Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorik i psykiatrien

Her kan du blive klogere på, hvilken forskel psykomotoriske terapeuter gør i psykiatrien. Hvordan de arbejder, og hvorfor de bør spille en endnu større rolle i psykiatrisk behandling.

Mangler der psykomotorik i jeres behandlingstilbud? Så tip din leder eller kontakt os på dap@dap.dk!

Har du, eller en du kender, brug for en psykomotorisk terapeut?

Der er brug for psykomotoriske terapeuter i psykiatrien

Psykisk sygdom er vores tid hyppigste folkesygdom. Den kan have uoverskuelige konsekvenser for både den, der er ramt, og de pårørende.

Der er akut behov for, at den psykiatriske behandling, vi kan tilbyde i Danmark, er både prioriteret, rettidig og god. Der er med andre ord brug for et løft af psykiatrien. Her spiller de psykomotoriske terapeuter en nøglerolle.

Læs mere
Mennesket i centrum

Psykomotoriske terapeuter har en 3,5-årig sundhedsfaglig professionsbachelor og står på et fundament af psykologi, anatomi og fysiologi sammen med en grundopfattelse af, at krop og psyke hænger sammen, og at de gensidigt påvirker hinanden.

De psykomotoriske terapeuter har mennesket i centrum, og med fokus på og afsæt i de ressourcer og muligheder, der er til rådighed hos den enkelte. De psykomotoriske terapeuter arbejder helhedsorienteret på at styrke krop og kropsbevidsthed, højne trivsel og understøtte den gode udvikling hos borgere i psykiatrien. Hvad enten de er børn, unge eller voksne.

Den psykomotoriske terapeut er specialiseret i at arbejde med sammenhængen mellem kroppen, følelserne og tankerne. De hjælper bl.a. til at blive bedre til at lytte til, tolke og mestre kroppens signaler. Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger og være bevidst om egne grænser og muligheder.

Krop og psyke er tæt forbundne

Det er den særegne psykomotoriske tilgang, altså at krop og psyke er tæt forbundne og influerer hinanden, der gør psykomotoriske terapeuter særligt egnede i psykiatrien. Den psykomotoriske tilgang rummer nemlig et arbejde med både træning af kognitive færdigheder, fx nærvær, sociale kompetencer, verbal og nonverbal kommunikation og kropsoplevelse og kropsbevidsthed.

Øget kropsforståelse og mestring

Er især vigtig i indsatsen og samværet med psykotiske, udadreagerende og angste borgere. Den psykomotoriske terapeut kan foruden kontakt, samvær og samtale tilbyde egentlige behandlings- og terapisessioner. Her arbejdes der blandt andet med afspænding, arousalregulering, symptom- og stresshåndtering, grounding og sanseintegration. Alt sammen understøtter øget kropsforståelse og mestring. Den psykomotoriske terapeut kan med sit virke være med til mindske tvang og skabe ro både for individet og i fællesskabet.

Hvordan arbejder de psykomotoriske terapeuter?

Hver eneste dag arbejder de psykomotoriske terapeuter på at øge borgernes iboende ressourcer. At styrke deres livsmestring og deres handlemuligheder ift. at leve med en psykiatrisk diagnose.

De psykomotoriske terapeuter benytter en række forskellige metoder. Ex manuelle behandlinger, samtale, psykoedukation, kognitive teknikker og individuelt tilpassede øvelser og træningsprogrammer.

Læs mere
Fokus på det hele menneske

Den konkrete psykomotoriske behandling varierer og tilpasses altid ift. den specifikke problemstilling, og altid med udgangspunkt i de ressourcer og muligheder, den enkelte borger har til rådighed.

Ved angst, ex social angst, panikangst, OCD eller generaliseret angst, kan den psykomotoriske terapeut medvirke til, at borgerens angstsymptomer mindskes. Mestringen øges, og det igen bliver muligt for borgeren at gå på arbejde eller være social igen. Metoden er en kombination af en kropslig og kognitiv behandling og samtale

Hos urolige, anspændte og tenderende udadreagerende borgere kan en manuel behandling med fokus på afgrænsning, ved hjælp af faste tryk med hænderne, hjælpe borgeren til at føle sig afgrænset og støttet. Borgeren opnår ikke kun øget ro og et reguleret arousalniveau, men også øget forståelse for egne grænser.

Forstå sammenhængen mellem krop, psyke, erkendelse og handling

De psykomotoriske terapeuter arbejder i såvel behandlings- som socialpsykiatrien med både individuelle og gruppebaserede tilgange.

Om den psykomotoriske terapeut er ansat i et kommunalt socialpsykiatrisk team. På en retspsykiatrisk afdeling, en bo- og behandlingsinstitution eller en lukket psykiatrisk afdeling går en række faglige elementer og færdigheder igen:

  • Den psykomotoriske terapeut arbejder på at øge borgerens evne til at forstå sammenhængen mellem krop, psyke, erkendelse og handling.
  • Den psykomotoriske terapeut ser kroppen som en ressource og træner borgeren i at kende forskel på for eksempel en angstreaktion og en naturlig reaktion på bevægelse.
  • Den psykomotoriske terapeut skaber ro og fremmer evnen til selvregulering ved selv at udstråle ro, nærvær og tryghed.

LOGIN