Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Arbejdsprogram for Danske Psykomotoriske Terapeuter 2023-2024

Foreningen, hovedbestyrelsen, formandskabet og sekretariatet forventes at inddrage og arbejde med nedenstående indtil næste generalforsamling i efteråret 2024.

Punkterne beskrives her overordnet. Indsatserne planlægges mere detaljeret af foreningens politiske og administrative ledelse. Foreningen kommunikerer løbende om arbejdet med planen, og medlemmer kan stille spørgsmål hertil ved behov.

Foruden punkterne på arbejdsplanen arbejder den politiske ledelse med en række faste, tilbagevendende og løbende opgaver, som her skal nævnes i overordnet form.

Arbejdsplanen er et udtryk for hovedbestyrelsens ønsker til prioriterede fokusområder for foreningens arbejde. Da perioden løber over to år, kan andre presserende sager blive aktuelle for foreningen og dens medlemmer, hvorfor prioriteringen af foreningens tidsmæssige ressourcer kan blive justeret.

Nedenstående arbejdsplan for DAP blev vedtaget ved generalforsamlingen den 29. oktober 2022.

En professionel forening for et professionelt fag

Psykomotorik er et fag i udvikling, etablering og konsolidering. De psykomotoriske terapeuter har en plads på det private såvel som på det offentlige arbejdsmarked, og Danske Psykomotoriske Terapeuter er foreningen, som samler og organiserer de psykomotoriske terapeuter i Danmark.

DAP har med sætningen ”Et DAP for alle” i 2020-2022 sat fokus på, at PMT’er med forskellige ansættelses-/arbejdsformer skal kunne se sig selv i foreningens arbejde. Vi ønsker at fortsætte dette arbejde, så DAP’s nuværende medlemmer såvel som PMT’er, der af en eller anden grund står udenfor foreningen, kan se værdien i foreningens arbejde og det væsentlige i at være medlem.

DAP skal med dette fokus også for eksterne samarbejdspartnere være den tydelige og relevante partner og kontakt til det psykomotoriske fag og til gruppen af uddannede psykomotoriske terapeuter.

De foregående års erfaringer med politisk arbejde, politisk lobbyarbejde (autorisation), projekter (branding-arbejdet med alle dets forskellige aktiviteter og tiltag), involvering af frivillige kræfter – i bestyrelse og andet – og idéer fra medlemmer har givet os en viden om, hvad behovene er og kan være, og hvad DAP som organisation har ressourcer, kapacitet og muligheder for at sætte i værk. Der skal arbejdes mod at fortsætte og konsolidere foreningens arbejde og struktur, så denne er operativ, fleksibel og i overensstemmelse med behov og muligheder.

Formålet er, at organisation afspejler (fag)politiske såvel som ansættelsesmæssige og faglige behov hos medlemmerne. Dette arbejde skal både være tydeligt eksternt for samarbejdspartnere, politikere mv. og internt i vores faggruppe.

En forening for alle PMT’er

Arbejdsmarkedet for psykomotoriske terapeuter oplever en udvikling og en fremgang, der gør, at der er relativt lav ledighed i faggruppen. Vi oplever et større kendskab til faggruppen, hvilket ses af et voksende antal jobannoncer med vores titel, og der er relativt flere af foreningens medlemmer, der er i arbejde. Vi oplever også et større kendskab til faget og faggruppen i vores netværk og hos vores samarbejdspartnere fx i kommuner og regioner samt på den politiske side, i vores netværk og i andre organisationer. Vi tilskriver dette kendskab til, at det nu er 20 år siden etableringen af den offentlige uddannelse, det politiske netværksarbejde, deltagelse i overenskomstforhandlinger og de faglige hovedorganisationer samt de politiske kontakter, der er blevet knyttet – senest under autorisationsarbejdet.

Kendskabet til psykomotoriske terapeuter og til faget har siden begyndelsen haft sit udgangspunkt i og har drejet sig om arbejdet i DAP. Det gør det fortsat, både i det politiske netværksarbejde, i promoveringen af faget og professionen og i de offentlige overenskomstforhandlinger.

Vi vil arbejde for, at flere psykomotoriske terapeuter, nuværende medlemmer, studerende og dimittender, men også dem, der lige nu står udenfor fagforeningen, får øjnene op for foreningens arbejde. De skal kende vores tilbud til medlemmerne og til vigtigheden af en stærk og repræsentativ forening for faget. Dette gælder for de fremtidige overenskomstforhandlinger, for autorisationsarbejdet (se nedenfor) såvel som for arbejdet med at understøtte PMT’er med selvstændig virksomhed og for foreningens arbejde med promovering af faget.

Ikke en hobby, men en profession – de selvstændige

En del psykomotoriske terapeuter baserer eller har et ønske om at basere deres arbejdsliv på en selvstændig virksomhed. For nogen lykkes det, for nogen lykkes det i nogle år, og for nogle bliver det ved et forsøg eller bare ved drømmen.

Fokuspunktet ”Et DAP for alle”, autorisationsarbejdet, brandingprojektet og udviklingen af indholdet på foreningens hjemmeside har i perioden 2020-2022 haft fokus på de selvstændige. DAP har ligeledes haft fokus på kontinuerligt at tilbyde relevante kurser om drift og oprettelse af selvstændig virksomhed mv.

Vi ønsker at fortsætte arbejde for, at en selvstændig virksomhed som heltids- eller selvbestemt halvtidsbeskæftigelse kan blive en bæredygtig og levedygtig mulighed for en psykomotorisk terapeut.

Kendt af de rigtige, for det rigtige

Vi vil med afsæt i erfaringerne fra brandingprojektet og den foregående periodes politiske fokus fortsætte arbejdet med strategisk kommunikation og generel promovering af det psykomotoriske fag. Brandingprojektet har givet os et indblik i, hvad der kan virke, og hvad der er relevant i dette arbejde. Det politiske arbejde i netværk og med debatindlæg og henvendelser har også givet et indblik i, hvordan og hvor vi kan blive hørt og få opmærksomhed. Dette arbejde skal fortsætte som tiltag/aktiviteter i det omfang, foreningens ressourcer tillader det og med fortsat strategisk rettet politisk kommunikation til samarbejdspartnere, i netværk og i medier.

OK24 – de offentlige overenskomstforhandlinger

Det forberedende arbejde er allerede begyndt i efteråret 2022 og vil fortsætte gennem 2023, til de egentlige forhandlinger vil foregå i foråret 2024. Dette er væsentligt for en stor del af DAP’s medlemmer og vil optage en del af sekretariatets og formandens arbejdstid.

Der skal arbejdes for, at de psykomotoriske terapeuter opnår det bedst mulige overenskomstresultat, og for at de rammer, forhandlingerne foregår under, stiller de psykomotoriske terapeuter bedst fagpolitisk og foreningsstrategisk, og at foreningens midler udnyttes bedst muligt i denne forbindelse.

Autorisation – arbejdet fortsætter

Vi vil fortsætte arbejdet med autorisation og udnytte det politiske kendskab og momentum, som blev opnået i arbejdet op til forespørgselsdebatten i Folketinget i maj 2022. Vi vil fortsætte arbejdet med at skabe opmærksomhed på og forståelse for vores ønske blandt politikere og andre relevante partnere. Arbejdet vil primært foregå i sekretariatet i samarbejde med formanden og støttet af hovedbestyrelsen.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN