Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • BA-projekter
  • /
  • “Der stod jeg egentlig bare inde på stuen som et blegt lig, der bare stod i vejen” – et bachelorprojekt om fædres oplevelse af graviditetsforløbet

“Der stod jeg egentlig bare inde på stuen som et blegt lig, der bare stod i vejen” – et bachelorprojekt om fædres oplevelse af graviditetsforløbet

Præsentation af projektet

Projektet undersøger, hvordan vi som psykomotoriske terapeuter kan understøtte faderens følelses- håndtering og overordnede oplevelse, gennem psykomotorisk inspireret fødselsforberedelse. Pro- jektet er en kvalitativ undersøgelse, som gør brug af en hermeneutisk tilgang, for at undersøge hvordan faderen forstår og oplever fænomenet. Empirien er indsamlet gennem semistrukturerede enkeltmandsinterviews med to nybagte fædre. På baggrund af en deduktiv tilgang til interviewet, tager projektet afsæt i følgende teorier: følelser, følelseshåndtering, coping og Oplevelse af Sam- menhæng (OAS). Den indsamlede empiri undergår herefter analyse og fortolkning, for at forstå hvordan den nybagte fader håndterer sine følelser under graviditeten. Projektet vil ligeledes under- søge hvad fædrene individuelt mener, de manglede under graviditetsforløbet, som kunne hjælpe til fremtidige interventionsmuligheder for den psykomotoriske terapeut. Forforståelsen bærer præg af, at vi mener der er behov for mere fokus på manden under graviditeten, da hovedvægten primært har været på den gravide og barnet. Analysen og fortolkningen viser, et øget behov for at italesætte hvad der fylder hos fædrene selv, og et forum at dele det i, i højere grad end den øvrige del.

Michael Storgaard Johannesen

"At arbejde med netop de her børn og unge, som ikke har sprog og i det hele taget er udfordret på at mærke og vise deres sanselige oplevelser, kræver meget mere af min faglighed end behandlinger af personer med sprog og uden handicap. Jeg skal hele tiden læse børnene og de unge kropsligt og lede efter selv små spændinger i deres muskler for at være sikker på, hvor og hvordan jeg kan hjælpe dem. Det giver en helt særlig dybde i vores relation. Det er en fuldstændig fantastisk målgruppe at arbejde med. De kravler virkelig ind under huden på mig."

Michael Storgaard Johannesen, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

Det psykomotoriske bidrag til fødselsforberedelsen, kan bestå i at understøtte kommende fædres overordnede oplevelse gennem arbejdet med kroppen og den kropslige emotion. Her vil fædrene få mulighed for at opdage, tåle, og reagere hensigtsmæssigt på deres følelser. Den teoretiske del kan indbefatte psykoedukation om, hvad følelser er samt håndtering af disse. Derudover kan en gen- nemgang af copingstrategier være aktuel til fødselsberedelsen. Yderligere kan den teoretiske del af den psykomotoriske fødselsforberedelse indbefatte en teoretisk gennemgang af OAS med intentio- nen om at skabe en øget oplevelse af sammenhæng hos faderen.

Den praktiske del i form af øvelser og kropsbevidsthedstræning kan give deltagerne mulighed for at integrere den viden der formidles under fødselsforberedelsen samt kropsliggøre teorien. En øget kropsbevidsthed kan bidrage til, at de kropslige reaktioner opdages samt at følelser udtrykkes mere hensigtsmæssigt for bedre at opnå balance mellem krop og emotioner (Akasha, 2003, s. 135). Hvis inddragelsen finder sted, giver vi mulighed for at faderens tilknytning til barnet og hans self- efficacy (Bandura, 1997) fremmes, hvilket kan være med til at skabe de mest optimale betingelser for hans rolle i forældreskabet. Understøttelsen af faderens overordnede oplevelse kan sandsynlig- vis også indvirke positivt på parforholdet og den fælles familiedannelse.

Abstract in English
The project examines how we, as psychomotor therapists, can support the father's handling of emotions and overall experience, through psychomotor-inspired birth preparation. The project is a qualitative study which uses a hermeneutic approach to examine how the father understands and experiences the phenomenon. The experience is collected through semi-structured individual interviews with two new fathers. Based on a deductive approach to the interview, the project is based on the following theories: emotions, emotion management, coping and Experience of Connection (OAS). The empirical data collected is then analyzed and interpreted in order to understand how the new father handles his emotions during pregnancy. The project will also examine what the fathers individually believe they lacked during the course of pregnancy, which could help with future intervention options for the psychomotor therapist. The preconception is characterized by the fact that we believe there is a need for more focus on the man during pregnancy, as the main emphasis has primarily been on the pregnant woman and the child. The analysis and interpretation show an increased need to articulate what is important to the fathers themselves, and a forum to share it in, to a greater extent than the other part.

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Syddanmark

Telefonnummer
+45 22172739

E-mailadresse
michaelsj94@hotmail.com

Michael Storgaard Johannesen

Michael Storgaard Johannesen
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN