Fagforening med offentlig overenskomst

Sådan arbejder DAP

Fagforeningsarbejdet hos Danske Psykomotoriske Terapeuter består af to dele: En politisk og en administrativ.

Den politiske ledelse
   • Består af formanden og næstformanden samt forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.
   • Den politiske ledelse vælges ved generalforsamlingen, der afholdes hvert 2. år.
   • Formand og næstformand vælges for 4 år af gangen, men forskudt for hinanden for at sikre en kontinuitet i foreningens arbejde.
   • Hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, 7 medlemmer og 2 suppleanter.
   • Hovedbestyrelsen vælger to medlemmer af deres midte, som sammen med formand og næstformand udgør forretningsudvalget.
   • Hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved evt. stemmelighed er det formandens stemme, som er afgørende.
Den siddende politiske ledelse
   • Den nuværende hovedbestyrelse blev valgt ved generalforsamlingen 27. oktober 2018. Næste ordinære generalforsamling er i 2020.
   • Formandskabet består af formanden, der blev valgt for to år på generalforsamlingen den 27. oktober i 2018, da den hidtidige formand valgte at trække sig, og næstformanden, der ligeledes blev valgt på generalforsamlingen 27. oktober 2018.
   • Formand og næstformand er de eneste i den politiske ledelse, der modtager honorar.
   • Formanden modtager et månedligt honorar på kr. 16.617,24. Fra 2020 stiger det.
   • Næstformanden modtager et årligt honorar på kr. 120.000, svarende til 10.000 om måneden. Næstformanden honoreres for ti ugentlige arbejdstimer.
   • Honorarer er inkl. feriepenge, pension mv. Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
   • Resten af hovedbestyrelsen og forretningsudvalgets medlemmer arbejder frivilligt.
Det administrative arbejde
   • Det administrative arbejde forestås af DAP’s sekretariat, der består af sekretariatsleder,  kommunikationsmedarbejder, regnskabsmedarbejder, kursuskoordinator. Nogle gange ansættes timelønnede medarbejdere i en kortere periode til enkeltstående opgaver.
   • Sekretariatslederen er fuldtidsansat, de andre medarbejdere har deltidsansættelser med forskellige timetal.
Fordeling af løntimer

Fordelingen af løntimer mellem sekretariatets medarbejdere og foreningens formandskab er flere gange blevet justeret i forhold til:

   • De økonomiske muligheder inden for foreningens budget.
   • En vurdering af arbejdstiden i forhold til de foreliggende arbejdsopgaver.
   • En vurdering af arbejdsmængdens tyngdemæssige fordeling mellem politiske og administrative opgaver.
Mødetider og møder
   • Formand og næstformand leder den politiske del af DAP’s virke og har fast ugentlig kontakt eller møde.
   • Den politiske ledelse kommunikerer løbende med sekretariatslederen og har faste møder med denne hver 14. dag.
   • Der holdes møde i hovedbestyrelsen mindst 6 gange årligt, og der afholdes typisk et forretningsudvalgsmøde mellem hovedbestyrelsesmøderne.
Fordeling af arbejdsopgaver
   • Formandskabet har delt arbejdet mellem sig, således at formanden primært tager sig af udadvendte opgaver, møder med samarbejdspartnere, virksomheder, skoler, studerende osv.
   • Næstformanden tager sig primært af arbejdsopgaver indadtil i foreningen.
   • Ud over dette kan hovedbestyrelsesmedlemmer påtage sig forskellige opgaver ud over møderne, f.eks. kursusudvalg, studenterudvalg eller lignende opgaver.
   • De politiske og administrative dele af fagforeningen samarbejder om løbende sager samt om arbejdet med at løfte opgaverne i DAP’s arbejdsplan vedtaget ved sidste ordinære generalforsamling.

Den politiske ledelse af DAP kan kontaktes via e-mail til formand, næstformand eller sekretariatet. Der kan også ringes til sekretariatet i åbningstiderne. Se kontaktinformation her.

Vi er der for at hjælpe dig!

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN