Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Vedtægter for Danske Psykomotoriske Terapeuters konfliktfond

Vedtægter af 2022

§ 1. FORMÅL 

Stk. 1: Formålet med konfliktfonden er at styrke 

  • overenskomstforhandlinger 
  • andre forhandlinger om løn – og arbejdsvilkår for psykomotoriske terapeuter 
  • samarbejdet med andre organisationer med sammenfaldende interesser. 
§ 2. TILVEJEBRINGELSE AF MIDLER 

Stk. 1: Medlemsbidrag til fonden opkræves særskilt blandt medlemmerne. Hovedbestyrelse og generalforsamling kan beslutte at hensætte midler til konfliktfonden. Medlemmer kan donere midler til fonden fx ved indsamling. 

Stk. 2: Bidragsstørrelse, betalingsterminer mv. fastsættes af Hovedbestyrelsen. 

§ 3. ANVENDELSE AF FONDENS MIDLER 

Stk. 1: Aktive medlemmer i en arbejdsstandsning, lockout, eller som på anden måde er inddraget i en konflikt, DAP er involveret i, har ret til konfliktunderstøttelse under konflikten under forudsætning af, at de har været medlemmer i mindst 3 måneder. 

Stk. 2: Konfliktunderstøttelsens størrelse fastsættes af Hovedbestyrelsen og kan ikke overstige den løn, som medlemmer har i den af konflikten ramte ansættelse. Konfliktunderstøttelsen reduceres ved andre lønindtægter, der træder i stedet for det konfliktramte arbejde. 

Stk. 3: Ved konfliktens start gør hvert omfattet medlem rede for deres indtægter ved psykomotorisk terapeutisk lønarbejde, inden understøttelsen bevilges. DAP udbetaler konfliktunderstøttelse, som om medlemmet modtog den pågældende løn. 

Stk. 4: Medlemmer af DAP, der modtager konfliktunderstøttelse, stiller vederlagsfrit deres arbejdskraft til rådighed for DAP i samme omfang som det konfliktramte arbejde, påtager sig arbejde eller søger arbejde, som anvist af DAP. Undtagelse herfra kan i særlige tilfælde bevilges af Hovedbestyrelsen. 

Stk. 5: Fondens midler kan med Hovedbestyrelsens godkendelse også anvendes til andre udgifter end løn i forbindelse med konfliktens afvikling. 

Stk. 6: Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at konfliktfondens midler anvendes til sagsomkostninger m.v. i sager af principiel betydning for foreningens medlemmer. 

Stk. 7: Medlemmer, der deltager i en strejke, og som forlader landet under denne, kan ekskluderes af DAP og vil i så fald skulle tilbagebetale den konfliktunderstøttelse, som vedkommende har modtaget under den pågældende strejke. 

§ 4. REGNSKAB OG ADMINISTRATION AF FONDENS MIDLER 

Stk. 1: Fondens midler holdes adskilt fra DAP´s midler og anbringes hensigtsmæssigt under hensyn til fondens formål. 

Stk. 2: Regnskabsåret for fonden følger DAP´s regnskaber i øvrigt og revideres af DAP´s revisor. 

Stk. 3: Regnskab for konfliktfonden forelægges på ordinær generalforsamling som en særlig post på regnskabet. 

§ 5. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR 

Stk. 1: Bestemmelser om ophævelse af fonden og anvendelse af fondens midler efter ophævelsen træffes efter reglerne om organisationens opløsning i DAP´s vedtægter, § 18, stk. 1 og 2. 

LOGIN