Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Arbejdsprogram for Danske Psykomotoriske Terapeuter  2018-2020

  • Arbejdsprogrammet indeholder prioriterede emner, vedtaget ved foreningens generalforsamling, 27.10.2018. 
  • Arbejdsprogrammets punkter er blevet diskuteret, formuleret og prioriteret af hovedbestyrelsen som dens første opgave efter generalforsamlingen.
  • Foreningen, hovedbestyrelsen, formandskabet og sekretariatet forventes at inddrage og arbejde med disse punkter indtil næste generalforsamling i efteråret 2020. 
  • Punkterne beskrives her overordnet. Indsatserne planlægges mere detaljeret af foreningens politiske og administrative ledelse. Foreningen kommunikerer løbende om arbejdet med programmet, og medlemmer kan stille spørgsmål hertil ved behov. 
  • Foruden punkterne på arbejdsprogrammet arbejder den politiske ledelse med en række faste, tilbagevendende og løbende opgaver, som her skal nævnes i overordnet form. 
  • Arbejdsprogrammet er et udtryk for generalforsamlingens ønsker til prioriterede emner. Da perioden løber over to år, kan andre presserende sager blive aktuelle for foreningen og dens medlemmer, hvorfor prioriteringen af foreningens tidsmæssige ressourcer kan blive justeret. 
Prioriterede emner vedtaget ved foreningens generalforsamling

Autorisation: Foreningen fortsætter arbejdet med ansøgning om autorisation. Arbejdet forventes at foregå gennem hele perioden 2018-2020. Arbejdet varetages af formandskabet i samarbejde med den administrative ledelse. Formandskabet samarbejder med hovedbestyrelsens medlemmer og DAP-medlemmer, der har viden eller kompetencer i sagen samt med eksterne vidensressourcer og samarbejdspartnere. Det forventes, at der skal bruges betalt ekstern konsulentbistand til udformning af ansøgning og lignende. 

Dimittendledighed: Dette punkt har relevans for ledige dimittender, såvel som for psykomotorikuddannelserne og for ledige psykomotoriske terapeuter generelt. Arbejdet foretages af den politiske ledelse og formandskabet i samarbejde med interesserede hovedbestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at emnet vil være i fokus gennem hele perioden 2018-2020. Arbejdet skal foregå i samarbejde med psykomotorikuddannelserne og FTF* og afstemmes i forhold til foreningens ressourcer og med, hvad vi som fagforening kan bidrage med. 

Kernefaglighed: Den psykomotoriske kernefaglighed skal tydeliggøres overfor foreningens egne medlemmer og for samarbejdspartnere, arbejdsmarkedet etc. Det forventes, at dette arbejde kan foregå i løbet af 2019. Arbejdet foregår i samarbejde med foreningens sekretariat, og der indgår en samling af dokumenter, bekendtgørelser og andet materiale, der allerede foreligger. Det kan være et emne for foreningens årsmøde 2019. Arbejdet planlægges af hovedbestyrelse og formandskab og organiseres af en arbejdsgruppe med deltagere fra samme. 

Forskning: Forskning i det psykomotoriske fagområde er vigtigt for anerkendelse og udbredelse af vores fag. Arbejdet med dette punkt forventes at bestå af en opdatering og formalisering af DAPs forskningspulje og forskningsudvalg samt fokus på indsamling og eventuelt oversættelse af forskning, der understøtter foreningens arbejde med promovering af faget. Arbejdet med dette punkt forestås i første omgang af foreningens hovedbestyrelse, der skal planlægge og udmønte tiltag i løbet af første halvdel af 2019. 

Faste, tilbagevendende opgaver:

DAP deltager i relevante konferencer og møder – eksempelvis Folkemødet på Bornholm (juni) og Psykiatritopmødet (oktober/november). Foreningen deltager i eller organiserer møder med studerende: Nye studerende, ”karrieredage”, dimittendmøder etc. DAP afholder årsmødet 2019 og er med ved opstarten af de kommende offentlige overenskomstforhandlinger. 

Løbende opgaver:

Den politiske ledelse arrangerer og afholder HB- og FU-møder, og formandskabet har faste møder med den administrative ledelse. Der deltages i møder med samarbejdspartnere (Sundhedskartel, FTF*, CO10, psykomotorikuddannelserne etc.). Ledelsen samarbejder med Kreds Vest, andre relevante organisationer, kommuner og lignende. Foreningen deltager med delegerede og kommissionsmedlemmer i arbejdet i de internationale organisationer: EFP og OIPR. 

Den politiske og administrative del af foreningen har løbende kontakt til medlemmer om enkeltsager og mere overordnede emner. 

 

 

*: Pr 1. januar 2019 bliver FTF slået sammen med LO og skifter navn til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det vil som udgangspunkt ikke have indflydelse på vores aktiviteter med FTF – men det er også klart, at en så stor sammenlægning kan føre ting med sig, som for indeværende ikke er os bekendte. 

 

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN