Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

forskning og viden

Danske Psykomotoriske Terapeuters forskningspulje: formål, målgruppe og ansøgningsproces

I det følgende kan du læse om DAP’s forskningspulje, og om hvem der kan søge, og du kan finde link til ansøgningsskemaet.

Puljen er åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist 15. marts og 15. oktober. I 2024 er marts-fristen dog ekstraordinært forlænget til 1. april.

Puljens formål

At støtte forskning og forskningsprojekter, der kan være med til at dokumentere og synliggøre fagområdet psykomotorik.

Hvem kan søge?

For at søge forskningspuljen er det ikke en forudsætning, at ansøger er psykomotorisk terapeut og medlem af DAP.

Derimod vil der ved vurderingen af ansøgningen blive lagt stor vægt på, at der i forskergruppen er repræsenteret de nødvendige forskningsmæssige kvalifikationer, eksempelvis ved at der i forskergruppen indgår forskningserfarne personer, og gerne at projektet er tilknyttet en forskningsinstitution. Sådanne forskningsmæssige kvalifikationer skal være specifikt relevante i forbindelse med de forskningsmetoder, der tænkes anvendt i det ansøgte projekt.

Forskningsprojektet skal tillige have psykomotorisk relevans og/eller have en psykomotorisk terapeut tilknyttet, så en tydelig tilstedeværelse af den psykomotoriske faglighed i projektet sikres.

Hvilke projekter kan der søges støtte til?

Med relevans for det psykomotoriske fagområde støttes:

    • Forskningsprojekter i egen ret
    • Delelement(er) i et større forskningsprojekt.
Hvor meget kan der søges?

Der er ingen øvre beløbsgrænse i forhold til ansøgning til forskningspuljen, der dog er af en begrænset størrelse. Det samlede budget for projektet kan naturligvis være større end det ansøgte beløb, idet det må forventes, at der søges om midler andre steder fra.

Forskningspuljens midler kan kun anvendes til det søgte formål og inden for den angivne tidsramme. Ændres formålet, arbejdsplanen eller tidsrammen, skal der søges godkendelse hos forskningspuljen.

Hvad skal der komme ud af projektet?

Foruden den viden, forskningsprojektet i sig selv bidrager med til den psykomotoriske faglighed, skal projektets resultater formidles gennem en eller flere peer-reviewed forskningsartikler, som søges publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. En rapport eller lignende er ikke  tilstrækkeligt.

Her finder du ansøgningsskemaet

Hvis du ønsker at ansøge DAP’s forskningspulje, kan du hente ansøgningsskemaet lige her.

Hvornår kan der ansøges?

Der kan søges 2 gange om året: 15. oktober og 15. marts. Afgørelser kan forventes senest 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft, når et projekt er gennemført og afsluttet. Det er dog muligt at søge flere gange i forbindelse med det samme projekt.

Krav til ansøgeren 

Foruden ovenstående krav til formidling af forskningsprojektets resultater forpligter modtageren af midlerne fra forskningspuljen sig til vederlagsfrit at formidle projektresultaterne i en artikel til fagbladet og/eller til DAP’s hjemmeside og nyhedsbrev.

Der er pligt til at udfylde og indsende elektronisk afrapportering af projektet inden for en 2-årig periode fra beløbet er bevilget. Afrapporteringen skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektets formål, indhold, metode, forløb og resultater. Den skal sendes til DAP elektronisk.

Ved offentliggørelse af alle typer af publikationer i relation til det ansøgte forskningsprojekt, skal det anføres, at DAP’s forskningspulje har ydet økonomisk støtte til arbejdet.

Anvendelse af bevillinger, rapporterings- og regnskabspligt

Ønskes bevilgede midler indsat på en erhvervskonto, skal dette meddeles sammen med oplysninger om kontonummer og CVR-nummer. I øvrige tilfælde vil bevillingen blive indsat på ansøgers nemkonto og beløbet vil være skattepligtigt.

Ansøger er ansvarlig overfor DAP for anvendelsen af de bevilligede midler, og for at regnskabspligt og rapporteringspligt overholdes. Puljemidlerne må kun anvendes til det bevilligede formål. Der er pligt til at føre og aflægge regnskab med bilag overfor DAP inden for en 2-årig periode, fra beløbet er bevilget.

Når projektet er afsluttet, skal ansøgeren indsende et samlet regnskab for puljemidlernes anvendelse vedlagt kopier af bilag samt en kort forløbsbeskrivelse og oversigt over de i relation til projektet producerede artikler.

Når midlerne er bevilget, aftaler den projektansvarlige med DAP, om udbetalingerne skal ske i rater eller som engangsbeløb, og aftalen skrives ind i den kontrakt, som indgås mellem DAP og den projektansvarlige.

Ønskes yderligere midler bevilget, må fornyet ansøgning indsendes ved en efterfølgende uddeling. Midler, der ikke anvendes, skal tilbagebetales til DAP’s forskningspulje.

Forskningsudvalget og/eller DAP forbeholder sig ret til at offentliggøre i fagbladet og på DAP’s hjemmeside samt øvrige nyhedskanaler, hvilke personer der har fået støtte, til hvilket formål og med hvor stort et beløb.

Hvordan søges puljen om støtte?

Der ansøges på et særligt skema, som kan findes her på siden (se boks). Ansøgnings­skemaet indsendes elektronisk til DAP’s sekretariat. Ansøgningen vil kun blive behandlet, såfremt alle punkter i ansøgningsskemaet er udfyldt.

For yderligere vejledning til udfyldelse af ansøgningen og de krævede formalia, se venligst selve ansøgningsformularen.

Vurdering og behandling af ansøgninger

Udfra den indsendte ansøgning, laver medlemmerne af DAP’s forskningsudvalg (du kan finde medlemmerne lige her) en individuel vurdering af projektets relevans udfra fem kriterier. De fem kriterier er: Videnskabelig originalitet, videnskabelig kvalitet, ansøgers forudsætninger, gennemførlighed og vidensspredning.

Vurderingerne sendes til DAP’s hovedbestyrelse, som på den baggrund træffer den endelige beslutning om eventuel bevilling af midler. Hovedbestyrelsens begrundede afgørelse meddeles umiddelbart derefter ansøgeren skriftligt.

Anonymitet

Ansøger er ikke anonym for forskningsudvalget, men anonymiseres før indstilling til afgørelse i hovedbestyrelsen. Forskningsudvalgets medlemmer er tilsvarende anonyme overfor ansøger, hvad angår deres individuelle vurdering.

Ansøger kan ved afslag få en mindre feedback på afslaget fra hovedbestyrelsen. Afslaget vil tage udgangspunkt i forskningsudvalgets vurdering.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forskningspuljens ramme og/eller ansøgningsprocedure, så skriv venligst til forskningsudvalgets kontaktperson, Anne Marie Horn (forperson i DAP), på amh@dap.dk.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN