Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2

Der er desværre ikke flere ledige pladser på dette kursus.

Psykomotorisk stress og traume behandling (PMST) er en komplet behandlingsmetode, der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særlig sensitive nervesystemer, afledt af stress og/eller traumatiske hændelser.

Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2 (PMST 2) er en mulighed for yderligere kvalificering af dine færdigheder som psykomotorisk terapeut og manuel stress og traumebehandler. Kurset er kun åbent for dem, der allerede har gennemført basiskurset i psykomotorisk stress- og traumebehandling (PMST 1).

På PMST 2 vil der blive gennemgået træning og undervisning, med fokus på fire specifikke målgrupper indenfor stress og traumefeltet.

1. Fald og slagskader
2. Kronisk stress/udbrændthed
3. Kroniske smerter
4. Personrelateret vold og seksuelle overgreb

Disse fire forskellige målgrupper profiterer af specifikke behandlingsrammer, som kan optimere den individuelle behandlingsproces og sikre bedre afklaring og hurtigere stabilisering af klientens symptombillede.

Undervisningen tager afsæt i teori og behandlingsprotokollen fra PMST 1.

Vi vil, med øje for målgruppers forskellige udfordringer, få mulighed for at arbejde os dybere ind i teknikkerne og åbne for nye lag af forståelse og effekt i PMST-teknikkerne. Foruden den manuelle træning, vil der medfølge undervisning i teoretiske og pædagogiske rammer, der særligt tager hensyn til de forskellige målgruppers specielle problematikker.

Forudsætningen for at deltage er, man har fuldført PMST 1.

Tilmelding

Dato
29. feb. 2020

Underviser
Jacob Kongshaug

Pris
Medlem: 11.000 kroner
Ikke-medlemmer: 13.750 kroner

Om underviseren

Jacob Kongshaug er psykomotorisk terapeut, DAP. Han har været ansat som psykomotorisk terapeut og kropsterapeut i Københavns Kommune gennem 20 år, hvor han var tilknyttet et kommunalt, tværfagligt tilbud for traumatiserede borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Egen klinikvirksomhed siden 1993 og udvikler af PMST metoden siden 2010.

Kursusdage

Kurset strækker sig over fire moduler på hver to dage. Et modul til hver af de fire målgrupper.

29. februar – 1. marts 2020 kl. 9-16.30
28.-29. marts 2020 kl. 9-16.30
25.-26. april 2020 kl. 9-16.30
23.-24. maj 2020 kl. 9-16.30
Sted

APA, Borgervænget 7 2100 København Ø

Der er desværre ikke flere ledige pladser. 


Medlemmer kan betale i to eller fire rater. Første rate betales ved tilmelding, hvor du kan vælge, om du vil betale hele kurset, første af to rater eller første af fire rater. Ved tilmelding hæfter du for hele beløbet, også selv om du vælger at betale i rater.

Pris for medlemmer 11.000 kroner
Pris for ikke-medlemmer 13.750 kroner


Læs betingelserne for tilmelding og afbud her

Det får du på efteruddannelsen
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med vedvarende symptomer efter fysiske uheld med fald eller/og slagskader. Herunder PMST-teknikker til manuel behandling af hjernerystelser, piskesmæld, knoglefrakture, led- ledbåndslæsioner.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med psykiske og kropslige belastningssymptomer afledt af vedvarende stress. Herunder protokol for manuel restitutionsbehandling, samt samtaleteknikker til afklaring af stressmønster og ressource afklaring.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med kroniske smerteproblematikker. Herunder undervisning af kropsorienterede færdighedsteknikker til at fremme klientens evne til containment af sin smerte, samt samtale teknikker der støtter klientens muligheder for indsigt ”bagom” smerten.
 • Psykomotoriske behandlingsstrategier, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med symptomer afledt af hændelser med personrelaterede vold og/eller sexuelle overgreb/krænkelser. Herunder tracking af kropslige overlevelsesreaktioner, med fokus på låste mønstre der begrænser kropslig og relationel kontakt. Afklaring af disse reaktionsmønstre danner grundlag for den psykomotoriske behandlingsproces.
 • Kropsorienterede samtaleteknikker til at sporer og bevidstgøre implicitte hukommelsesbrikker til at afdække medgående ressourcer i klientens traumereaktioner.
 • Undervisning i monitorering og opmærksomhed på låste rollesamspil mellem behandler og klient. Traumemønstre der påvirker relationskompetencen hos både behandler og klient. Herunder afklaring af tydelige rammer og dagsorden for behandlingen. Tiltag der støtter og optimere din behandlingspraksis, samt stabiliser og grounder behandlingsprocessen for din traumeramte klient.
indhold modul 1 (fald- og slagskader)
 • Introduktion til hvordan vi hjælper personer som vedbliver med at have smerter og ubehag efter slag og faldskader, trods længerevarende restitution periode.
 • Undersøgelse og træning af balancetolerance efter fald. Gennemgang af øvelser til reetablering af tillid til de autonome balancereflekser.
 • Gennemgang og træning i manuel palpation til at afklare område og omfanget af skaden. Altså hvorledes er skaden orienteret i kroppen; dybt eller overfladisk. Afklarende information til vurdering af behandlingsstrategi og teknik.
 • Gennemgang og træning af PMST-teknikker til clearing og balancering af vævsstruktur efter vrid, træk og slag. Ofte vil autonome reaktioner vedblive at fastholde kompensatoriske beskyttelsesspændinger, trods succesfuld vævsheling. En clearing og støtte til re-orientering af vævets naturlige refleksmønstre. Vil støtte til at optimerer spændingsbalance, nærvær og styrke i det ramte område.
 • Gennemgang og træning af knogleteknikker til aflastning og genorganisering af de tensile (spændingsafhængige) forhold i knoglevævet. Mange slag og faldskader involverer ofte knoglestrukturen og medfører ofte forandringer i knoglevævets plasticitet og spændingsdynamik. Kropsstrukturens generelle spændingsdynamik reagerer meget fint nuanceret og udfordres af selv meget små forskydninger. Regulering og mobilisering af knoglevævet efter fald og slagskader, har ofte afgørende betydning for optimeringen af mobiliteten i kroppen.
Indhold modul 2 (kronisk stress og udbrændthed)
 • Introduktion og undervisning i generelle symptomstrukturer ved kronisk stress. Herunder de indre dynamikker og mindset, der ofte er fremtrædende hos den stressramte person.
 • Rammesætning for arbejdet med personen og redskaber til at afdække de bagvedliggende adfærdsmønstre. Afdækning af medgående og modgående mønstre er i fokus og er især afgørende for en stabil og positiv forandringsprocessen hos den stressramte.
 • Gennemgang og træning af den manuelle behandlingstilgang. Her vil fokus være på orientering i fordybelse på reguleringstilstande i kroppens organer, samt de 3 tværgående bindevævsstrukturer i abdomen.
 • Gennemgang og træning af visuel monitorering af de subtile forandringsmarkører hos den stressramt. Restitution er en langsom bevægelse, når grundkonstitutionen er i svær ubalance og underskud. Den kropslige proces mod øget ressourcer og bedre færdighed til stressregulering er subtil. Særlig opmærksomhed på medgående markører er derfor afgørende, for at kunne støtte en positiv bevægelse hos den stressramte
Indhold modul 3 (kroniske smerter)
 • Introduktion og undervisning i smertens fysiologi og kendetegn for klienter med langvarige og vedvarende smertelidelser.
 • Gennemgang og træning i kropsorienterede færdigheder til at støtte klientens færdigheder og evne til selvregulering når smertebilledet er kronisk.
 • Gennemgang og træning af manuelle PMST-teknikker med orientering til doseret sensorisk eksponering af klintens fysiske smerte. En manuel behandlingsprotokol der støtter klientens bevægelse mod øget containment af sin smerte.
 • Undervisning og træning i samtaleredskaber til at hjælpe klinten til kropsorienterede verbalisering af sin smerte, med hensigt og fokus på at bevidstgøre de mønstre der ligge ”bagom” smerten.
 • Gennemgang og træning af samtaleterapeutiske redskaber til at afklare og arbejde med de underliggende og ofte komplekse mønstre der er baggrund for den kroniske smerte.
Indhold modul 4 (personrelateret vold og overgreb)
 • Introduktion i hvordan støtter og hjælper vi personer, som har været udsat for fysisk vold og/eller sexuelle krænkelser. Vi er i kontakt med et særligt sensitivt reaktionsfelt hos den krænkede. Et felt der er låst i generelle mellemmenneskelige tillidskonflikter og deraf følgende sensorisk overaktivitet, når klienten er i relation til andre mennesker.
 • Vi skal genbesøge og træne de 4 grundfærdigheder fra basiskurset (jordforbindelse, centrering, afgrænsning og ”rumning” af emotioner). Vi skal et lag dybere og inddrage det relationelle aspekt i færdighedstræningen. Herved vil vi bedre kunne understøtte vores evne til ”rumning” i det relationelle resonansfelt og derved støtte klientens mulighed, for genforhandling af sin oplevelse af sikker kontakt/sikkert rum.
 • Vi skal gennemgå og undersøge markører for de instinktive overlevelsesreaktioner, herunder træne behandling af låste overlevelsesreaktioner som flugtrefleks, beskyttelsesrefleks, immobilitet/freezerepons samt dominans og underkastelsesmønstre.
 • Undervisning og træning i hvorledes vi kan ”forhandle” med vores instinktive del af nervesystemet. En træning i selvregulering mellem de ”medgående” sensoriske ressourcemarkører contra de ”modgående” instinktaktiverede overlevelsesreaktioner.
 • Vi skal undersøge og træne vores orientering til reaktionsmarkører på tillidskonflikter, samt træne opmærksomhed på kontrol- og autoritetsmønstre mellem behandler og klient.
Materialer og sparring

Til dette kursusforløb vil undervisningen understøttes af Power Points præsentationer, som vil være til rådighed efter hvert modul. Link til fælles undervisningsmappe vil udsendes umiddelbart efter første modul. I denne mappe vil der, foruden undervisningsmaterialet, være relevante artikler og filmklip, der relatere til indholdet på de respektive moduler.

Der udstedes kun kursus diplom efter fuld deltagelse på alle modulerne. Ved sygdom tilbydes deltagelse på efterfølgende kursusforløb (hvis der er nok deltagere til oprettelse). Begrænset til de moduler man har haft fravær på.

Endvidere er der mulighed for at booke sessioner til individuel supervision eller gruppe supervision.

Supervision er ikke en del af kursus prisen og afregnes separat.

 • Individuel supervision på 1 time varighed: 1000 kr.
 • Gruppe supervision aftales nærmer vedr. varighed og pris.
For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Stine Kofod Larsen, kursus- og projektkoordinator sk@dap.dk, 33283047.

Underviser Jacob Kongshaug, psykomotorisk terapeaut jacobkongshaug@hotmail.com, 26150811.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN