerne for forlængelse af barselsorloven findes i Barselslovens § 10.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til at forlænge din barselsorlov, kan du ringe til sekretariatsleder Gert Møller Thaysen for rådgivning på 3328 3042.

Far og barsel

Hvis du arbejder som underviser og er berettiget til barselsdagpenge, vil du have ret til to ugers forældreorlov inden for barnets første 14 uger. Du kan læse betingelserne for at være berettiget til barselsdagpenge under Barselslovens § 27.

Forældre har yderligere 32 ugers orlov på dagpenge til deling efter barnet 14 uge. Faren kan dog begynde at bruge af de 32 uger, inden barnet er blevet 14 uger gammel.

Du skal senest fire uger, før du går på orlov, meddele din arbejdsgiver, at du ønsker at holde de to ugers forældreorlov og hvornår. Samtidig skal du meddele, om du har i sinde at holde yderligere orlov.

Der er også som far eller medmor mulighed for at udskyde eller forlænge forældreorloven. Læs mere om dette under afsnittene “Fra 15. uge efter fødslen” og “Fra 47. uge efter fødslen”.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til 32 ugers barselsorlov med dagpenge, og om du har ret til at udskyde eller forlænge din barselsorlov, hvis du ønsker det, kan du ringe til sekretariatsleder Gert Møller Thaysen for rådgivning på 3328 3042.

Tidsfrister

Senest otte uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at vende tilbage til arbejdspladsen, og om du vil udskyde noget af din orlov eller forlænge den. Det vil sige, at du og din partner på dette tidspunkt skal vide, hvordan I vil fordele jeres orlov imellem jer.

Når du har flere job

Hvis du skal på barsel og har flere job, skal der ske følgende:

 1. Du skal meddele hver enkel arbejdsgiver, at du er gravid.
 2. Hver arbejdsgiver skal oplyse dit timetal til Udbetaling Danmark via virk.dk/barselsdagpenge.
 3. Efterfølgende modtager du et brev fra Udbetaling Danmark for hver enkelt arbejdsgiver, der har indberettet dine timetal.
 4. Du vil blive bedt om at søge barselsdagpenge for hver enkel arbejdsgiver. Du kan kun søge for én arbejdsgiver ad gangen, ikke for dem alle samlet.
Når du er studerende

Du kan som studerende få barselsdagpenge, hvis du opfylder et af følgende tre kriterier:

 • Du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse.
 • Du er elev i lønnet praktik.
 • Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse.

Læs mere om mulighederne som studerende på barsel på Borger.dk.

Selvstændig

Læs mere på siden ‘Selvstændig på barsel

Når du er ledig

Som ledig kan du få barselsdagpenge, hvis du er dagpengeberettiget. Det vil sige, hvis du har stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Det er en god idé, at du spørger dit jobcenter om, hvor meget du skal stå til rådighed, når du er på vej på barsel.

Læs mere om være arbejdsløs på barsel på Borger.dk.

DAP rådgiver ikke i dagpengespørgsmål – i stedet skal du kontakte din a-kasse.

Ferie under barsel

Barselsorlov kan gøre, at du er helt eller delvist forhindret i at holde din ferie. Dette giver dig følgende muligheder:

 • Du kan få den ferie udbetalt, som du ikke har mulighed for at holde. Det vil sige, at du kan få hovedferien (sommerferien) på tre uger udbetalt umiddelbart efter 30. september. Resten af din ikkeafholdte ferie, kan du få udbetalt ved ferieårets udløb. Bemærk, at reglerne for denne mulighed strammes, når den nye ferielov bliver indført 1. september 2020. Læs mere under Ferie.
 • Du kan indgå en aftale med din arbejdsgiver, enten retsbaseret eller aftalebaseret (se afsnittet Fra 15. uge efter fødslen”), om at udskyde en del af din orlov med det formål at afvikle den ikkeafholdte ferie. Det er dine forhold og ønsker, som afgør, om denne mulighed egner sig til din situation.

Hvis du er offentlig ansat, har du også denne mulighed:

Du kan vælge at udskyde hele eller dele af ferien til det følgende ferieår. Aftalen skal indgås med din arbejdsgiver inden ferieåres udløb, og den skal være på skrift.

Optjening af ferie mens du er på barsel

Hvis du er ansat på den samme arbejdsplads både før og efter din barselsorlov, vil du optjene ferie med løn i de perioder, hvor du har fået hel eller delvis løn og/eller pension.

Hvis du derimod begynder i nyt job, når du vender tilbage til arbejdsmarkedet efter endt orlov, vil du modtage et feriekort. Grundlaget for feriekortet er den lønindtægt, du har haft i optjeningsåret.

Til gengæld indgår eventuelle barselsdagpenge ikke i beregningsgrundlaget. Hvis du har modtaget barselsdagpenge i optjeningsåret, vil du derfor ikke have ferie med løn i fuldt omfang i det ferieår, der følger efter din orlov. Du kan dog søge om at få suppleret ferien med løn med feriedagpenge fra arbejdsløshedskassen.

Adoption

Reglerne for adoption er beskrevet i Barselsloven, og I har som adoptivforældre samme ret til orlov som biologiske forældre. I kan modtage dagpenge en eller fire uger, før I modtager barnet. Det afhænger af, hvor barnet kommer fra:

 • Danmark: Hvis I modtager barnet i Danmark, kan I få dagpenge en uge før modtagelse. I særlige tilfælde kan dagpengene forlænges i yderligere en uge.
 • Udlandet: Hvis I modtager barnet i Danmark, kan I få dagpenge fire uger før modtagelse. I særlige tilfælde kan dagpengene forlænges i yderligere op til fire uger.

Du har ret til 14 ugers orlov uden løn fra det tidspunkt, hvor du modtager barnet. Bemærk, at det er et krav fra de adoptionsundersøgende myndigheder, at minimum en af de nye adoptivforældre opholder sig i hjemmet i en periode efter modtagelsen af barnet.

I har ret til i alt 48 uger med dagpenge til deling, efter at I har modtaget barnet. Deraf skal I holde to af ugerne samtidigt, og det skal ske inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet.

I har ret til at holde orlov med løn i de samme perioder, som andre forældre har. Der gælder også de samme varslingsregler.

Faren skal derfor meddele sin arbejdsgiver, at han vil holde to til fire ugers orlov, når I modtager barnet, fire uger forinden modtagelsen. Begge forældre skal otte uger efter, at I har modtaget barnet fortælle jeres arbejdsgivere, hvornår I forventer at vende tilbage til arbejdet, og hvordan I afholde jeres orlov. Det vil sige, at I også skal fortælle om perioder uden løn og orlov, som I har ønske om at udskyde.

Adoptivforældre har samme muligheder som biologiske forældre i forhold til:

 • Forlængelse af orlov – indbetaling af pensionsbidrag.
 • Deltid.
 • Genoptagelse af arbejdet med forlængelse.
 • Genoptagelse af arbejdet uden forlængelse.
 • Undervisning mv.
 • Udskydelse af orlov – rets- og aftalebaseret.
 • Forlængelse ved barns hospitalsophold.
 • Orlov ved barnets død.
Barns sygdom
Offentligt ansat

Du har som offentligt ansat ret til at holde fri med løn på første og anden dag, barnet lider af sygdom.

Du kan holde fri disse dage, hvis et barn under 18 år har ophold hos dig. Det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig, men barnet skal have ophold hos dig.

Barnets første sygedag er den første dag, barnet er sygt. Hvis barnet bliver syg meget sent på en arbejdsfri dag, som efterfølges af en arbejdsdag, for eksempel søndag, regnes mandagen for at være barnets første sygedag. Barnets anden sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af barnets første sygedag.

Forældrene kan dele sygedagene imellem sig, så den ene holder første sygedag, og den anden holder anden sygedag. I kan ikke begge to holde første og anden sygedag.

Retten til fravær hviler på en afvejning af barnets alder, hvor alvorlig sygdommen er og forholdene på arbejdspladsen. Der kan være helt særlige og vigtige grunde, der gør, at behovet for at få fri til at passe et barn ikke kan opfyldes.

Alvorlig sygdom: Hvis dit barn under 18 år bliver alvorligt syg, har du som offentlig ansat ret til at modtage fuld løn, hvis du helt eller delvist bliver nødt til at opgive at arbejde.

Reglerne for alvorlig sygdom findes under Barselslovens § 26.

Hvis dit barn skal indlægges: Hvis du er ansat i staten, og dit barn er under 14 år gammel, giver det dig ret til fravær med løn i op til ti dage, hvis du er ansat i en region eller kommune, og op til fem dage, hvis du er ansat i staten, inden for en løbende periode på et år.

Dødsfald: Både far og mor har ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis I mister barnet efter 22. uge af graviditeten (abortgrænsen), hvis barnet er dødfødt, eller hvis barnet dør, inden det er 32 uger gammel. I har ret til 14 ugers orlov, uanset hvor meget barselsorlov I har nået at afholde op til dødsfaldet.

Læs mere om sorgorlov på Borger.dk.

Privatansat

Hvis barnets første og eventuelt anden sygedag er en del af dine vilkår, er der ikke en entydig praksis for, hvordan de skal afholdes. Det vil sige, at hvis du ikke har nogen aftale om at kunne holde fri i forbindelse med barns sygdom, har du ikke mulighed for at holde fri med løn.

Alvorlig sygdom: Hvis dit barn under 18 år bliver alvorligt syg, har du ret til at modtage dagpenge fra kommunen, hvis du helt eller delvist opgiver lønnet arbejde. Din arbejdsgiver skal indberette dit fravær til Udbetaling Danmark via virk.dk. Det er vigtigt, at din arbejdsgiver indberetter så hurtigt som muligt, fordi dette giver dig adgang til at søge om dagpenge. Arbejdsgiverens frist for at indberette dit fravær til Udbetaling Danmark er 8 uger, og du får en kvittering fra Udbetaling Danmark, når indberetningen har fundet sted.

Reglerne for alvorlig sygdom findes under Barselslovens § 26.

Dødsfald: Både far og mor har ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis I mister barnet efter 22. uge af graviditeten (abortgrænsen), hvis barnet er dødfødt, eller hvis barnet dør, inden det er 32 uger gammel. I har ret til 14 ugers orlov, uanset hvor meget barselsorlov I har nået at afholde op til dødsfaldet.

Læs mere om sorgorlov på Borger.dk.

Selvstændig


Alvorlig sygdom: Hvis dit barn under 18 år bliver alvorligt syg, har du ret til at modtage dagpenge fra kommunen, hvis du helt eller delvist må opgive at arbejde. Som selvstændig skal du selv indsende dokumentation for barnets indlæggelse til Udbetaling Danmark.

Reglerne for alvorlig sygdom findes under Barselslovens § 26.

Du kan læse mere om barselsorlov for selvstændige her på siden eller på Borger.dk.

Dødsfald:Både far og mor har ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis I mister barnet efter 22. uge af graviditeten (abortgrænsen), hvis barnet er dødfødt, eller hvis barnet dør, inden det er 32 uger gammel. I har ret til 14 ugers orlov, uanset hvor meget barselsorlov I har nået at afholde op til dødsfaldet.

Læs mere om sorgorlov på Borger.dk.

Ansat i folkeoplysningen

 

Alvorlig sygdom:Hvis dit barn under 18 år bliver alvorligt syg, har du ret til at modtage dagpenge fra kommunen, hvis du helt eller delvist opgiver lønnet arbejde. Din arbejdsgiver skal indberette dit fravær til Udbetaling Danmark via virk.dk. Det er vigtigt, at din arbejdsgiver indberetter så hurtigt som muligt, fordi dette giver dig adgang til at søge om dagpenge. Arbejdsgiverens frist for at indberette dit fravær til Udbetaling Danmark er otte uger, og du får en kvittering fra Udbetaling Danmark, når indberetningen har fundet sted.

Reglerne for alvorlig sygdom findes under Barselslovens § 26.

Dødsfald: Både far og mor har ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis I mister barnet efter 22. uge af graviditeten (abortgrænsen), hvis barnet er dødfødt, eller hvis barnet dør, inden det er 32 uger gammel. I har ret til 14 ugers orlov, uanset hvor meget barselsorlov I har nået at afholde op til dødsfaldet.

Læs mere om sorgorlov på Borger.dk.

Omsorgsdage

Bemærk: Du har kun ret til omsorgsdage, hvis du er offentligt ansat.

Du får som offentligt ansat hvert år tildelt to omsorgsdage med løn pr. barn til og med det år, barnet fylder 7 år. Hvis du ikke når at benytte omsorgsdagene, inden året er omme, vil de som hovedregel være tabt.

Biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til omsorgsdage. Hvis begge forældre er offentligt ansat, har de begge ret til omsorgsdage.

Hvis du ikke kan nå at afholde omsorgsdage for et nyfødt barn på grund af barselsorlov, kan du overføre dem til det følgende år. Til gengæld kan du kun overføre omsorgsdagene for dine øvrige børn, hvis du er forhindret i at benytte omsorgsdagene i hele kalenderåret.

Hvis den ene forælder er på barselsorlov, kan den anden forælder godt benytte sine omsorgsdage.

Du skal over for din arbejdsgiver varsle, at du vil afholde en omsorgsdag så tidligt som muligt. Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve dage.

Der gælder særlige regler for forældre, som har et barn født før 1. oktober 2005, og som har været ansat i staten lige siden. Disse forældre har i alt 10 omsorgsdage for barnet, og dagens skal benyttes, inden barnet fylder 18 år.

Vi er der for at hjælpe dig.

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN