Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

forskning og viden

Danske Psykomotoriske Terapeuters forskningspulje: formål, målgruppe og ansøgningsproces

I det følgende kan du læse om DAP’s forskningspulje, og om hvem der kan søge, og du kan finde link til ansøgningsskemaet.

OBS! Der er en revision af forskningspuljen i gan, som kan få indflydelse på, hvad der bevilges midler til, og hvordan ansøgningen skal udformes. Det betyder, at der ikke kan søges til fristen den 15. oktober 2023. Hold øje med denne side for nye opdateringer. Det forventes, at der åbnes for ansøgninger igen til 15. marts 2024. 

Puljens formål

At støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter der kan være med til at dokumentere og synliggøre fagområdet psykomotorik.


Hvem kan søge?

Støtte kan ydes til aktive medlemmer af DAP som enkeltpersoner eller som projektledere.


Hvilke projekter kan der søges støtte til?

Inden for det psykomotoriske område støttes:

  • Forskningsprojekter (grund-, klinisk- og interventionsforskning)
  • Projekter til dokumentation af effekt
  • Kvalitetsudviklingsprojekter
  • Støtte til forskningsansøgning og metodeudvikling

 

Hvilke projektaktiviteter kan der søges penge til?

Puljen kan yde støtte i alle faser af et projekt f.eks.: Udarbejdelse af større ansøgning til andre bevillingsgivere, udarbejdelse af projektprotokol, dataindsam­ling og –bearbejdelse, resultatopgørelse og formidling. Kvalitetsudviklings­- og dokumentationsprojekter kan støttes, hvis projektet indeholder elev/klientrelateret faglig udvikling. Det forudsættes, at projektet omhandler psykomotoriske aktiviteter.

Puljen yder støtte til vejledning i alle faser af et projekt i form af midler til konsulenthonorar. Der kan ydes støtte til vejledning inden for: Valg af metode, statistik, faglig vejledning og formidling. Puljen yder støtte til løn til psykomotoriske terapeuter i forbindelse med gennemførelse af et forskningsprojekt. Vurdering af lønningsniveau afgøres ud fra funktion og uddannelsesniveau. Støtte kan også ydes til eventuelle medarbejderes lønudgifter, til materialer og til formidling af projektet.

Puljen kan yde støtte til oversættelse til dansk af videnskabelige artikler, afhandlinger og forskningsresultater indenfor det psykomotoriske fagområde.


Støtter puljen ikke?

Støtten kan ikke anvendes til kurser, studieophold og studierejser. Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med formidling af et projekt, f.eks. ved en kongres. Der ydes ikke støtte til projekter, som er led i grunduddannelse eller videreuddannelse udenfor universitetsregi. Der kan dog ydes tilskud til løn, hvis den studerende er selvfinansierende (dvs. uden lønindtægt eller offentlig støtte) under gennemførelsen af projektet.


Hvor meget kan der søges?

Der er ingen øvre beløbsgrænse i forhold til ansøgning til Forskningspuljen. Det samlede budget for projektet kan naturligvis være større end det ansøgte beløb, idet det må forventes, at der søges om midler andre steder fra (f.eks. andre puljer/arbejdspladsen).

Ansøgninger under 1000 kr. behandles ikke.

Forskningspuljens midler kan kun anvendes til det søgte formål og inden for den angivne tidsramme. Ændres formålet, arbejdsplanen eller tidsrammen, skal der søges godkendelse hos forskningspuljen.

Det er en forudsætning for at opnå støtte, at der nøje er gjort rede for de etiske overvejelser vedrørende projektet.

Her finder du ansøgningsskemaet

Hvis du ønsker at ansøge DAP’s forskningspulje, kan du hente ansøgningsskemaet lige her.

Hvornår ansøger man?

Der kan søges 2 gange om året: 15. oktober og 15. marts. Afgørelser kan forventes indenfor 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Der kan ikke søges med tilbagevirkende kraft, når et projekt er gennemført og afsluttet. Det er dog muligt at søge flere gange i forbindelse med det samme projekt.


Krav til ansøgeren

Med midler fra Forskningspuljen følger forskellige forpligtelser. Der er pligt til at synliggøre den psykomotoriske/afspændingspædagogiske værdi af forskningsprojektets resultater i forhold til klienter, samarbejdspartnere og samfundsmæssige interessenter.

Derudover forpligter modtageren af Forskningspuljens midler sig til vederlagsfrit at formidle projektresultaterne på et fagligt seminar eller en konference i DAP. Det forventes, at modtageren af puljepengene skriver en artikel til fagbladet eller til DAP’s hjemmeside.

Der er pligt til at udfylde og indsende elektronisk afrapportering af projektet inden for en 2-årig periode. Afrapporteringen skal som minimum indeholde en beskrivelse af projektets formål, indhold, metode, forløb og resultater. Den skal sendes til DAP elektronisk.

Ved offentliggørelse af alle typer af publikationer skal det anføres, at DAP’s Forskningspulje har ydet økonomisk støtte til arbejdet.


Anvendelse af bevillinger, rapporterings- og regnskabspligt

Ønskes bevilgede midler at blive indsat på arbejdsgivers konto, skal dette bekræftes pr. brev fra arbejdsgiver, med oplysninger om kontonummer og CVR nummer. I øvrige tilfælde vil bevillingen blive indsat på ansøgers konto og beløbet vil være skattepligtigt.

Ansøger er ansvarlig overfor DAP for anvendelsen af de bevilligede midler og for at regnskabspligt og rapporteringspligt overholdes. Puljemidlerne må kun anvendes til det bevilligede formål. Der er pligt til at føre og aflægge regnskab med bilag overfor DAP inden for en 2-årig periode fra beløbet er bevilget.

Når projektet er afsluttet, skal ansøgeren indsende et samlet regnskab for puljemidlernes anvendelse vedlagt kopier af bilag, samt en kort forløbs-beskrivelse vedlagt evt. slutprodukt, f.eks. en artikel.

Mindre bevillinger udbetales efter indgåelse af kontrakt med DAP. Større projektbevillinger udbetales i rater i forhold til afrapporteret fremdrift efter aftale med DAP.

Ønskes yderligere midler bevilget, eller ønskes midlerne anvendt til andet formål end det bevilligede, må fornyet ansøgning indsendes ved en efterfølgende uddeling. Midler, der ikke anvendes, skal tilbagebetales til DAP’s Forskningspulje.

Forskningsudvalget forbeholder sig ret til at offentliggøre i fagbladet og på DAP’s hjemmeside, hvilke personer der har fået støtte, til hvilket formål og med hvor stort et beløb.


Hvordan søges puljen om støtte?

Der ansøges på et særligt skema, som hentes på DAP’s hjemmeside. Ansøgnings­skemaet skal udfyldes med maskinskrift/tydelig skrift og indsendes elektronisk til DAP’s sekretariat. Ansøgningen vil kun blive behandlet, såfremt alle punkter i ansøgningsskemaet er udfyldt. Henvisning til bilag accepteres kun som supplement til punktets udfyldelse.

Ansøgningen skal vedlægges en projektbeskrivelse på max. 2000 ord eksklusiv referencer (svarer til ca. fem sider skrevet med 12 pkt. skrift). Endvidere skal vedlægges budget, tidsplan og udførligt curriculum vitæ vedrørende uddannelse, projekterfaring mv.

Bemærk at alle projektbeskrivelser over 2000 ord afvises administrativt!


Vejledning til projektbeskrivelse

Denne vejledning skal følges, ellers kan ansøgningen blive afvist administrativt!

Indhold:

  • Titel på projektet, navne på projektdeltagere, samt adresse for den projektansvarlige.
  • Introduktion, som beskriver baggrunden for gennemførelse af projektet. Introduktionen skal indeholde henvisninger til de vigtigste af tidligere undersøgelser af relevans for studiet samt afsluttes med en kort redegørelse for projektets relevans for fagområderne psykomotorik og afspændingspædagogik.
  • Materiale og metode, som giver en så detaljeret beskrivelse som muligt af hvilke eventuelle personer/klienter der indgår, hvordan de rekrutteres, studiets overordnede design, hvilke metoder der anvendes for at svare på projektets formål, herunder evt. statistiske metoder.
  • Etiske overvejelser, hvori der kort gøres rede for evt. etiske problemstillinger i projektet. Der skal redegøres for om der skal søges godkendelse hos videnskabsetisk komité og datatilsynet.
  • Praktiske forhold, som kort beskriver hvor selve undersøgelsen finder sted, hvilke evt. redskaber/maskiner kan man få adgang til, om der er tilladelse til at gennemføre projektet på dette sted, og et overordnet tidsforløb for projektet.
  • Publicering, hvor man gør rede for hvilke artikler man forventer at kunne publicere, med angivelse af arbejdstitel, forfatternavne og forfatterrækkefølge.

 

Indholdet skal afpasses projektets størrelse, fx. vil ansøgning om midler til at skrive en forskningsansøgning, dele af et forskningsprojekt eller til konsulentstøtte ikke kræve samme uddybningskrav som en ansøgning om et fuldt forskningsprojekt.


Behandling af ansøgninger

Forskningsudvalget vurderer ansøgningerne.

Udvalget kan engagere eksterne rådgivere i specielle tilfælde. Forskningsudvalgets medlemmer eller eksterne rådgivere må ikke være inhabile.

Udvalget indstiller eller afviser en ansøgning med en skriftlig begrundelse.

Udvalget prioriterer de projekter, der indstilles til bevilling af midler fra forskningsfonden. Forskningsudvalgets behandling af ansøgninger bør afsluttes inden for max. to måneder.

Hovedbestyrelsen træffer på baggrund af forskningsudvalgets indstilling endelig beslutning om eventuel bevilling af midler. Hovedbestyrelsens begrundede afgørelse meddeles umiddelbart derefter ansøgeren skriftligt.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN