Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk terapi fremmer trivsel og velvære på arbejdspladsen

Den psykomotoriske terapeut kan være med til at højne både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og derved forebygge langtidssygemeldinger og mistrivsel.
En del af vores medlemmer er selvstændige psykomotoriske terapeuter, der varetager konsulentopgaver og underviser i motion og bevægelse ved siden af deres virke som behandlere.

 

Find en psykomotorisk terapeut

Vil du ansætte en psykomotorisk terapeut?

De psykomotoriske terapeuter er ansat på en lang række områder indenfor sundheds- og omsorgssektoren, blandt andet på det pædagogiske område, i psykiatrien og på ældreområdet.

Læs mere
Psykomotoriske terapeuter på det pædagogiske område

Psykomotoriske terapeuter er typisk ansat i dagtilbud, på skoler, bosteder, i SFO’er eller på efterskoler. De arbejder for at fremme både trivslen og kropsbevidstheden hos deres målgrupper.

I et dagtilbud til eksempel har den psykomotoriske terapeut fokus på børnenes motoriske udvikling tillige med deres trivsel. De psykomotoriske terapeuter er desuden særdeles kompetente til at arbejde med børns spirende kropsbevidsthed og derigennem skabe ro og nærvær for børnene.

De psykomotoriske terapeuter tager del i det daglige pædagogiske arbejde på lige fod med de øvrige ansatte og indgår i dag i normeringen med fagtitel.

Psykomotoriske terapeuter i psykiatrien

De psykomotoriske terapeuter arbejder både i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien, hvor de varetager en bred vifte af opgaver. Det kan ex være behandlingsforløb med klienten/borgeren og psykoedukation. Udvikling af motiverende hverdagsaktiviteter og aktiviteter med fokus på afspænding, kropslig mestring og kropsbevidsthed. Ligesom de underviser grupper i krop og bevægelse, funktionel træning og afspænding.

De psykomotoriske terapeuter indgår i det tværfaglige team og er daglig medarbejder på afdelingen ligesom de øvrige ansatte.

Psykomotoriske terapeuter i ældreplejen

På ældreområdet varetager de psykomotoriske terapeuter den fysiske, sociale og psykiske omsorg med fokus på individuel behandling og stimulering. Gruppebaseret træning og aktiviteter, der fremmer trivsel, mindsker ensomhed og skaber gode relationer for både ældre og demensramte.

De psykomotoriske terapeuter arbejder enten på flere plejecentre. I et tværfagligt team på et plejecenter eller som del af et psykomotorisk team, der dækker enten et eller flere plejecentre.

Find en psykomotorisk terapeut

Ønsker du et sundt arbejdsmiljø?

De psykomotoriske terapeuter kan være med til at højne både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads, og derved forebygge langtidssygemeldinger og mistrivsel.

Læs mere

Psykomotoriske terapeuter har en 3,5-årig sundhedsfaglig professionsbachelor og står på et fundament af psykologi, anatomi og fysiologi sammen med en grundopfattelse af, at krop og psyke hænger sammen, og at de gensidigt påvirker hinanden.

På den måde kan de fremme trivsel og velvære på arbejdspladsen, hvad enten arbejdspladsen er præget af udfordringer ift. det fysiske arbejdsmiljø eller det psykiske.

Hvad kan psykomotoriske terapeuter gøre på arbejdspladser med hårdt fysisk arbejde?

For en medarbejder, hvis arbejde ex er præget af ensidigt gentaget arbejde og en høj grad af muskel-skelet-belastning, kan det give vedvarende smerter og medføre et kontinuerligt indtag af smertestillende medicin. Desuden kan vedvarende smerter føre til langtidssygemeldinger, tidlig tilbagetrækning og en følelse af at være nedslidt – også i pensionisttilværelsen.

Ved hjælp af manuelle behandlinger, konsultationer og ergonomiske gennemgange kan psykomotoriske terapeuter på en gang sikre gode fysiske arbejdsrutiner og en konstruktiv smerte- og kropsforståelse. Det hjælper medarbejderen til at håndtere smerterne på en måde, der faktisk både kan dæmme op for dem og give medarbejderen følelsen af at have kontrollen over egen krop – igen.

Psykomotoriske terapeuter kan således forebygge langtidssygemeldinger, reducere antallet af arbejdsskadeerstatninger og tidlige tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet, ligesom de kan sikre øget medarbejdertrivsel og -tilfredshed.

Hvad kan psykomotoriske terapeuter gøre på arbejdspladser med et højt stressniveau?

For en medarbejder, som over for lang en periode oplever et for højt arbejdspres, kan det resultere i overbelastning og i sidste ende langtidssygemelding, som følge af stress eller andre belastningsreaktioner.

Ved hjælp af manuelle behandlinger, øvelser og samtale, der fremmer bevidstheden om egne grænser og muligheder, og som samtidig støtter håndteringen af stress, kan psykomotoriske terapeuter ikke kun hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdspladsen. De psykomotoriske terapeuter kan også yde forebyggende hjælp ved begyndende symptomer på stress og lignende belastningsreaktioner, og en sygemelding kan derved måske undgås.

Psykomotoriske terapeuter, som arbejder med det sunde arbejdsmiljø, er typisk eksterne konsulenter eller ansat direkte i virksomheden.

Find en psykomotorisk terapeut


LOGIN