Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Barsel

Barsel for selvstændige

De nye barselsregler indebærer som udgangspunkt en ligedeling af orloven imellem forældrene, så hver forældre får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Hvis du og barnets anden forælder ikke bor sammen ved fødslen, hvis du er soloforælder eller er i en anden særlig situation, kan du have ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for den situation du er i.

Hvornår kan jeg få barselsdagpenge som selvstændig?

Hvis dit barn er født 2. august 2022 eller senere, kan du få barselsdagpenge som selvstændig. Hvis du opfylder følgende betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:

 • Du har arbejdet mindst 18,5 timer om ugen i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på orlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.

 

Derudover skal du være sammen med dit barn dagligt.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller ikke med som arbejde.

Hvis du er nyopstartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager

En forælder, som ikke opfylder beskæftigelseskravet, kan overdrage sin ret til barselsdagpenge til den anden forælder, hvis den anden forælder opfylder beskæftigelseskravet.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Det beløb du kan få i barselsdagpenge beregnes på baggrund af:

 • Overskuddet i din virksomhed
 • Eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • Egne syge- og barselsdagpenge
 • Kompensation fra barsel.dk.

 

Du kan ingen barselsdagpenge få, hvis der intet overskud er, og du ikke har tegnet en forsikring.

Sygeforsikring hos Udbetaling Danmark

Har du har købt sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder uanset hvor meget du har tjent.

Kompensation fra barsel.dk

Når du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark, har du også mulighed for at få kompensation fra barsel.dk.

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra barsel.dk.

Læs mere på Virk.dk’s hjemmeside.

Hvor længe kan jeg holde barsel?

Orloven er fleksibel, og det betyder at de nye regler giver forældre mulighed for at overdrage orlov til hinanden. Der er dog regler for, hvilke perioder forældrene kan overdrage til hinanden. Det afhænger af forældrenes beskæftigelse og situation.

Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov efter fødslen med ret til barselsdagpenge, hvis forældrene bor sammen ved fødslen.

Hvis du er selvstændig, kan op til 22 af ugerne overdrages til den anden forælder.

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen:
 • 4 ugers orlov: Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som du kan holde 4 uger før du forventer at føde.
 • 2 ugers orlov lige efter fødslen: Orloven skal holdes i forlængelse af fødslen og kan ikke overdrages.
 • 8 ugers orlov ved fødslen*: Når de 2 ugers orlov slutter, forsætter du over på 8 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Orloven skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel. Du har mulighed for at forlænge orloven, hvis du genoptager arbejdet delvist.
 • 14 ugers orlov*: De 14 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge eller udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år, hvis du opfylder betingelserne.

 

*Du kan som mor vælge at overdrage de 8 ugers orlov og de 14 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven. Det kræver at de opfylder betingelserne for det, på det tidspunkt orloven skal holdes.

OBS! Klik på billedet, hvis du vil se det i større format eller downloade det. Fra telefon og tablet kan du zoome efter at have klikket det større.

Orlov til far/medmor, hvis I bor sammen ved fødslen:
 • 2 ugers orlov ved fødslen: Som far eller medmor kan du holde orlov med barselsdagpenge i de to første uger, fra den dag eller dagen efter, dit barn er født. Det kan ikke overdrages.
 • 22 ugers orlov*: De 22 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge eller udskyde ugerne, frem til barnet fylder 9 år.

 

*Du kan som far eller medmor vælge at overdrage de 22 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven. Det kræver at de opfylder betingelserne for det, på det tidspunkt orloven skal holdes.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under graviditeten?

Hvis du bliver sygemeldt med noget, som kan være til fare for enten dig eller barnet, har du ret til sygedagpenge fra 1. dag. Dette gælder også, selvom du ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring.

Du kan læse mere om reglerne på borger.dk

Arbejde samtidig med barsel

Du har som selvstændig tre muligheder for at arbejde under din orlov:

 1. Du kan arbejde op til 25% om ugen. Det betyder, at du holder orlov 75% af tiden, med 75% af de barselsdagpenge du kan få på fuld orlov
 2. Du kan arbejde mere end 25%, og op til 50% om ugen. Det betyder, at du holder orlov 50% af ugen med halve barselsdagpenge
 3. Genoptager du dit arbejde med mere end 50% om ugen, er det som at arbejde på fuld tid. Du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Den tid du som selvstændig arbejder under din orlov, skal du beregne i forhold til det antal ugentlige timer, du har oplyst til udbetaling Danmark.

Fx Når du til NemRefusion har oplyst, at du arbejder 50 t. om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du arbejder halv tid under din orlov.

Husk at give Udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde.

Overdragelse af de 8 ugers orlov

Som mor, far eller medmor, der er selvstændig, har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder, hvis I bor sammen ved fødslen. Du kan overdrage hele uger eller dage.

Mor skal som udgangspunkt holde orloven inden 1 år efter barnets fødsel, med mulighed for at forlænge eller udskyde orloven, frem til barnet er 9 år. Læs mere under ’Forlæng eller udskyd orlov’.

Retten til barselsdagpenge anses for udnyttet, hvis forælderen har overdraget retten til den anden forælder.

Du er ikke omfattet af 9 ugers øremærkning

Hvis du ikke er lønmodtager, men i stedet selvstændig, ledig eller f.eks. studerende, er du ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærkning.

Hvis du er lønmodtager ved siden af din virksomhed

Hvis du er lønmodtager ved siden af din virksomhed, og opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge som lønmodtager, bliver du omfattet af reglen om at 9 ugers orlov ikke kan overdrages til den anden forælder.

Det kan du læse mere om på borger.dk

Frister

Du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark gennem virk.dk. Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter barnet er født, for at du kan få barselsdagpenge.

Hvis du begynder din orlov efter fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag. Søger du senere end 8 uger efter, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvornår skal jeg varsle orlov over for klinikejeren?

Der er ikke nogen faste regler for, hvornår du skal meddele klinikejeren, at du er gravid og skal på barsel.

Medmindre andet er aftalt i jeres kontrakt, anbefaler vi at du som lejer senest 3 måneder før fødslen meddeler klinikejeren, at du er gravid. Så har klinikejeren en mulighed for eventuelt at finde en vikar.

Som far/medmor bør du senest 4 uger inden orloven begynder, meddele klinikejeren hvornår du ønsker at holde dine 2 ugers forældreorlov samt evt. yderligere orlov.

Senest 8 uger efter fødslen bør du meddele klinikejeren, hvornår du forventer at genoptage arbejdet, uanset om du er mor, far eller medmor.

Husk altid at give besked om ændringer

Hvis der sker ændringer, som har betydning for din barsel, skal du huske at give Udbetaling Danmark besked. Ellers kan du risikere at skulle betale penge tilbage. Du har oplysningspligt, og derfor har du pligt til straks at give Udbetaling Danamark besked.

Når du får barselsdagpenge, skal du give besked, hvis:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt
 • Du begynder at arbejde delvis
 • Du holder ferie med f.eks. løn eller feriepenge
 • Du ikke længere bor sammen med dit barn
 • Dit barn er indlagt – det giver mulighed for forlænget orlov
 • Du bliver arbejdsløs under orloven og har ret til arbejdsløshedsdagpenge – det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge

 

Du giver besked til Udbetaling Danmark i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.

Hvor kan jeg læse mere om barsel for selvstændige?

På borger.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, man kan have når man som selvstændig skal på barsel: https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-selvstaendige/barsel-selvstaendige-ny-orlovsmodel

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN