Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Arbejdsprogram for Danske Psykomotoriske Terapeuter 2021-2022

Foreningen, hovedbestyrelsen, formandskabet og sekretariatet forventes at inddrage og arbejde med disse punkter indtil næste generalforsamling i efteråret 2022.

Punkterne beskrives her overordnet. Indsatserne planlægges mere detaljeret af foreningens politiske og administrative ledelse. Foreningen kommunikerer løbende om arbejdet med planen, og medlemmer kan stille spørgsmål hertil ved behov.

Foruden punkterne på arbejdsplanen arbejder den politiske ledelse med en række faste, tilbagevendende og løbende opgaver, som her skal nævnes i overordnet form.

Arbejdsplanen er et udtryk for hovedbestyrelsens ønsker til prioriterede fokusområder for foreningens arbejde. Da perioden løber over to år, kan andre presserende sager blive aktuelle for foreningen og dens medlemmer, hvorfor prioriteringen af foreningens tidsmæssige ressourcer kan blive justeret.

 

Prioriterede emner vedtaget ved foreningens generalforsamling 24. oktober 2020

 

Et DAP for alle – grundstrømmen i foreningens arbejde
Psykomotorik er et stort fag med en lille forening. Der har i foreningen i mange år været en opmærksomhed på, at psykomotoriske terapeuter arbejder mange forskellige steder, indenfor en række forskellige områder og under forskellige forhold, hvad angår ansættelse, honorering, prissætning og aflønning. Coronakrisen i foråret 2020 gjorde det meget tydeligt, hvorledes arbejdsforhold, løn og indtjeningsmuligheder er meget forskellige, og at behov og forventninger fra medlemmerne til DAP derfor også er meget forskelligartede.

Vi ønsker at kunne samle flest mulige psykomotoriske terapeuter i DAP for at styrke det faglige og fagpolitiske fællesskab. Og for at styrke vores stemme og gøre den plads, vi kan have på arbejdsmarkedet og i de (fag)politiske sammenhænge så stor og stærk som muligt. Overskriften ”Et DAP for alle” bliver derfor titlen på et fokus, der skal være til stede og synligt i det politiske såvel som det administrative arbejde.

Mål og formål er, at psykomotoriske terapeuter, det være sig offentligt ansatte, privatansatte, selvstændige, freelancere, folkeoplysere og dem, der kombinerer forskellige indtjeningsformer, kan se sig selv afspejlet i foreningens arbejde og i den medlemsservice, der ydes. Samtidig ønsker vi at øge foreningens eget kendskab til medlemmernes situation, sådan at denne viden kan bruges af foreningen i det fagpolitiske og beskæftigelsespolitiske arbejde. Danske Psykomotoriske Terapeuter skal være det selvfølgelige faglige valg for en psykomotorisk terapeut og en attraktiv forening at være medlem af.

Øget politisk fokus
Vi sætter øget fokus på den politiske kommunikation: Der er ansat en akademisk studentermedhjælper, der skal bistå formand og sekretariat i opgaven med at øge kendskabet til psykomotorikken i Danmark. Det er vigtigt, at vi som et lille fag og lille forening med potentielt store anvendelses- og arbejdsmuligheder kommunikerer klart, relevant og strategisk rigtigt ind i den samfundsmæssige og politiske udvikling for at placere faget på landkortet og på arbejdsmarkedet. Dette politiske fokus skal styrke indsatsen i forhold til medier, Christiansborg-politikere, meningsdannere m.m., og det skal styrke formandens udmeldinger bredt i forhold til at gøre faget synligt.

Autorisation
Vi fortsætter arbejdet med en ansøgning om autorisation. Vi forventer at kunne afsende en ansøgning i foråret 2021. Arbejdet er en fortsættelse af indsatsen i den forgangne periode. Det forberedende arbejde udføres af en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen i samarbejde med formanden og med hjælp fra eksterne konsulenter. Der er lagt en plan for dette arbejde, hvori det planlægges, at det politiske arbejde, hvad angår politiske møder, lobbyarbejde osv., skal involvere formanden direkte.

OK21
De offentlige overenskomstforhandlinger forberedes i løbet af 2020 og skal endeligt forhandles i foråret 2021. På grund af coronakrisen er forberedelsesperioden blevet anderledes, og vi kan imødese et mere tidsmæssigt kompakt forhandlingsforløb. Formand og sekretariatsleder vil deltage i møder og forhandlinger og løbende orientere og konferere med hovedbestyrelsen. Overenskomstforhandlingerne forventes at optage tidsmæssige ressourcer, både på politisk og administrativt plan. DAP har en ny samarbejdspartner i Dansk Sygeplejeråd, med hvem vi har indgået en forhandlingsaftale. Vi vil arbejde ihærdigt på at sikre de bedste og forbedrede vilkår for psykomotoriske terapeuter.

”DAP for alle” – fokuspunkter i foreningens arbejde
Fagforeningens vigtigste opgave er at arbejde med og for beskæftigelse af vores faggruppe. Det skal være tydeligt for vores fagfæller, nyuddannede såvel som ”ældre”, hvor og hvordan der kan findes beskæftigelse og jobs. Og det skal være et tydeligt fokus i den eksterne politiske kommunikation at vise, hvor og hvordan psykomotoriske terapeuter kan bruges/ansættes.

Med bevidstheden om, at vi har et ”stort fag med en lille forening”, er arbejdet med at sikre de bedste arbejdsbetingelser og lønforhold samt at fremme kendskabet til faget en stor og mangefacetteret opgave. Den udføres gennem både det politiske og det administrative arbejde i foreningen.

At DAP er for alle betyder en opmærksomhed ”hele vejen rundt”, dvs. på alle de typer af beskæftigelse vi har i DAP.

For de offentligt- og privatansatte har vi fokus på de psykomotoriske arbejdsområder, fx psykiatri, børn, ældre og socialområdet. Arbejdet foregår gennem den politiske kommunikation, organisatoriske netværk, herunder indsatsen under overenskomstforhandlingerne, medlemsservice, råd, sparring og lønforhandlinger samt eksterne begivenheder som Folkemødet og Psykiatritopmødet.

For de selvstændige psykomotoriske terapeuter vil vi fortsat arbejde for et sammenhængende og relevant fagforeningstilbud i form af information, målrettede kurser, vejledning osv. Desuden har vi fokus på at udbrede kendskabet til psykomotorisk behandling hos forsikringsselskaber, pensionskasser og offentlige og private arbejdsgivere.

For psykomotoriske terapeuter ansat i folkeoplysningen arbejder vi fortsat på at sikre relevant information og vejledning indenfor for eksempel pensionsforhold, opsigelsesvarsler, ferie/fridage og arbejdsforhold. Derudover er fagligt relevante kurser og efteruddannelser til undervisere fortsat en af vores vigtigste opgaver.

Faste, tilbagevendende og løbende opgaver
DAP deltager i relevante konferencer og møder, møder i de fagpolitiske netværk, uddannelsesudvalg, Sundhedskartellet, FH osv. Desuden deltager DAP i eller organiserer møder med psykomotorikstuderende: Nye studerende, ”Karrieredage”, dimittendmøder og lignende. DAP afholder årsmødet 2021, samarbejder med Kreds Vest og andre relevante organisationer og deltager med delegerede ved møder i de internationale organisationer, EFP og OIPR.

Den politiske og administrative del af foreningen har løbende kontakt til medlemmer om enkeltsager og mere overordnede emner. Foreningens sekretariat yder medlemsservice, arrangerer kurser, Faglige fora osv.

Den politiske ledelse afholder møder i HB og FU og har fast kontakt med foreningens administrative ledelse, hvor politiske, administrative og økonomiske opgaver, mål og indsatser afstemmes i forhold til økonomiske og tidsmæssige ressourcer samt til foreningens drift og fagpolitiske opgave.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN