Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Vedtægter for Danske Psykomotoriske terapeuter

Vedtægter af 24. oktober 2020.

(Her finder du en printvenlig pdf af vedtægterne)

Foreningen er stiftet den 28. februar 1978. 

Tidligere vedtægtsændringer er sket ved generalforsamlingsbeslutning 26. april og 26. oktober 1980, ekstraordinær generalforsamling 20. august 1983, urafstemning 20. maj 1984, ekstraordinær generalforsamling 5. juni 1989, ekstraordinær generalforsamling 12. maj 1991, ekstraordinær generalforsamling 30. juni 1993, ekstraordinær generalforsamling 8. juni 1995, på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling 24. oktober 1998 samt på generalforsamling 9. november 2002, på generalforsamling 15. november 2003, på generalforsamling 6. maj 2010, på generalforsamling 23. august 2012 og på generalforsamling 28. august 2014, 8. oktober 2016, generalforsamling 27. oktober 2018 samt på generalforsamling 24. oktober 2020. 

Nærværende vedtægter for Danske Psykomotoriske Terapeuter og Konfliktfonden træder i kraft fra og med 24. oktober 2020. 

NAVN OG FORMÅL 
§ 1

Stk. 1: Foreningens navn er Danske Psykomotoriske Terapeuter. Foreningens initialer er DAP. Foreningens engelske navn er The Danish Association of Psychomotricity. Medlemskab af Danske Psykomotoriske Terapeuter giver færdiguddannede medlemmer ret til betegnelsen psykomotorisk terapeut, dap. 

Stk. 2: DAP`s hjemsted er København. 

Stk. 3: DAP`s formål er at varetage medlemmernes faglige og uddannelsesmæssige interesser, samt løn og ansættelsesforhold. DAP har forhandlingsret for offentligt og privat ansatte psykomotoriske terapeuter og kan indgå aftaler og overenskomster på medlemmernes vegne.

DAP arbejder for, at selvstændige og freelancere får øget opmærksomhed på muligheden for at skabe ordentlige indtjeningsforhold/betingelser, samt at medlemmer ansat i folkeoplysningen får bedre vilkår i deres arbejde.

Stk. 4: DAP er tilsluttet: 

 • Fagbevægelsens Hovedorganisation 
 • Sundhedskartellet 
 • CO10 – Centralorganisationen af 2010 
 • Europæisk Forum for Psykomotorik, EFP 
 • Organisation Internationale en Psychomotricité et Relaxation, OIPR 
ORGANISATIONENS MEDLEMMER 
§ 2

Stk. 1: Aktivt medlemskab kan opnås af enhver, der: 

 1. Har bestået en af DAP godkendt uddannelse i Danmark. DAP´s hovedbestyrelse godkender de enkelte uddannelser. 
 2. Er uddannet i udlandet på en af DAP godkendt uddannelse via et bilateralt charter. 
 3. I udlandet har afsluttet en uddannelse, der kan sidestilles med de af DAP godkendte uddannelser. Optagelse fra denne gruppe skal godkendes af Forretningsudvalget. 

Stk. 2: Aktivt medlemskab på nedsat kontingent kan opnås af: 

 1. Erhvervsaktive psykomotoriske terapeuter, der i kraft af deres ansættelse og arbejdets karakter har ordinært medlemskab i anden jobrelevant faglig organisation. Medlemskabet af den anden faglige organisation skal dokumenteres. 
 2. Psykomotoriske terapeuter på fuldtidsefteruddannelse. 
 3. Førtidspensionister. 
 4. Ledige, som ikke har anden indtægt end dagpenge, kontanthjælp eller efterløn. 
 5. Medlemmer på barselsdagpenge. 

Det kræver særlig dokumentation at blive godkendt som aktivt medlem på nedsat kontingent. Se www.dap.dk. 

Stk. 3: Passivt medlemskab kan opnås af medlemmer med fast ophold i udlandet, uden arbejde i Danmark. 

Stk. 4: Studentermedlemskab kan opnås af: 

 • Studerende ved en af DAP godkendt uddannelse 
 • Psykomotoriske terapeuter, der følger fuldtidsuddannelse på kandidatniveau, efter optagelse på basis af Professionsbacheloruddannelsen til Psykomotorisk Terapeut eller tilsvarende. 

Stk. 5: Aktivt medlemskab som seniormedlem kan opnås af folkepensionister. 

Stk. 6: Aktivt medlemskab som æresmedlem kan tildeles af Hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. 

Stk. 7: Alle forhold vedr. medlemmets personlige forhold, herunder adresseændring, kontaktoplysninger, jobskifte, uddannelse m.m. ændres af medlemmet selv på dap.membersite.dk. 

Bilag over uddannelsessteder, der berettiger til medlemskab af DAP, samt en fortegnelse over de forskellige medlemskategorier, dokumentationskrav og kontingentsatser kan ses på foreningens hjemmeside www.dap.dk. 

MEDLEMSPLIGTER OG RETTIGHEDER 
§ 3

Stk. 1: Medlemmerne har pligt til at respektere og virke for DAP´s formål, samt at: 

 • Overholde DAP´s vedtægter og retningslinjer. 
 • Respektere arbejdsstandsninger og andre kollektive skridt, som iværksættes af DAP i overensstemmelse med gældende regler. 
 • Efterkomme de pålæg vedrørende løn – og ansættelsesforhold, som DAP måtte give. 

Stk. 2: Medlemmerne har pligt til at udøve deres erhverv i overensstemmelse med DAP´s etiske retningslinjer (som kan ses på www.dap.dk). Tvister om etiske spørgsmål behandles af DAP´s etiske udvalg, som afgiver indstilling til Hovedbestyrelsen, der træffer endelig afgørelse i sagen. 

Stk. 3: Bistand, vejledning, rådgivning og sagsbehandling vedrørende ansættelsesretslige, faglige, overenskomstmæssige og sociale forhold kan ydes til aktive medlemmer og studentermedlemmer, hvis sagen er opstået efter medlemskabets opnåelse. 

Stk. 4: Endvidere yder DAP medlemmerne juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, når uoverensstemmelserne er opstået efter tre måneders medlemskab. 

Stk. 5: DAP yder medlemmerne juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, når uoverensstemmelserne er opstået efter 1 måneds medlemskab.

Stk. 6: I andre tilfælde, hvor en uoverensstemmelse vedrørende arbejdsforholdet opstår inden for de første tre måneders medlemskab, kan der ydes juridisk bistand, imod at medlemmet selv betaler de dermed forbundne omkostninger. 

Stk. 7: Adresseændring, ansættelse og jobskifte skal meddeles til DAP´s sekretariat. 

UDMELDELSE OG ÆNDRING I MEDLEMSKAB 
§ 4

Stk. 1: Udmeldelse af DAP skal ske skriftligt og med en hel kalendermåneds varsel. Udmeldelsen får virkning fra og med det førstkommende kvartal efter udmeldelsen. DAP sender en bekræftelse med angivelse af ikrafttrædelsesdatoen for udmeldelsen. 

Stk. 2: Ændringer i medlemsstatus skal ske skriftligt, bilagt dokumentation og med en hel kalendermåneds varsel. Ændringen får virkning fra og med den kalendermåned, der følger efter udløbet af varslet. DAP sender en bekræftelse med angivelse af ikrafttrædelsesdatoen for ændringen. 

Stk. 3: Under løbende konflikt, hvor organisationen er inddraget, kan udmeldelse kun finde sted med Hovedbestyrelsens samtykke. 

Stk. 4: Et medlem kan ikke ved sin udmeldelse unddrage sig forpligtelser, der påhviler det på grund af forhold, der er opstået i medlemsperioden. 

EKSKLUSION OG GENOPTAGELSE AF MEDLEMSKAB 
§ 5

Stk. 1: DAP kan ekskludere et medlem, der handler i strid med § 3 eller i øvrigt modarbejder DAP´s formål. 

Stk. 2: DAP´s etiske udvalg kan indstille et medlem til eksklusion, når DAP´s etiske udvalg skønner, at medlemmet groft har overtrådt DAP´s etiske retningslinjer. 

Stk. 3: Afgørelse i henhold til § 5, stk. 1 og 2 træffes af Hovedbestyrelsen. Denne skal dog, inden sin afgørelse, søge forhandling med den pågældende. Hovedbestyrelsen skal give det pågældende medlem lejlighed til mundtligt eller skriftligt at fremføre sine synspunkter, inden en eventuel eksklusion finder sted. Den, der er indstillet til eksklusion, har altid ret til at få Hovedbestyrelsens afgørelse indbragt for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes. 

Stk. 4: Et ekskluderet medlem kan genoptages i DAP efter beslutning i Hovedbestyrelsen. 

KONTINGENTER 
§ 6

Stk. 1: Hovedbestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for den kommende generalforsamlingsperiode inden for rammerne af de vedtagne budgetter. Kontingentet kan udskrives med forskellige satser for DAPs medlemskategorier. Hovedbestyrelsen fastsætter terminer for kontingentindbetaling. 

Stk. 2: Under særlige omstændigheder kan en generalforsamling ved almindeligt flertal beslutte, at der midlertidigt skal opkræves ekstraordinært kontingent af samtlige medlemmer eller af visse medlemsgrupper. Generalforsamlingen træffer beslutning om dette kontingents størrelse og opkrævning. 

Stk. 3: Hovedbestyrelsen kan udskrive særkontingenter som f.eks. konfliktkontingent i forbindelse med varslede konflikter. 

Stk. 4: Medlemmer, der er i restance med kontingent, udmeldes af foreningen. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for rykkerprocedurer samt rykkergebyrer. Når restancen er betalt, kan personen genoptages som medlem. Forretningsudvalget kan eftergive kontingent eller give henstand med betalingen. Ansøgning om eftergivelse eller henstand fremsendes skriftligt til DAP´s sekretariat og behandles i Forretningsudvalget. 

VALGBARHED 
§ 7

Stk. 1: Aktive medlemmer er valgbare til tillidshverv. Studentermedlemmer er valgbare til alle udvalg, med undtagelse af Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. 

Stk. 2: Ansatte i DAP´s sekretariat kan ikke være medlem af Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
§ 8

Stk. 1: Generalforsamlingen er DAP´s højeste myndighed. 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige årstal. 

Stk. 3: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse på foreningens hjemmeside, i nyhedsbrev samt i et eventuelt fagblad. 

Samtidig med indkaldelse udsendes: 

 1. Beretning for generalforsamlingsperioden 
 2. Forslag til foreningens arbejdsprogram 
 3. Hovedbestyrelsens forslag, herunder evt. vedtægtsændringer 
 4. Forslag til budget og medlemskontingent for kommende regnskabsår 
 5. Præsentation af anmeldte kandidater til valg på generalforsamlingen 

Stk. 4: Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DAP´s sekretariat i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside. 

Stk. 5: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Valg af stemmetællere 
 3. Foreningens beretning 
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for generalforsamlingsperioden til godkendelse 
 5. Indkomne forslag 
 6. Godkendelse af forslag til arbejdsprogram for næste periode 
 7. Godkendelse af budget for de kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af medlemskontingent
 8. Valg af formand for 4 år i det år, hvor næstformanden ikke er på valg, valg af næstformand i 4 år i det år, hvor formand ikke er på valg. Valg af syv hovedbestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og en 2. suppleant for 2 år. 
 9. Valg af en kritisk revisor og en kritisk revisorsuppleant 
 10. Etisk udvalg: Valg af formand og to medlemmer 
 11. Eventuelt 

Stk. 6: Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Aktive medlemmer har stemmeret. 

Stk. 7: Afstemning sker ved håndsoprækning. Medlemmer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive skriftlig fuldmagt til andet stemmeberettiget medlem. 

Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis blot ét af de tilstedeværende aktive medlemmer ønsker det. 

Stk. 8: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. 

Stk. 9: Dirigenten skal sørge for, at forslagenes udformning sikrer, at der stemmes ja eller nej, og at forslagene indbyrdes udelukker hinanden. 

Stk. 10: Beslutningsreferat fra generalforsamlingen bringes på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse og i det førstkommende fagblad. 

Stk. 11: Generalforsamlingen kan beslutte at oprette særlige fonde, der skal holdes adskilt fra DAPs øvrige midler. Efter beslutning om oprettelse af fonde skal Hovedbestyrelsen udarbejde fundats, som skal offentliggøres på www.dap.dkhurtigst muligt derefter. 

Stk. 12: Hovedbestyrelsen kan med 2/3 flertal, og generalforsamlingen kan med almindeligt flertal beslutte, at et spørgsmål skal forelægges medlemmerne til urafstemning; undtaget herfor er dog sager vedrørende enkeltmedlemmers foreningsretlige forhold, som ikke kan sættes til urafstemning. Ved en eventuel urafstemning har kun aktive medlemmer stemmeret. 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
§ 9

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når: 

 • Hovedbestyrelsens antal er under 6. 
 • Hovedbestyrelsen beslutter dette. 
 • 1/8 af organisationens aktive medlemmer anmoder herom med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2: Hovedbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter beslutning eller anmodning herom. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter beslutning eller anmodning herom. 

Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling som følge af beslutning truffet på en ordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages frist med angivelse af dagsorden ved skriftlig meddelelse på foreningens hjemmeside, i nyhedsbrev samt i et eventuelt fagblad. 

Stk. 4: Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være DAP´s sekretariat i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Senest 8 dage før generalforsamlingen, offentliggøres indkomne forslag på foreningens hjemmeside. 

Stk. 5: Alle medlemmer har taleret på en ekstraordinær generalforsamling. Aktive medlemmer har stemmeret. 

HOVEDBESTYRELSEN 
§ 10

Stk. 1: Hovedbestyrelsen leder DAP i overensstemmelse med vedtægter og retningslinjer, samt generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 2: Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og 7 medlemmer. 

Stk. 3: På generalforsamlingen vælges formand og næstformand for 4 år af gangen forskudt af hinanden. 7 hovedbestyrelsesmedlemmer samt en 1. og en 2. suppleant vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan afsættes af generalforsamlingen, og et medlem af hovedbestyrelsen kan fratræde sit hverv når som helst, dog under hensyntagen til foreningens drift. 

Stk. 4: Har formanden midlertidigt eller varigt forfald, indtræder næstformanden i formandens sted. Indtræder næstformanden varigt eller længerevarende i formandens sted vælger Hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstformand. 

Stk. 5: En suppleant indtræder i Hovedbestyrelsen, hvis et medlem udtræder eller har længere tids orlov eller fravær i løbet af en valgperiode 

Stk. 6: Hvis et medlem af hovedbestyrelsen må indse, længerevarende eller varigt, ikke at kunne varetage sit hverv pga. udefrakommende årsager (herunder barsel) skal vedkommende straks give meddelelse herom til formandskabet og, om muligt, med hindringens forventede varighed. 

Stk.7: Såfremt et medlem af Hovedbestyrelsen af selvvalgte årsager (barsel undtaget) ønsker sig fritaget fra sit hverv i en periode, skal denne anmode den resterende Hovedbestyrelse om orlov. Den begrundede anmodning skal indgives med et varsel på min. 3. mdr. Hovedbestyrelsen beslutter snarest muligt herefter, med simpelt flertal, om anmodningen kan imødekommes. Afslås, men opretholdes anmodningen, kan medlemmet vælge at fratræde. 

Stk. 8: På Hovedbestyrelsens første ordinære møde efter generalforsamlingen vælger Hoved- bestyrelsen 2 medlemmer og 1 suppleant til Forretningsudvalget. 

Stk. 9: Hovedbestyrelsen godkender forretningsorden og arbejdsplan for Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, samt kommissorier for DAP´s udvalg. Hovedbestyrelsen udpeger medlemmer til DAP´s stående udvalg og DAP´s repræsentanter i eksterne råd, nævn m.v. 

Stk. 10: Der afholdes mindst 6 årlige hovedbestyrelsesmøder hvoraf mindst et er et heldagsmøde. Til heldagsmødet inviteres kredsbestyrelser. 

Stk. 11: Der optages referat af Hovedbestyrelsens møder til godkendelse på førstkommende hoved- bestyrelsesmøde. 

Stk. 12: Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. 

Stk. 13: Hovedbestyrelsen skal indkaldes ekstraordinært, når mindst 3 af dens medlemmer skriftligt anmoder om det. Mødet afholdes senest 3 uger efter anmodningen. 

Stk. 14: Alle medlemmer har ret til, efter forudgående anmodning, at overvære Hovedbestyrelsens møder. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at enkelte dagsordenspunkter skal behandles for lukkede døre. Personsager behandles altid for lukkede døre. 

FORRETNINGSUDVALGET 
§ 11

Stk. 1: Forretningsudvalget består af 4 medlemmer af Hovedbestyrelsen. Heraf er formanden og næstformanden fødte medlemmer, mens de to øvrige vælges af Hovedbestyrelsen. 

Stk. 2: Forretningsudvalget varetager ledelsen af DAP mellem Hovedbestyrelsens møder. 

Stk. 3: En suppleant indtræder i Forretningsudvalget, hvis et medlem udtræder eller har længere tids orlov eller fravær i løbet af en valgperiode. 

Stk. 4: Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. 

Stk. 5: Der optages referat af Forretningsudvalgets møder til godkendelse på førstkommende forretningsudvalgsmøde. 

Stk. 6: Formandskabet har ansvaret for, at beslutninger truffet i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen gennemføres. 

Stk. 7: Formandskabet holder løbende Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen orienteret om foreningens samlede drift. 

FORMANDSKABET 
§ 12

Stk. 1: Formandsskabet er formand og næstformand der vælges for 4 år ad gangen ved direkte valg på DAP´s generalforsamling. 

Stk. 2: Formanden vælges for 4 år, på den generalforsamling, hvor næstformanden ikke er på valg. Næstformanden vælges for 4 år på den generalforsamling, hvor formanden ikke er på valg. 

Stk. 3: Formand og næstformand er fødte medlemmer af Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, jf. §10, stk. 4 og §11, stk. 1.

Stk. 4: Formanden varetager den daglige politiske ledelse af foreningen og er foreningens ansigt udadtil. Den daglige politiske ledelse tilrettelægges i samarbejde med næstformanden, sekretariatslederen og sekretariatet. 

Stk. 5: Formandskabet har ansvaret for at beslutninger i Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg gennemføres. 

Stk. 6: Ved formandens fravær eller forfald, indtræder næstformanden i formandens sted. Ved varigt forfald: se §10, stk. 4. 

Stk. 7: Formandskabet er DAP´s politiske ledelse, og kan derfor ikke være ansatte på sekretariatet. 

Stk. 8: Formand og næstformand fordeler de politiske opgaver mellem sig. 

Stk. 9: Formand og næstformand holder hinanden orienteret om de politiske opgaver, således at der kan træffes relevante forholdsregler i tilfælde af sygdom eller forfald. 

Stk. 10: Formandskabet holder løbende Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg orienteret om foreningens samlede drift. 

Stk. 11: Foreningen yder honorar for formandskabets arbejde for foreningen. 

Stk. 12: Formandskabets kontrakter udfærdiges og godkendes af Hovedbestyrelsen efter juridisk vurdering af tredjepart. 

UDVALG 
§ 13

Stk. 1: Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene holder løbende Hovedbestyrelsen underrettet om udvalgsarbejdet. Hovedbestyrelsen kan udforme et kommissorium for udvalgene. 

Stk. 2: Udvalgsudgifter afholdes af DAP indenfor budgettet. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at et udvalg skal udarbejde budget og aflægge regnskab. 

KREDSE 
§ 14

Stk. 1: DAP opretter kredse efter ønske fra mindst 20 medlemmer inden for et geografisk område fx en region. Hovedbestyrelsen godkender oprettelse af kredse i perioden mellem generalforsamlinger. Oprettelse af en kreds konfirmeres på førstkommende generalforsamling. Alle medlemmer i et kredsområde er automatisk medlem af den pågældende kreds. 

Stk. 2: Kredsens formål er at varetage kredsmedlemmernes interesser ved f.eks. at iværksætte fagpolitiske, faglige og sociale aktiviteter. Kredsen samarbejder med Hovedbestyrelsen og DAP’s formandskab omkring udvikling af psykomotoriske terapeuters position i kredsen. 

Stk. 3: Kredsens øverste myndighed er DAP´s generalforsamling 

Stk. 4: Der skal afholdes kredsgeneralforsamling hvert 2. år, i ulige år. Kredsbestyrelsen indkalder til kredsgeneralforsamlingen, med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til kredsgeneralforsamlingen skal ske med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse på foreningens hjemmeside, i nyhedsbrevet og eventuelt i fagbladet. 

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Valg af stemmetæller 
 3. Kredsbestyrelsens beretning 
 4. Indkomne forslag 
 5. Forslag til arbejdsprogram 
 6. Valg af kredsbestyrelse og suppleanter 
 7. Eventuelt 

Stk. 5: Vedr. ekstraordinær generalforsamling i kredsen, så finder § 9 stk.2 – stk.5 tilsvarende anvendelse her. 

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal afholdes når: 

 • Hovedbestyrelsen eller kredsbestyrelsen beslutter det. 
 • Kredsbestyrelsens har under 4.medlemmer. 
 • 1/8 af kredsens aktive medlemmer anmoder herom med angivelse af dagsorden. 
 • Ved kredsbestyrelsens varige forfald, indkalder Hovedbestyrelsen til ekstraordinær kredsgeneralforsamling. 

Stk. 6: I tilfælde af at der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, ordinær og ekstraordinær, i en kreds ikke kan vælges en kredsbestyrelse, betragtes kredsen som opløst. 

Stk. 7: Kredsen af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2-4 suppleanter valgt for to år af gangen, svarende til generalforsamlingsperioden. Kredsen konstituerer sig med en formand, samt evt. en næstformand. 

Stk. 8: Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. 

Stk. 9: Der afholdes mindst 4 årlige kredsbestyrelsesmøder indenfor en valgperiode. Referat af bestyrelsesmøderne sendes til DAP. 

Stk. 10: DAP´s Hovedbestyrelse fastsætter beløbsrammen for kredsens udgifter inden for DAPs totale budget. 

Stk. 11: Kredsbestyrelsen kan ikke træffe beslutninger i modstrid med DAP´s vedtægter og retningslinjer. 

PROKURA OG REGNSKAB 
§ 15

Stk. 1: Forretningsudvalget tegner foreningen i forhold til tredjepart ved køb og salg af fast ejendom samt i alle dispositioner over Danske Psykomotoriske Terapeuters fonde- og øvrige anlægskapital. Ved indgåelse og ophævelse af lejemål tegnes foreningen af formandskabet. 

Stk. 2: Formand, næstformand og sekretariatsleder har prokura i forbindelse med daglig drift, dog max kr. 50.000. 

Stk. 3: DAP´s regnskabsår er et kalenderår fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 4: Kritisk revisor og revisorsuppleant foretager kritisk revision af regnskabet bl.a. for at påse, at foreningens midler er anvendt efter formålet, og at der er udvist fornødent hensyn og omhu ved administration af midlerne. 

Stk. 5: Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning forelægges det reviderede regnskab for Hovedbestyrelsen til foreløbig godkendelse. 

PERSONALE 
§ 16

Stk. 1: Formandskabet ansætter og afskediger sekretariatslederen. 

Stk. 2: Sekretariatslederen ansætter og afskediger det øvrige sekretariatspersonale, i samråd med formandskabet. 

Stk. 3: Ansatte i DAP’s sekretariat kan ikke vælges til Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse. 

Stk. 4: Formand og næstformand udgør den politiske ledelse og regnes ikke som ansatte i sekretariatet. 

FORTOLKNING OG ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE 
§ 17

Stk. 1: Giver vedtægterne anledning til fortolkningstvivl, afgør Hovedbestyrelsen, hvilken fortolkning der er gældende. Afgørelsen bekendtgøres på foreningens hjemmeside, i fagbladet og i nyhedsmailen. Er en vedtægtsændring påkrævet, fremlægger Hovedbestyrelsen forslag dertil på førstkommende generalforsamling til vedtagelse. 

Stk. 2: Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for. 

ORGANISATIONENS OPLØSNING 
§ 18

Stk. 1: Forslag om nedlæggelse af DAP eller sammenslutning med en anden organisation kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum, og når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer har stemt herfor. 

Stk. 2: Ved beslutning om nedlæggelse af DAP eller sammenslutning med en anden organisation træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af DAP’s midler. 

LOGIN