Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Advarsel fra arbejdsgiver

Hvis du modtager en advarsel fra din arbejdsgiver, er det meget vigtigt, at du reagerer på den, da ingen reaktion er det samme som accept.

Hvis din leder er utilfreds med din adfærd, kan du blive tildelt en advarsel. Indholdet skal i detaljer beskrive, hvilken adfærd eller hvilke handlinger, din leder ønsker ændret.

Du bør tage en advarsel alvorligt, for hvis du ikke ændrer adfærd i forhold til advarslen, kan du ende med at blive afskediget. Hvis der er tale om grov overtrædelse af advarslens indhold, kan du endda blive bortvist.

Hvis din leder vælger at give dig en advarsel, skal den indeholde:

  • En beskrivelse og dokumentation af den adfærd, som din leder ikke vil acceptere. Beskrivelsen skal være detaljeret, og det er derfor ikke nok at skrive, at arbejdet ‘ikke er godt nok’ eller ‘ikke af tilstrækkelig høj kvalitet’, eller at du har ‘samarbejdsvanskeligheder’. Der skal være flere detaljer, og de skal være klare og ikke til at tage fejl af.
  • En begrundelse for, hvorfor din adfærd er uacceptabel.
  • En præcis beskrivelse af hvordan dit arbejde bør udføres, eller hvordan din adfærd bør være fremover.
  • En frist for hvornår din adfærd og dine handlinger senest skal være rettet op.

Advarslen bør også beskrive, hvilke konsekvenser det får, hvis du ikke ændrer din adfærd.

Husk at reagere på en advarsel

Du har ret til at kommentere en advarsel. På den måde kan du give din version af de omstændigheder, som advarslen udspringer af.

Hvis du ikke er enig i din advarsel, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller DAP. Hvis du ikke reagerer på en skriftlig advarsel, har du formelt accepteret den og dens indhold.

Opfølgning

Det er op til din leder at sikre, at der bliver fulgt på en advarsel.

Hvis din leder for eksempel ikke afholder aftale opfølgningsmøder, må lederen begynde forfra med en ny advarsel.

Forældelse

Der bør stå i en advarsel, hvilken periode den gælder for. En advarsel kan godt blive så gammel, at den ikke længere vil være en saglig grund til at afskedige dig.

Advarsler, der bunder i mindre alvorlig adfærd, vil være forældede efter en kortere periode, end hvis der er tale om mere alvorlig adfærd.

Partshøring – kun for offentligt ansatte

Hvis du er offentligt ansat, skal du have mulighed for at give dit udsagn i form af en partshøring, inden du får en advarsel.

En partshøring kan både forgå mundtlig under en tjenstlig samtale, men den kan også foregå på skrift. Det vil ofte være en god idé, at du beder om at få en skriftlig partshøring, hvis du får at vide, at du vil få en advarsel. En skriftlig parthøring giver dig mere tid til at overveje, hvordan du vil redegøre for sagen set med dine øjne.

Parthøringen er din garanti for, at du får mulig for at overveje dine leders kritik og kommentere den, inden der bliver truffet en afgørelsen om, hvorvidt du skal have en advarsel eller ej.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN