Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Barsel for psykomotoriske terapeuter

Barsel for offentligt ansatte

Reglerne for din barselsorlov findes i et samspil mellem barselsloven og barselsaftalen, som hører til din overenskomst. Barselsloven fastsætter retten til fravær fra arbejdet samt omfanget af dagpenge under barselsorloven.

I det følgende forklarer vi det hele nærmere. Vi begynder før fødslen. Når man taler barsel, skelner man nemlig mellem tiden før og tiden efter fødslen.

Før fødslen

Som offentlig ansat har du som mor ret til at gå på barsel 8 uger før forventet fødsel med sædvanlig løn.

Efter fødslen

Som mor har du ret til at være væk fra dit arbejde i 42 uger efter fødslen. Er du far/medmor, er det 34 uger. Af de 42 uger har mor ret til 24 uger med dagpenge. Det samme har far/medmor. Af de 24 uger er de to første uger pligtorlov, dvs. de skal afholdes.

Derudover er 9 uger øremærket til både mor og far/medmor, hvilket betyder, at de ikke kan overføres til den anden forælder. De skal afholdes, inden barnet fylder 1 år for ikke at bortfalde.

Løn og dagpenge under barsel?

For at få løn under barsel, skal du være berettiget til dagpenge. Det betyder, at du kun kan få løn under barsel, hvis du ellers ville have ret til dagpenge, såfremt du ikke fik løn. I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene i refusion.

Som offentligt ansat har du som mor ret til at få løn under barsel i max 26 uger efter fødslen. For far/medmor er det max 15 uger:

(OBS! Klik på billedet, hvis du vil se det i større format eller downloade det. Fra mobil og tablet kan du zoome).

Som mor kan du komme til at mangle to ugers dagpengeret for at kunne gøre fuldt brug af dine 26 ugers lønret. Det skyldes, som også nævnt ovenfor, at du kun kan få udbetalt løn, hvis der ligger en dagpengeret ”nedenunder”.

Heldigvis kan I overføre uger med dagpenge mellem hinanden som forældre. Tag et kig på denne grafik, som forklarer barselsreglerne visuelt:

(OBS! Klik på billedet, hvis du vil se det i større format eller downloade det. Fra mobil og tablet kan du zoome).

Overdragelse af orlov

Begge forældre har to ugers pligtorlov lige efter barnets fødsel (for far/medmor kan de holdes indenfor de første 10 uger). Herefter har I hver især 8 uger med dagpengeret, som I kan overføre til hinanden.

Hvis far/medmor overfører de 8 uger til moren, skal moren vente med at holde dem til efter sine egne 8 uger, da de skal holdes indenfor de første 10 uger. Er det derimod moren, der overfører dem til far/medmor, kan de holdes når som helst.

Udover de 2+8 uger har hver forælder 9 ugers øremærket orlov. De kan ikke overdrages. De 9 uger skal afholdes, inden barnet bliver et år, men de kan holdes når som helst efter de to første uger.

Som det fremgår af grafikken, er der, efter de 9 uger, 5 uger, der kan overdrages forældrene imellem.

Herefter hører dagpengeretten op for begge forældre, hvis I har holdt al jeres orlov samtidig. Hvis ikke I gør det, kan I overdrage nogle uger med dagpengeret til hinanden. Se flg. eksempler:

Mor kan forlænge sin dagpengeret ved at få nogle af far/medmors uger. Det giver ikke kun en længere barsel med mulighed for økonomisk kompensation, det giver også moren mulighed for at gøre fuld brug af sin lønret.

Er begge forældre ansat på samme barselsaftale

Du har kun ret til løn, hvis du ellers ville have haft ret til dagpenge. Du har ret til max 26 uger med løn efter fødslen. Når vi skriver ”max” 26, er det fordi, 6 af de 26 uger skal deles med far/medmor, hvis I er ansat på samme aftale, dvs. hvis både du og din partner ”hører til” samme barselsaftale. Er det tilfældet, er din lønret i stedet på 23 uger.

Når lønretten er brugt op, og hvis du stadig har dagpengeret tilbage, fordi du har fået noget overført fra din partner, overgår du til at være på barselsdagpenge i de resterende uger, du har dagpengeret. Det er Udbetaling Danmark, som administrerer og udbetaler barselsdagpengene, hvad enten det er dig eller din arbejdsgiver, som skal modtage dem.

Varslinger i forbindelse med orlov

Når du skal på orlov, er der en række varslingsfrister, som du har pligt til at overholde af hensyn til din arbejdsgiver. I det følgende gennemgår vi dem.

Varslinger af orlov for moderen
 • Senest tre måneder før termin skal du orientere din arbejdsgiver om, at du er gravid, og hvornår du har termin.
 • Hvis du vil overføre nogle af dine uger med dagpengeret til far/medmor, skal du varsle din arbejdsgiver det senest 4 uger før fødslen. Det skal du, fordi det kan have indflydelse på længden af din samlede orlov.
 • Senest 6 uger efter fødslen skal du underrette din arbejdsgiver om, hvornår du påtænker at vende tilbage til arbejdet igen.
 • Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at udskyde noget af din orlov.
Varslinger af orlov for far/medmor
 • Senest 4 uger før termin skal du orientere din arbejdsgiver om, at du skal være far/medmor, og hvornår det forventes at ske. Desuden skal du orientere om, hvorvidt du ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen. Husk, at du har 2 ugers pligtorlov, som skal holdes indenfor de første 10 uger.
 • Senest 6 uger efter fødslen skal fortælle din arbejdsgiver, hvis du ønsker at holde orlov (udover pligtorlov), og hvor lang den skal være, og hvornår den begynder.
 • Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at udskyde noget af din orlov.

Ovenstående frister vedrører som nævnt arbejdsgiveren. Hvad angår den konkrete udbetaling af dagpenge, overførsel af uger med dagpenge mv., hører det under Udbetaling Danmark, og spørgsmål desangående rettes til dem.

Ferie

Du har mulighed for at afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, som er d. 31. december. Det skal ske ved aftale med din leder.

Udgangspunktet er, at ferien altid forsøges afholdt senere i ferieafholdelsesperioden, men hvis din barselsorlov strækker sig til udløbet af ferieafholdelsesperioden, kan ferien overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det skal ske ved aftale med din leder, og det er din leder, som skal give besked til Feriepengeinfo om, hvor mange feriedage der skal overføres.

Hvis din barselsorlov, som anses som en feriehindring, strækker sig hen over to ferieafholdelsesperioder, kan du vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke afholdes indenfor ferieafholdelsesperioden. Du kan også aftale med din leder, at den skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Den 6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden d. 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den skal overføres til næste ferieperiode.

Du kan ikke holde ferie, når du holder barsels- eller adoptionsorlov. Hvis din orlov begynder i din ferie, eller du får en graviditetsbetinget sygdom under din ferie, har du mulighed for at afbryde ferien og holde resten på et senere tidspunkt. Dette skal også aftales med din leder.

Ny ferie

Hvis du er ansat hos den samme arbejdsgiver før, under og efter din barsel, optjener du ferie med løn, så længe du får hele eller dele af din løn udbetalt fra din arbejdsgiver.

Delvist genoptaget arbejde og ferie

Hvis du genoptager dit arbejde delvist og arbejder hele dage, kan du holde din øvrige ferie på de dage, hvor du arbejder. Du kan dog ikke holde din hovedferie, da de skal holdes i et stræk.

Eksempel: Du har genoptaget arbejdet på fuld tid mandag til onsdag og holder barsel torsdag og fredag. Du kan derfor holde din restferie mandag til onsdag.

Gode råd

Husk altid at få din aftaler på skrift, når du sammen med din leder aftaler overførelse af ferie, udbetaling, mv.

Vær opmærksom på, at hvis du holder ferie under din barsel, svarer det til, at du genoptager arbejdet og derfor skal den resterende orlov håndteres efter reglerne om udskydelse. Dem kan du læse om længere nede.

Hvis du i forbindelse med din barselsorlov overvejer at skifte arbejde i dagpengeperioden, inden du har afholdt din ferie, skal du være opmærksom på, at det kan få konsekvenser for løndækningen under ferien hos en ny arbejdsgiver. Det er derfor vigtigt at aftale dette med den nye arbejdsgiver.

Forlængelse af fravær

Som forælder kan du vælge at forlænge orloven. Som mor har du efter de første 10 uger ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Denne periode kan du forlænge med 8 eller 14 uger, svarende til hhv. 40 eller 46 uger. Der er dog ikke længere mulighed for at udtrække dagpengene tilsvarende, så hvis du vælger at forlænge, er der ikke ret til barselsdagpenge i de uger, orloven forlænges med.

Bemærk, at du ikke kan udskyde og forlænge din orlov på samme tid. Det betyder, at du mister retten til at udskyde forældreorloven, hvis du forlænger din orlov.

Vær opmærksom på:

 • Du kan vælge at forlænge forældreorloven med enten 8 eller 14 uger.
 • Det er ikke muligt at forlænge forældreorloven med et andet antal uger.
 • Bemærk, at du ikke har ret til ekstra løn eller barselsdagpenge i de 8 eller 14 uger, du forlænger orloven med, og at du ikke længere kan udtrække dagpengene.
 • Du skal huske at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen, inden dit barn bliver 6 uger gammel.
Udskydelse af forældreorlov

Du har mulighed for at udskyde en del af forældreorloven, hvis du ikke ønsker at afholde hele din orlov i forlængelse af fødslen.

Du kan holde den udskudte forældreorlov, indtil dit barn fylder 9 år. For at kunne udskyde orloven til efter barnet er fyldt et år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3. uge og et år efter barnets fødsel, og som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel.

Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages. Disse uger skal du afholde inden et år efter barnets fødsel.

Husk, at du mister retten til at forlænge forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger, hvis du vælger at udskyde en del af orloven.

Udskydelse af orlov

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

 • Udskydelse, som alle har ret til
 • Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver.
Udskydelse af 5 uger

Begge forældre har ret til at udskyde 5 uger af forældreorloven – det er en retsbaseret udskydelse, fordi udskydelsen ikke kræver en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis det er udskydelse af orlov med dagpengeret, udskydes retten til dagpenge tilsvarende, og ved udskydelse af orlov med lønret udskydes retten til løn tilsvarende. Det vil sige, at du hverken mister løn eller dagpenge, hvis du vælger at udskyde 5 uger af din forældreorlov.

Husk fristerne for varsling: Din arbejdsgiver skal have besked senest 8 uger efter fødslen om, hvornår du vender tilbage til dit arbejde. Det er altså her, du skal have besluttet dig for, om du ønsker at udskyde en del af forældreorloven eller ej.

Vælger du at udskyde din orlov, skal din arbejdsgiver have besked senest 8 uger før, du ønsker at afholde den udskudte orlov.

Den udskudte orlov skal afholdes inden dit barn fylder 9 år.

Udskydelse af mindre eller mere end 5 uger

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at hele eller dele af din forældreorlov udskydes. Udskydelse af mindre eller mere end 5 uger kaldes aftalebaseret udskydelse, fordi udskydelsen kræver en aftale med din arbejdsgiver. Husk at få denne aftale på skrift!

Ønsker du at udskyde mere end 5 uger, skal du være opmærksom på, at det er muligt at kombinere en retsbaseret og en aftalebaseret udskydelse. Ved udskydelse af f.eks. 16 ugers orlov kan du derfor udskyde 5 ugers forældreorlov retsbaseret og 11 ugers forældreorlov aftalebaseret. Dette har betydning for dine rettigheder og pligter på afholdelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at den aftalebaserede udskydelse dog kun kan omfatte de uger med dagpenge, der er overførbare. Det betyder, at du som mor kan aftale at udskyde op til 18 uger med dagpenge (5 egne + 13 overført fra far/medmor), og at du som far/medmor kan aftale at udskyde op til 26 uger med dagpenge (13 egne + 13 overført fra mor)

Husk fristerne for varsling: Din arbejdsgiver skal have besked senest 8 uger efter fødslen om, hvornår du vender tilbage til dit arbejde. Det er altså her, du skal have besluttet dig for, om du ønsker at udskyde en del af forældreorloven eller ej.

Vælger du at udskyde din orlov, skal din arbejdsgiver have besked senest 8 uger før du ønsker at afholde den udskudte orlov.

  • Den udskudte orlov skal afholdes, inden dit barn fylder 9 år.
Nyt job inden du afholder udskudt orlov

Du har ikke ret til at afholde aftalebaseret udskudt forældreorlov, hvis du skifter job. Ønsker du at afholde din aftalebaserede udskudte forældrelov i dit nye job, kræver det derfor, at du kan lave en aftale med din nye arbejdsgiver.

Du har forsat ret til eventuelle resterende dagpenge, når du afholder udskudt orlov, men ikke krav på løn under afholdelse af aftalebaseret udskudt forældreorlov i dit nye job. Dette skal aftales med din nye arbejdsgiver.

Husk, husk, husk at give besked til Udbetaling Danmark

Måske har din arbejdsgiver allerede givet beskeden videre, men det er dit ansvar, at Udbetaling Danmark har fået besked om udskudt orlov senest 8 uger efter fødslen.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse, når din arbejdsgiver har givet besked om, at du holder udskudt barsel.

Anciennitet

Når du er ansat og på barsel, optjener du fortsat anciennitet (ligebehandlingslovens § 8). Det samme gør sig gældende med optjening af pensionsanciennitet. Dette er uanset, om du får løn eller barselsdagpenge i perioden.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN