Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Barsel

Barsel for statsansatte

Som statsansat er du omfattet af Barselsloven, der giver dig mulighed for at tilpasse din barsel til dine og din families behov. Bliv klogere på reglerne her på siden.

Folketinget har vedtaget den nye barselslov om øremærket barsel. Alle der bliver forældre efter 1. august 2022, er omfattet af de nye regler.

Den nye orlovsmodel

Med den nye orlovsmodel får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – præcis som begge forældre skal i dag.

For lønmodtagere bliver yderligere 9 af de 24 uger øremærket og kan ikke overdrages til den anden forælder. Disse uger bortfalder, hvis du ikke afholder dem. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder.

Løn under orlov

Retten til løn under barsel følger af overenskomsten – også kaldet aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen). For at du kan få løn, skal du være dagpengeberettiget. Det betyder, at du kun kan få løn under din barsel, hvis du ellers ville kunne få dagpenge, såfremt du ikke fik løn. Når du får løn fra din arbejdsgiver, får arbejdsgiveren nemlig dagpengene i stedet for dig.

Lønretten, dvs. din ret til at få løn under din barsel, fordeler sig således:

  • Mor har ret til fravær med løn i op til 6 uger før forventet fødsel.
  • Mor har efter fødslen ret til fravær med løn i 10 uger (de første 2 uger er såkaldte pligtuger, dvs. de skal afholdes).
  • Far/medmor har ret til to ugers orlov med løn inden for de første 10 uger (øremærkede dagpenge til faderen/medmoderen).
  • Far/medmor kan desuden vælge at bruge af den løn/dagpengeret, der ellers er til rådighed efter den 10. uge. Det skal i givet fald varsles til arbejdsgiver fire uger inden afholdelse.
  • Efter 10. uge har mor ret til fravær med løn i 10 uger og far/medmor har samme ret i 7 uger.
  • Der er desuden yderligere 6 uger med løn til deling. Hvis ikke begge forældre er statsansatte, får den statsansatte de 6 uger.

Lønnen under orlov er den samme som lønnen under sygdom.

Bemærk, at lønretten for moderen er længere end dagpengeretten. Det betyder, at moderen – for at kunne gøre fuld brug af sin lønret – skal have nogle uger med dagpengeret overført fra far/medmor. Hvis moderen får flere uger med dagpengeret overført, end hun har lønret til, vil hun få dagpenge i de uger, hun holder barsel uden lønret. Når dagpengeretten er brugt op (også de overførte), vil en eventuel yderligere barsel være uden indtægt.

Varslinger

Senest seks uger efter fødslen skal moderen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun genoptager arbejdet og om fordelingen af ugerne.

Far/medmor skal ligeledes, senest seks uger efter fødslen meddele, i hvilket omfang og hvornår han/hun ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

Udskydelse af forældreorlov

Du har mulighed for at udskyde en del af forældreorloven, hvis du ikke ønsker at afholde hele din orlov i forlængelse af fødslen.

Du kan holde den udskudte forældreorlov, indtil dit barn fylder 9 år. For at kunne udskyde orloven til efter barnet er fyldt 1 år, skal du genoptage dit arbejde på fuld tid i en periode, hvor du ellers havde ret til barselsdagpenge.

Som mor skal du genoptage arbejdet mellem den 3. uge og 1 år efter barnets fødsel. Som far eller medmor skal du genoptage arbejdet i løbet af det første år efter barnets fødsel.

Vær opmærksom på, at du som lønmodtager har 9 ugers orlov, som ikke kan overdrages. Disse uger skal du afholde inden 1 år efter barnets fødsel.

Husk, at du mister retten til at forlænge forældreorloven fra 32 til 40 eller 46 uger, hvis du vælger at udskyde en del af orloven.

Udskydelse af orlov

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

  • Udskydelse, som alle har ret til
  • Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver.
Udskydelse af 5 uger

Begge forældre har ret til at udskyde 5 uger af forældreorloven – det er en retsbaseret udskydelse, fordi udskydelsen ikke kræver en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis det er udskydelse af orlov med dagpengeret, udskydes retten til dagpenge tilsvarende. Ved udskydelse af orlov med lønret udskydes retten til løn tilsvarende. Det vil sige, at du hverken mister løn eller dagpenge, hvis du vælger at udskyde 5 uger af din forældreorlov.

Husk fristerne for varsling: Din arbejdsgiver skal have besked senest 8 uger efter fødslen om, hvornår du vender tilbage til dit arbejde. Det er altså her, du skal have besluttet dig for, om du ønsker at udskyde en del af forældreorloven eller ej.

Vælger du at udskyde din orlov, skal din arbejdsgiver have besked senest 8 uger før, du ønsker at afholde den udskudte orlov.

Den udskudte orlov skal afholdes inden dit barn fylder 9 år.

Udskydelse af mindre eller mere end 5 uger

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at hele eller dele af din forældreorlov udskydes. Udskydelse af mindre eller mere end 5 uger kaldes aftalebaseret udskydelse, fordi udskydelsen kræver en aftale med din arbejdsgiver. Husk at få denne aftale på skrift!

Ønsker du at udskyde mere end 5 uger, skal du være opmærksom på, at det er muligt at kombinere en retsbaseret og en aftalebaseret udskydelse. Ved udskydelse af f.eks. 16 ugers orlov kan du derfor udskyde 5 ugers forældreorlov retsbaseret og 11 ugers forældreorlov aftalebaseret. Dette har betydning for dine rettigheder og pligter på afholdelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at den aftalebaserede udskydelse dog kun kan omfatte de uger med dagpenge, der er overførbare. Det betyder, at du som mor kan aftale at udskyde op til 18 uger med dagpenge (5 egne + 13 overført fra far/medmor) Som far/medmor kan du aftale at udskyde op til 26 uger med dagpenge (13 egne + 13 overført fra mor).

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt  en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN