Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Referat af Danske Psykomotoriske Terapeuters generalforsamling

27. oktober 2018

Den afgående formand Rolf Auhagen byder velkommen.
31 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Dertil kommer 43 medlemmer repræsenteret ved fuldmagter.

1. Valg af dirigent og referent

Lars Kehlet Nørskov bliver valgt som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Mette Vosgerau bliver valgt som referent

Dirigentens bemærkninger til dagsordenen
Punkt 5: Det drejer sig om godkendelse af regnskabet for 2019 og 2020, og ikke for 2017 og 2018, som der ved en fejl står i indkaldelsen.
Punkt 6: Der er indkommet fire medlemsforslag, hvoraf to har en karakter, der drejer sig om arbejdsplanen. Dirigenten foreslår at disse to bliver drøftet i forbindelse med arbejdsplanen.
Det blev vedtaget af forsamlingen.

2. Valg af tre stemmetællere

Elise Runge, Christian Olsen og Linda Jørgensen blev valgt som stemmetællere

3. Formandens beretning

Rolf Auhagen, der har valgt at fratræde formandsposten på indeværende generalforsamling, to år før tid, fremlægger sin beretning. Nedslag følger – foreningens skriftlige beretning findes i sin fulde form på dap.dk.

Farvel og tak
”Det er min sidste dag som formand, og jeg vil gerne have lov til at takke for, at jeg har fået lov til at være her, og jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kan køre de næste to år. Jeg valgte at trække mig på baggrund af den proces, der har været omkring arbejdsplanen. Det er en arbejdsplan, jeg som formand ikke kan se mig selv i.”

Sekretariatet
”Det er politikerne og generalforsamlingen, der sætter retningen, men det er sekretariatet, der udfører rigtig meget af arbejdet. Der er i alt 3,2 årsværk på sekretariatet, og når vi kigger på, hvad der kommer ud af det, synes jeg, det er rigtig flot. Når der er kompetencer, vi ikke kan dække, bruger vi konsulenter udefra.”

Nye systemer
”Vi har fået nyt medlemssystem. Det er ikke helt implementeret, der mangler stadig data fra jer medlemmer. Når data er der, kan vi begynde at søge på, hvor folk er ansat og så videre. Så det er næste skridt.”

Politik og drift
”Kreds Vest er kommet op at køre. Det er dejligt.”

”Vi har fortsat arbejdet med at skille politik og drift. Tidligere var det i høj grad de samme, der sad med politik og drift, og det har vi arbejdet meget på at skille ad.”

”Der er både indadrettet og udadrettet politisk arbejde i foreningen. Den seneste periode har der været en del indadrettet arbejde men også noget udadrettet.”

Rolf Auhagen nævner en række udadrettede aktiviteter: Besøg på Smertecenter Syd, besøg hos Socialdemokraterne, møde med Alternativets sundhedsudvalg, kontakt til Etnisk Ung, der gerne ville i kontakt med behandlere, møde med IF forsikring på foranledning af to medlemmer og kommunikation med PFA for at promovere faggruppen. Topmøde hos stressalliancen, deltagelse på Psykiatritopmødet og Folkemødet.

Indadrettede aktiviteter: Det er især medlemsrettet arbejde – faglige fora, kontakt til medlemmer, kontakt til uddannelser og de to større ting: OK18 og afstemning om autorisation.

OK18
”Forhandlingerne blev skudt i gang 28. marts 2017 på en stor konference i Forhandlingsfællesskabet. Der kom udsigt til konflikt, og det var nyt område for både os og mange andre forbund, så Gert var i tæt kontakt med især Danske Fysioterapeuter.”

”Vores krav var, at vi ville have samme løn som ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det endte med at vi fik lidt mere end de andre, og det var positivt. Vi fik gjort opmærksom på problemet og den ulighed der er. Hvad strategien skal være næste gang, vil jeg overlade til den kommende ledelse.”

Autorisation
”Jeg tog på landsturne, og vi lavede en folder og et temanummer af fagbladet, der handler om autorisation. Der var en god debat, hvor vi fik vendt meget, og det viste sig igen og igen, at vores største udfordring i forhold til autorisation er paragraf 1: At det vi gør, skal være farligt, hvis andre gør det.”

”Afstemningsresultat blev et klart ja, og det er et mandat at gå videre med. Men det er ikke bare at sende en ansøgning ind. Der er et stort lobbyarbejde hos andre faggrupper og hos politikerne.”

Engagement
”Mange foreninger oplever faldende engagement. Det er sværere at få folk til at byde ind, og det er den samme lille gruppe der gør tingene. Sådan er det også for os. Jeg oplever masser af opbakning, når jeg møder medlemmerne, jeg kan se der sker noget, jeg synes vi er blevet mere tydelige, men det er desværre ikke helt nok. Jeg møder ofte en opfattelse om, at det er DAP, der må løfte opgaven – og så er det, at jeg siger, at DAP, det er jo OS. Det er ikke kun sekretariatet eller politikerne. Det er os alle.”

Ny hjemmeside
Kommunikationsmedarbejder Mette Vosgerau viser designet på den kommende hjemmeside med særligt fokus på ’Find en psykomotorisk terapeut’. Muligheden for at deltage i en facebookgruppe, hvor der bliver givet feedback på den nye hjemmeside, bliver fremhævet.

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
Der er en række spørgsmål fra salen omkring OK18. Rolf Auhagen understreger, at der stadig er langt til at faggruppen får samme løn som ergoterapeuter og fysioterapeuter. Han oplever både at kampen skal kæmpes mod de andre faglige organisationer og mod arbejdsgiverne.

Der bliver fra flere sider i salen efterlyst konkrete eksempler på, hvad medlemmerne skal gøre for at engagere sig. Den kommende ledelse bliver opfordret til at kigge på, hvordan man kan få medlemmerne til at engagere sig. Rolf Auhagen appellerer til, at indsatsen også skal komme nedefra. At medlemmerne selv skal tage initiativer, løfte og skabe. Han understreger, at han ikke ønsker at skælde de fremmødte ud, men at han rejser emnet for at få det debatteret.

Der bliver fra salen efterlyst et overblik over, hvor medlemmerne arbejder. Rolf Auhagen pointerer, at når det nye medlemssystem er fuldt implementeret og der ligger data fra medlemmerne, vil man kunne skabe det overblik.

Det bliver noteret fra salen, at der er punkter i arbejdsplanen 2016-2018, der ikke er blevet nævnt i beretningen. Rolf Auhagen svarer, at der er nogle ting i arbejdsplanen, der er faldet igennem, som han ikke umiddelbart kan se, hvordan han skulle kunne have løftet. Han understreger behovet for en realistisk arbejdsplan og glæder sig over de ting, der er lykkes.

Et nyuddannet medlem rejser sig og fortæller, at hun igennem hele uddannelsen har haft svært ved at finde ud af, hvad faget drejer sig om. ”Jeg kan mærke, der er en essens, det er derfor jeg elsker faget, men der er også en utydelighed. Jeg vil rigtig gerne gøre noget, men det er lidt uhåndgribeligt for mig, hvilken retning jeg skal gå, så jeg er bange for, at jeg ville sende noget forkert ud i æteren,” siger hun. Der lyder kommentarer opbakning fra salen, og Rolf Auhagen påpeget i sit svar, at der er ligeså mange forskellige svar, som der er medlemmer, men at det ikke må være en undskyldning for at gøre noget. Hellere gøre noget og risikere at skyde lidt forkert.

I sine afsluttende bemærkninger understreger Rolf Auhagen behovet for at løfte i flok og prioritere. Han pointerer, at han synes der er blevet åbnet mange døre de seneste 3,5 år og at han oplever, at faget har fået større synlighed.

Beretningen blev godkendt.

4. Årsregnskab for 2016 og 2017 fremlægges til godkendelse

Sekretariatsleder Gert Møller Thaysen fremlægger regnskabet for 2016 og 2017.

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag

Der bliver spurgt ind til medfinansieringen på 200.000 kroner af en ph.d. på Københavns Professionshøjskole. Beløbet er blevet trukket fra foreningens bonuskonto i TopDanmark. Rolf redegør for forløbet, hvorefter det fra salen bliver foreslået at der fremadrettet bliver lavet strategiske overvejelser om, hvordan pengene på bonuskontoen skal bruges.

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af budget for 2019 og 2020

Sekretariatsleder Gert Møller Thaysen fremlagde budgettet for de kommende to regnskabsår.

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
Der bliver fra salen spurgt ind til en forventet indtægt på kurser på 100.000 kroner i 2020. Gert Møller Thaysen forklarer, at længere kurser med mere faglig tyngde forventes at kunne give en indtægt til foreningen.

Der bliver spurgt, hvorfor man med et stabilt medlemstal har valgt at være forsigtig i budgetteringen af kontingentindtægter. Gert Thaysen Møller svarer, at der er flere medlemmer, der er på nedsat kontingent end tidligere, og at der i øvrigt er tale om et skøn.

Der bliver fra salen spurgt til honorarstigningen for formanden og næstformanden. Rolf forklarer, at der i forbindelsen med næstformandens afgang før tid i 2017 blev besluttet, at hovedbestyrelsen skulle kigge på honorar til formand og næstformand før indeværende generalforsamling. Suzanne Langenbach, der har været med i arbejdet omkring det nye honorar tilføjer, at grundlaget for at hæve honoraret er, at flere skal have mulighed for at stille op.

Der bliver spurgt, om det er en mulighed at få andre end Danske Fysioterapeuter til at forhandle på medlemmerne vegne til OK-forhandlingerne. Rolf Auhagen fortæller, at det er en tanke, ledelsen har vendt, men at det ikke er så simpelt. Han sender opgaven videre til den kommende bestyrelse.

Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Hovedbestyrelsen indstiller en række forslag til vedtægtsændringer. De følger nedenfor.

Forslag: Forkortelsen DAP slettes og vil ikke være en forkortelse, foreningen bruges.

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
Der blev fra flere steder i salen efterlyst bedre belysning af konsekvenserne ved at opgive forkortelsen DAP. Der blev plæderet for, at en beslutning kunne blive en hovsaløsning, og at en ændring skal tænkes ind i en større kommunikationsstrategi.

Forslaget blev forkastet

Forslag: §2 Stk.1, pkt. 3, 2 linje
Følgende tilføjes: uddannelser.
Forslaget blev vedtaget

Forslag: §2 Stk. 2, pkt. 2
Følgende slettes: Psykomotoriske terapeuter på fuldtidsefteruddannelse

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
Rolf Auhagen forklarede, at ændringsforslaget skyldes, at kandidatstuderende på seneste generalforsamling fik mulighed for at betale studentersats og at ovenstående derfor er overflødig.

Det blev fra salen påpeget, at efteruddannelse og videreuddannelse er to forskellige ting, og at efteruddannelse ikke er SU-berettiget. Derfor handler ovenstående sætning ikke om kandidatstuderende, men for eksempel om folk, der tager en diplomuddannelse. Rolf Auhagen anerkendte forskellen.

Forslaget blev forkastet

Forslag: §2 Stk. 2, pkt. 5
Følgende tilføjes: Medlemmer på barselsorlov
Forslaget blev vedtaget
Forslag: §2 Stk. 3
Følgende slettes: psykomotoriske terapeuter som ikke er arbejdssøgende og som ikke driver selvstændig virksomhed.

Forslaget blev vedtaget

Forslag: §3 Stk. 7
Følgende slettes: Adresseændring, ansættelse og jobskifte skal meddeles til DAPS sekretariat
Følgende tilføjes: Alle forhold vedr. medlemmets personlige forhold, herunder adresseændring, kontaktoplysninger, jobskifte, uddannelse m.m. ændres af medlemmet selv på dap.membersite.dk.

Forslaget blev vedtaget

Forslag: §15 Stk. 1
Følgende slettes: Hovedbestyrelsen tegner foreningen i forhold til tredjepart ved køb og salg af fast ejendom samt i alle dispositioner over DAPs fonde- og øvrige anlægskapital. Ved indgåelse af og ophævelse af lejemål tegnes foreningen af Forretningsudvalget.

Følgende tilføjes: Forretningsudvalget tegner foreningen i forhold til tredjepart ved køb og salg af fast ejendom samt i alle dispositioner over Danske Psykomotoriske Terapeuters fonde- og øvrige anlægskapital. Ved indgåelse og ophævelse af lejemål tegnes foreningen af formandskabet.

Forslaget blev vedtaget

Forslag: Indbetaling til konfliktfonden
Hovedbestyrelsen indstiller at der betales til konfliktfonden i 2018 og 2019, kr. 200 pr. medlem

Forslaget blev vedtaget

Medlemsforslag: Nyvalg til foreningens ledelsesposter
Forslagsstiller Ditte-Marie fremlægger forslaget.

Forslagets indledning. Det findes i sin helhed på dap.dk: ”Med baggrund i foreningens vedtægter, § 10, stk. 3. stilles hermed forslag om at generalforsamlingen, som foreningens højeste myndighed, afsætter foreningens hovedbestyrelse – som defineret i vedtægternes §10, st. 2 – og at der på generalforsamlingen foretages nyvalg til foreningens ledelsesposter: formand, næstformand og hovedbestyrelse.”

Dirigentens bemærkninger
Forslaget kan vedtages med simpelt flertal. Sker det, skal forsamlingen senere på dagsordenen vælge ny formand, næstformand, syv hovedbestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen. Formanden bliver valgt for to år, næstformanden for fire år og medlemmer af hovedbestyrelsen for to år.

Hvis forslaget bliver forkastet, vil Dorte Hartvig Jensen som besluttet af hovedbestyrelsen indtræde som formand, mens der vil være valg til posten som næstformand og af hovedbestyrelsesmedlemmerne.

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
Der bliver fra salen spurgt ind til hovedbestyrelsens beslutning om, at indsætte Dorte Hartvig Jensen som formand kort før en generalforsamling, hvor der er mulighed for demokratisk valg. Et medlem af hovedbestyrelsen replicerer, at man har valgt at følge anbefalingen fra den jurist, der er blevet spurgt i anliggendet. Et andet medlem af hovedbestyrelsen påpeger, at der havde været uenighed i bestyrelsen.

Det bliver kommenteret fra salen, at forslaget er sympatisk, fordi det vil sikre mest mulig opbakningen til formanden.

Det bliver ligeledes påpeget, at det er en ulykkelig situation, og at man fremadrettet kan overveje ekstern konsulenthjælp, hvis eventuelle kommunikationsproblemer skal drøftes.

Forslagsstiller Ditte-Marie Post understreger, at det er ærgerligt, når der er samarbejdsproblemer og afgang i utide i en bestyrelse. Hun mener, at generalforsamlingen med et ja til forslaget forpligter en kommende ledelse og hovedbestyrelse at samarbejde på allerbedste vis.

Forslaget blev vedtaget

Medlemsforslag: Find en PMT

Forslagsstiller Helle Brok Helle Brok fremlægger forslaget.

Forslagets indledning. Det findes i sin helhed på dap.dk: ”Forslaget er stillet med afsæt i at der på FB har været en drøftelse med blandt andet formanden for DAP, som har udtalt, at DAP ikke har midler til selv at lave en webside/webløsning, som kan erstatte og forbedre den nuværende ”find en PMT” på foreningen side.”

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
En del af forslaget indebærer, at ikke-medlemmer skal kunne købe sig til en profil på ’Find en psykomotorisk terapeut’. Det bliver i den forbindelse påpeget fra salen, at det skal defineres, hvilke ikke-medlemmer, der er tale om. Hvad med f.eks. healere og clairvoyante? Forslagsstiller Helle Brok understreger, at det skal være folk med en formel terapeutisk uddannelse.

Det bliver understreget fra salen, at hvis servicen skal have synlighed, skal der arbejdes med googleoptimering.

Helle Brok modificerer forslaget som følge af salens kommentarer og den tidligere fremlæggelse af ’Find en psykomotorisk terapeut’ på foreningens kommende hjemmeside.

1) ’Find en psykomotorisk terapeut’ skal udbygges, så den f.eks. indeholder søgefunktion. Beløbet der skal bruges er mindre væsentligt og afhænger også at det allerede brugte beløb.

2) Ikke-medlemmer skal kunne købe sig ind i servicen under den forudsætning, at de har en uddannelse som psykomotorisk terapeut.

Dirigentens bemærkninger
Dirigenten understreger, at forsamlingen ved afstemningen tager stilling til det principielle indhold og ikke til forslagets ordrette tekst.

Del 1 af forslaget blev vedtaget
Del 2 af forslaget blev vedtaget

7) Godkendelse af arbejdsplan 2016-2018

Dirigentens bemærkninger
På baggrund af, at der senere på dagsordenen skal foretages nyvalg, foreslår dirigenten, at der ikke godkendes en håndfast arbejdsplan, men at generalforsamlingen pålægger den nye bestyrelse at udarbejde en arbejdsplan på baggrund af de tilkendegivelser, der kommer fra forsamlingen. Arbejdsplanen skal udsendes til alle medlemmer inden årets udgang.

Fremlæggelse af forslag
Dorte Hartvig Jensen uddyber den foreslåede arbejdsplan, der kan ses i sin helhed i indkaldelsen til generalforsamlingen på dap.dk. En grundtanke er, at arbejdsplanen skal være med til at skabe synlighed omkring formandskabets arbejde. Man kan til enhver tid slå op under en given måned, se hvad formandskabet laver ifølge planen og dermed spørge ind til det. Dorte Hartvig Jensen pointerer, at der ikke er så mange punkter i arbejdsplanen, da autorisationsansøgningen vil komme til at kræve meget tid og arbejde fra hovedbestyrelsen og formandskabet. Hun fremhæver, at fagets identitet og forskning i psykomotorik er indarbejdet i forslaget, og at der er skelet til antallet af timer til rådighed i formandskabet, en frivillig hovedbestyrelsen og sekretariatet.

Medlemsforslag: Sammenhæng og støtte i den danske psykomotoriske forskning
Forslagsstiller Ditte-Marie Post fremlægger forslaget.

Forslagets indledning. Det findes i sin helhed på dap.dk: ”Efter at have været en del af forskningsudvalget i Danske Psykomotoriske Terapeuter siden Generalforsamlingen i 2016 har jeg udarbejdet nedenstående forslag til udvikling af foreningens indsats indenfor forskning.”

Medlemsforslag: Supplerende arbejdsplan
Forslagsstiller Helle Brok fremlægger forslaget.

Forslagets indledning. Det findes i sin helhed på dap.dk: ”Forslaget er stillet med afsæt i at den fremlagte arbejdsplan synes smal. Forslaget stilles derfor som et supplement til den fremlagte arbejdsplan og med en evt. vedtagelse af dette forslag pålægger generalforsamlingen Formandskabet og Hovedbestyrelsen at der i den kommende periode fokuseres på de følgende områder som en del af en samlet arbejdsplan.”

I sin præsentation understreger Helle Brok, at hun nu tager kasketten på som uddannelsesleder. Hun påpeger, at det er professionshøjskolerne, der afgør hvilke uddannelser, der bliver prioriteret, og i den proces spiller dimittendledigheden en rolle. Derfor ser hun det som vigtigt for faget, at der arbejdes på dimittendledigheden, da den ved seneste måling lå på 20 procent i femte kvartal efter endt uddannelse.

Spørgsmål og debat i udvalg og sammendrag
Det bliver fra adskillige sider i salen understreget, at det bliver nødvendigt at prioritere i det ret omfattende materiale, der er blevet præsenteret vedrørende arbejdsplanen for de kommende to år.

Der bliver fra en deltager fremhævet tre ting som værende særligt vigtige:
1. Autorisation. Her må inddrages relevante eksterne fagligheder.
2. Dimittendarbejdsløshed.
3. Fagets kernefaglighed. Her kan hovedbestyrelsen alliere sig med den bekendtgørelse og de kernekompetencer og læringsmål der er lavet for uddannelsen

Der bliver fra andet hold opfordret til, at det gælder om at undgå for mange detaljer i arbejdsplanen. Det gælder om at komme tilbage til kernefagligheden og blive skarpere på kerneværdierne. Muligheden for arbejdsgrupper bliver nævnt.

Dirigentens sammenfatning
Dirigenten sammenfatter de fremlagte forslag og den efterfølgende debat i følgende punkter:

– Autorisation er et must og står højt på listen. Det skal der arbejdes med, men måden at gøre det på er op til hovedbestyrelsen.
– De høje klapsalver er et udtryk for, at også dimittendarbejdsløshed står højt på listen. Helle Broks forslag herom skal med i den nye arbejdsplan.
– Der har været en række bemærkninger til kernefaglighed. Den er beskrevet i et vist omfang i forvejen, men der er fortsat efterlysninger.
– Forskning har både en vis tyngde i forslaget til arbejdsplan og i et stillet medlemsforslag.

Det er de emner, som et kommende formandskab og en kommende hovedbestyrelse ikke kan komme uden om.

Kan forsamlingen vedtage, at ovenstående punkter skal indgå i en ny arbejdsplan, som det er op til hovedbestyrelsen at konkretisere? Arbejdsplanen skal sendes ud til medlemmerne inden udgangen af 2018.

Forslaget blev vedtaget

8. Valg

Valg af formand
Ditte Marie Post blev valgt til formand uden modkandidat.

Den nye formand takker for valget og kommer med følgende bemærkninger: Jeg tænker, at der med formandsposten følger en stærk forpligtelse til at sikre et samarbejde på trods af uenigheder, ligesom der følger et ansvar for at kunne tage beslutninger, som kan være svære. Men det skal baseres på det mulige, det rationelle og hvad er bedst for medlemmer.

Valg af næstformand
Afstemningen er skriftlig. Hvis en kandidat opnår mere end 50 procent af stemmerne, er vedkommende valgt. Hvis ingen af de tre kandidater opnår mere end 50 procent af stemmerne, vil der være en anden valgrunde, hvor de to kandidater med flest stemmer deltager.
Kandidater:
Else Alliverti Kronman
Sigrid Lund Nielsen
Anne Marie Thureby Horn

Suzanne Langenbach trække sit kandidatur

Anne Marie Thureby Horn blev valgt som næstformand i første valgrunde

Valg til Hovedbestyrelsen
Følgende syv kandidater blev valgt til medlemmer af hovedbestyrelsen uden modkandidater

Henriette Lindebjerg
Christian Geister Olsen
Marlene Finmand
Sigrid Lund Nielsen
Anne-Marie Lange
Christinne Østergaard Larsen
Sheila Simonsen

Valg af suppleanter
Følgende to kandidater blev valgt uden modkandidater

Kamilla Byrialsen
Lone Brun Rasmussen

Kommentarer fra salen
Helle Brok adresserer en særlig tak til Dorte Hartvig Jensen for hendes arbejde i hovedbestyrelsen de seneste otte år, og en tak til Rolf Auhagen for hans arbejde som formand de seneste tre et halvt år. Det blev efterfulgt af stående ovationer til det afgående formandskab.

9. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant

a) Valg af kritisk revisor: Kirsten Høngsmark blev genvalgt.
b) Valg af suppleant: Birte Suneson blev genvalg.

10. Etisk udvalg: Valg af formand, to ordinære medlemmer og to suppleanter

a) Valg af formand: Linda Jørgensen blev genvalgt.
b) Valg af medlemmer: Susanne Darmer blev genvalgt, Else Alliverti Kronman blev valgt.
c) Valg af to suppleanter: Birgitte Due ønsker blev genvalgt, Elise Runge blev valgt.

11. Eventuelt

Der lyder en tak til dirigenten for god ro og orden.

Der lyder fra salen følgende budskab ”Tak for i dag det er en stor gave at være sammen med jer og jeg føler mig ikke så alene, når jeg går hjem, som jeg gjorde, da jeg kom.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN