Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • BA-projekter
  • /
  • Hvilken betydning har psykomotoriske interventioner og aktiviteter for beboernes trivsel på et lokalt plejehjem i Grønland?

Hvilken betydning har psykomotoriske interventioner og aktiviteter for beboernes trivsel på et lokalt plejehjem i Grønland?

Præsentation af projektet

Denne bacheloropgave undersøger, hvilken betydning psykomotoriske interventioner og aktiviteter har på beboernes trivsel på et lokalt grønlandsk plejehjem, ud fra to perioder på henholdsvis ti og fem uger. Baggrunden for opgaven ses i problematikken, at den ældre del af befolkningen i Grønland er voksende og en særlig sårbar demografisk gruppe, hvilket medfører samfunds- og sundhedsmæssige problemer for målgruppen og Grønland. Udviklings- og forskningsprojektet Arktisk Aldring er med til at undersøge, udvikle og arbejde med implementering af nye sundhedsfremmende initiativer og løsninger i Grønland. I samarbejdet med Arktisk Aldring er vores arbejde på plejehjemmet med fokus på sundhed og trivsel aktuelt og relevant.
Opgaven er forsøgt udarbejdet som et casestudie med fokus på etnografisk feltarbejde, og har udgangspunkt i den fænomenologiske tilgang. Vi har valgt at belyse problemformuleringen ud fra et mixed methods studie ved brug af kvalitative og kvantitative metoder, for at afdække forskellige synsvinkler og perspektiver på beboernes trivsel på plejehjemmet. Dette har resulteret i et kvalitativt forskningsinterview med et personale, deltagende observationer og vores egne logbogsnotater samt et kvantitativt refleksionsskema som de deltagende beboere har udfyldt, og som er inddraget som diagrammer i opgaven.
Teorien vi har valgt at inddrage, udgør teoretikere som udtaler sig om identitetsforståelse og individets samfundsmæssige kontekst. Vi inkluderer teori om sundhedsforståelser, sundheds og trivselsmodeller samt to diskurser som belyser begrebet trivsel for målgruppen.
Der kan udledes konklusionen, at vores psykomotoriske interventioner og aktiviteter har en
positiv betydning på beboernes trivsel. Desuden kan det konkluderes, at trivsel er et komplekst, individuelt og helhedsorienteret begreb.
Vi kan dernæst konkludere, at vores aktiviteter har haft en positiv indvirkning på de ældres
sociale trivsel på plejehjemmet, hvor vores psykomotoriske interventioner og aktiviteter har
været med til at skabe en fællesskabsfølelse, styrke de ældres relationer indbyrdes samt mindske ensomhed. Des mere kan vi konkludere, at vi har virket som en inspirationskilde for beboere og personale med formålet at implementere mere bevægelse. Resultaterne af refleksionsskemaerne konkluderer blandt andet, at vores aktiviteter har haft en positiv betydning for deltagernes humør og deres følelse af kroppen.

Malou Maxine Stahl

XXX

Malou Maxine Stahl, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

XXX

Abstract in English

This bachelor thesis examines the significance of psychomotor interventions and activities on a Greenlandic local senior home and its resident’s wellbeing, in two periods of 10 and 5
weeks. This thesis is based upon the issue that the elderly part of the population in Greenland is growing and a particularly vulnerable demographic group, which leads to social and health problems for the target group and Greenland.
The research and science project, Ageing in the Arctic, is researching, developing and working with implementing new health-promoting initiatives and solutions in Greenland. In collaboration with Ageing in the Arctic, our work and focus on health and wellbeing at the senior home is both relevant and actual.
This thesis conducts a case study with focus on ethnographic fieldwork and its approach is
phenomenological. We have answered our problem definition based on a mixed methods
study using qualitative and quantitative methods, to uncover different points of view and perspectives on the senior homes resident’s wellbeing. The result is a qualitative research interview with a staff, participatory observations and our own notes, as well as a quantitative reflection form that the participatory residents have filled out, and which are included as diagrams in the thesis.
The theory consists of theorists and their perspectives on the understanding of identity and
the social context of the individual along with theory of health understandings, health and
well-being models as well as two discourses that shed light on the concept of well-being for
the target group.
It is concluded that our psychomotor interventions and activities have a positive impact on
the well-being of the residents. Furthermore, the study supports that well-being is a complex, individual and holistic concept. We can then conclude that our activities have had a positive impact on the elderly's social well-being in the senior home, where our psychomotor interventions and activities have helped to create a sense of community, strengthen the elderly's relationships with each other and reduce loneliness. Furthermore, we have acted as a source of inspiration for residents and staff with the aim of implementing more movement. The results of reflection forms given to the elder demonstrates, among other things, that our activities had a positive impact on the participants' mood and their sense of body.

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Sjælland

Telefonnummer
+45 52891477

E-mailadresse
Malou.nature@gmail.com

Malou Maxine Stahl

Malou Maxine Stahl
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN