Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Referat af DAP’s generalforsamling 24. oktober 2020

5. november 2020

Kl. 10 byder formand Ditte-Marie Post (DMP) velkommen til generalforsamling i DAP i virtuel version.

1. Valg af dirigent og referent

 Ad. 1)

Som dirigent vælger generalforsamlingen (GF) Lena Møller, og som referent vælger GF Astrid Hjorth Balle.

Dirigenten konstaterer, at der ved GF’s begyndelse er 31 til stede, som alle sammen er stemmeberettigede. Det gør GF berettiget til at træffe beslutninger, da der if. vedtægterne stemmes blandt de fremmødte.

Herefter gennemgår dirigenten en række praktiske bemærkninger vedr. afviklingen af dagen, rammerne for afstemning mv.

2. Valg af tre stemmetællere

Ad. 2)

I henhold til vedtægterne skal der vælges tre stemmetællere. Af tekniske årsager bliver afstemningsresultatet pga. den virtuelle afholdelse sendt anonymt til sekretariatet.

Hedvig Dybdal melder sig og vælges som stemmetæller sammen med Gertrud Sol Lund og Christinne Larsen, som alle kan kontrollere afstemningen efterfølgende, hvis det ønskes.

3. Beretningen for generalforsamlingsperioden

Ad. 3)

DMP fremlægger highlights fra beretningen. Hun indledte med en kort omtale af personaleudskiftningen, hvorefter hun gik videre til en omtale af bestyrelsens arbejde, som hun omtaler rigtig positivt. Der er en række HB-medlemmer, der ikke genopstiller, og DMP takker dem for deres store arbejde.

DMP beretter om medlemstallet, som er lidt stigende, og det er dejligt.

DMP beretter om økonomien, som er fornuftig, og vi har penge til det, vi gerne vil bruge penge på.

DMP beretter om de tre fagforeningers exit fra Sundhedskartellet, herunder Danske Fysioterapeuters exit, som betød, at vi skulle finde en anden forhandlingsaftale. Den landede vi med DSR (Dansk Sygeplejeråd) i stedet for. Det er et godt og respektfuldt samarbejde.

Under Corona intensiveredes mødefrekvensen i Sundhedskartellet, så man hele tiden kunne holde øje med udviklingen, og DMP kunne byde ind med de input, hun tog med fra DAP’s medlemmer.

DMP beretter herefter om DAP’s gode medlemskab af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Særligt fremhæves kontakten til og samarbejdet med FH’s næstformand Majbrit Berlau som rigtig godt, og hun har været let tilgængelig og hurtig til at svare, hvilket især under Corona var rigtig godt.

DMP gennemgår DAP’s arbejde under Corona, og hun beskriver, hvordan sekretariatet har arbejdet, og hvor lærerigt de mange input fra vores medlemmer har været.

Vores kommunikation er generelt set vigtig, og vi arbejder hele tiden på målrettet at få vores budskaber ud – både de politiske og de mere medlemsrettede. DMP fremhæver foreningens konkrete kommunikationstiltag, og præsenterer herefter Lars Granerud, som sammen med DMP skal hjælpe de politiske budskaber ud over stepperne, senest med et debatindlæg på altinget.dk.

Som afslutning på beretningen berører DMP punkterne i den arbejdsplan, der har været arbejdet efter de seneste to år: Ledighed, kernefaglighed, forskning og ikke mindst autorisation.

Efter formandens beretning lægger Lena Møller op til kommentarer og spørgsmål til beretningen.

Spørgsmål fra GF: Hvad ligger til grund for omstruktureringen i HB? Og hvad gør I for at undgå et stort informationstab i tilfælde af, at formanden går af mellem to generalforsamlinger?

Svar fra næstformanden i DAP: Det skyldes, at formanden derved kan arbejde mere koncentreret og fokuseret. En anden grund er, at honoraret, som formanden får, gør det muligt for formanden at leve af det, og det er godt for foreningen, at formanden ikke skal arbejde andre steder. Næstformandsposten er blevet mindre, og næstformanden skal primært holde sig orienteret om, hvad der sker i foreningen. Det er hovedbestyrelsens (HB) vurdering, at det ikke bliver mere usikkert med denne fordeling, tværtimod, fordi formanden kan fokusere sit arbejde.

Opfølgende kommentar fra GF: Det er vigtigt, at HB anstrenger sig for at undgå informationstab ved formandsskifte.

Beretningen godkendes af GF uden yderligere kommentarer.

4. Årsregnskab for 2018 og 2019 fremlægges til godkendelse

 Ad. 4)

Sekretariatsleder Gert Møller Thaysen (GMT) og økonomimedarbejder Jane Bach (JB) indleder med at konstatere, at begge regnskaber er godkendt af HB og revisorpåtegnet uden kommentarer, hvorefter udvalgte poster i regnskabet fremhæves og forklares.

Årsresultat i 2018: 277.699 kr.

Årsresultat i 2019: 159.791 kr.

Egenkapital i 2018: 1.053.000 kr.

Egenkapital i 2019: 1.212.791 kr.

Årsregnskaberne for 2018 og 2019 godkendes uden kommentarer.

5. Godkendelse af budget for de kommende to regnskabsår 2021 og 2022

Ad. 5)

JB fremlægger budget for 2021 iht. bilag 2A og 2B. Sheila Simonsen fra HB motiverer de 600.000 kr., som er afsat til markedsføring i budget 2021B (bilag 2B). De skal bruges til øget synlighed, som skal give øget fokus på faget til gavn for alle vores medlemmer. Vi skal have hjælp fra bureauer, som kan hjælpe os med at øge synligheden og brandingen af vores fag.

Spørgsmål fra GF: Hvad er grunden til, at der er 1000 kr. i difference på bladudgiftsposten mellem de budgetter?

Svar fra JB: Det er blot en tastefejl.

Opfølgende spørgsmål fra GF: Hvad betyder det underskud, der bliver ved valg af budget 2021B?

Svar fra DMP: Vi kommer til at trække beløbet fra vores egenkapital.

Kommentarer fra GF: Det understreges, at pengene skal bruges rigtigt, og der udtrykkes bekymring for, at det bliver de forkerte, som bliver valgt. Der bedes om, at man er obs på, at det er nogen, som har forståelse for faget, målgruppen osv.

Svar fra DMP: Vi skal være meget grundige, og vi skal gøre os meget umage for at koncentrere indsatsen.

Spørgsmål fra GF: Hvem er målgruppen for den branding, der skal laves?

Svar fra DMP: Det handler i første omgang om, at vi skal blive klar over, hvad det er, vi gerne vil ud med.

Sheila Simonsen byder ind på gruppen af spørgsmål, som omhandler vores markedsføring: Det kan ikke blive mere konkret, da vi har brug for at rådføre os med en, som kan hjælpe os med at bliver klogere på, hvordan en sådan brandingstrategi skal skrues sammen.

DMP supplerer: Det handler om at skabe synlighed på faget, og det vil også hænge væsentligt sammen med autorisationsarbejdet.

Spørgsmål fra GF: Har man overvejet at gå i dialog og videndele med andre lande vedr. deres udfordringer og løsninger på tilsvarende indsatser?

Svar fra DMP: Det er en interessant tanke, som tages til efterretning.

Der skrides til afstemning mellem budget 2021A og 2021B.

Budget 2021B blev enstemmigt vedtaget.

Spørgsmål fra GF: Hvad med midler til en videreførelse af de igangsatte markedsføringsinitiativer i 2022?

Svar fra DMP: Vi ser, hvor langt vi når i første omgang.

Budget for 2022 fremlægges af JB. Der er ingen ændringer ift. budget for 2021A

Budgettet for 2022 blev herefter vedtaget.

Efter punkt fem blev der afholdt et kvarters pause

6. Indkomne forslag: 

a. Hovedbestyrelsen indstiller en række forslag til vedtægtsændringer, bilag 3

b. Kreds Vest indstiller et forslag til vedtægtsændringer, bilag 4

c.  Hovedbestyrelsen indstiller, at aktive medlemmer i 2021 opkræves kr. 200 til konfliktfonden og i 2022 opkræves der kr. 200 til forskningspuljen.

Ad 6a)

DMP gennemgår de ændringer, der ønskes gennemført, enkeltvis.

Alle ændringer til paragraf 1 og 2 godkendes uden kommentarer.

Spørgsmål fra GF til vedtægtsændring paragraf 3, stk. 4: Hvorfor skal der stå ”kan”?

Svar fra DMP: Det er fordi, vi yder, når vi kan. Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt for DAP at gøre noget ift. lovens rammer.

Kommentarer fra GF: Det giver for stor usikkerhed, hvis der står kan.

GF vedtager på baggrund af kommentarerne ændringen med ny ordlyd: DAP yder medlemmerne juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, når uoverensstemmelserne er opstået efter 1 måneds medlemskab.

Paragraf 3, stk. 5 slettes – det vedtages af GF

Spørgsmål fra GF til vedtægtsændringerne generelt: har I haft en jurist inde over ændringerne?

Svar fra DMP: Nej, det har vi ikke, da HB vurderede, at det ikke var nødvendigt. Vi har tidligere benyttet jurister til større vedtægtsændringer.

Spørgsmål fra GF til vedtægtsændring paragraf 6, stk. 1: Hvorfor ændres det?

Svar fra DMP: Det er for at få virkelighed og vedtægter til at stemme overens.

Tilføjelse til vedtægtsændringen foreslås fra GF: ”…inden for de af generalforsamling vedtagne budgetter”.

Spørgsmål fra GF: I tilfælde af voldsomt medlemsfrafald skal de resterende medlemmer så kompensere?

Svar fra DMP: Nej, for får vi ikke det forventede budget ind, så er det andre justeringer, der skal laves.

Der følger efterfølgende en række kommentarer, som kredser om det samme.

Forslaget vedtages med den nye ordlyd: Hovedbestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for den kommende generalforsamlingsperiode inden for rammerne af de vedtagne budgetter.

Ad 6b)

Ændringsforslaget til paragraf 14, stk. 1 godkendes.

Ændringsforslaget til paragraf 14, stk. 9 godkendes

Efter vedtagelsen kommer der spørgsmål fra GF: Hvorfor skal de ikke offentliggøres?

Svar fra DMP: Fordi de kan indeholde oplysninger, som ikke skal bredt ud. Man kan altid rekvirere dem.

Ad 6c)

Spørgsmål fra GF: Er det kun de aktive medlemmer, der skal betale?

Svar fra DMP: Ja, det er det. De studerende skal ikke betale.

Forslaget vedtages af GF.

7. Godkendelse af arbejdsplan 2021-2022

Bilag 5

Ad. 7)

DMP uddyber kort udvalgte punkter i arbejdsplanen. Den skal bestå af elementer, som vi kan og gerne vil arbejde med. Et DAP for alle, øget politisk fokus, OK21, status på autorisation: Der forestår lobbyarbejde hos de politiske ordførere.

Der lægges op til spørgsmål eller kommentarer. Arbejdsplanen for 2021-2022 godkendes.

8. Valg af formand, næstformand, syv hovedbestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Bilag 6, præsentation af kandidaterne.

a. Valg af formand for fire år.

Ditte-Marie Post genopstiller

b. Valg af næstformand for to år.

Christinne Østergaard Larsen genopstiller ikke

Christian Geister Olsen opstiller

c. Valg af syv hovedbestyrelsesmedlemmer for to år.

Sheila Simonsen genopstiller

Annemarie Tangaa Lange genopstiller

Christian Geister Olsen genopstiller ikke

Sigrid Lund genopstiller ikke

Kamila Byrialsen genopstiller ikke

Lone Brun Rasmussen genopstiller ikke

Tuk Alexander Jacobsen opstiller

Lars Lindhart Hansen opstiller

Camilla Sillesen opstiller

Diccte Zenkvist opstiller

Mireia Serra opstiller

d. Valg af to suppleanter.

Ad 8a)

Formanden genvælges.

 Ad 8b)

Christian Geister Olsen vælges som ny næstformand.

 Ad 8c)

I stedet for Diccte Zenkvist opstiller Andreas Pietras Bøgh til HB.

Derudover stiller Lotte Børsting Krog op til HB ved GF og motiverer kort sit kandidatur.

Herefter går GF til afstemning, og følgende 7 bliver valgt ind:

  • Sheila Simonsen
  • Annemarie Tangaa Lange
  • Tuk Alexander Jacobsen
  • Lars Lindhart Hansen
  • Camilla Sillesen
  • Mireia Serra
  • Lotte Børsting Krogh

Ad. 8d)

Gertrud Sol Lund, Hedvig Dybdal og Melissa Shalu Byager stiller op som suppleanter, og efter en kort præsentation af dem alle tre går GF til afstemning, og følgende bliver valgt ind:

  • Gertrud Sol Lund (1. suppleant)
  • Hedvig Dybdal (2. suppleant)

9. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant

a. Valg af kritisk revisor: Kirsten Høngsmark ønsker genvalg.

b. Valg af suppleant: Birte Suneson ønsker genvalg

Ad. 9a)

Kirsten Høngsmark genvælges som kritisk revisor.

Ad. 9b)

Birte Suneson genvælges som suppleant.

10. Etisk udvalg: Valg af formand, to ordinære medlemmer og to suppleanter

a. Valg af formand: Linda Jørgensen ønsker genvalg.

b. Valg af to ordinære medlemmer: Else Alliverti og Susanne Darmer ønsker genvalg.

c. Valg af to suppleanter: Elise Runge ønsker genvalg, og Birgitte Due ønsker ikke genvalg.

Ad. 10a)

Linda Jørgensen genvælges som formand.

Ad. 10b)

Else Alliverti og Susanne Darmer genvælges.

Ad. 10c)

Jeanne M.K. Vedstesen stiller op som suppleant. Elise Runge og Jeanne M.K. Vedstesen vælges.

11. Eventuelt

Ad. 11)

Kommentar fra GF: Ligesom i SL kunne det være dejligt, hvis der kunne skrives forskellige kategorier ind i lønaftalen mod løntillæg.

Svar fra DMP: Der opfordres til at sende en sekretariatet en mail, så vi kan følge op på kommentaren.

Der udtrykkes generel tilfredshed med afholdelsen og med det virtuelle format. Nogle foreslår Zoom som et muligt alternativ, der teknisk kan nogle lidt andre ting.

Kl. 13.30 takker Ditte-Marie af og ønsker god weekend til alle!

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN