Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk stress- og traumeefteruddannelse v. Jacob Kongshaug

Målgruppen af mennesker, der lider af stress- og traumesymptomer er støt voksende i vores samfund. Da det er begrænset, hvor mange somatiske behandlingsmuligheder der findes i dag, er der efterspørgsel på netop den viden, du tilegner dig på denne efteruddannelse.

Efteruddannelsen forholder sig specifik til manuel behandling af klienter med skader efter stress og traumatiske hændelser og den efterfølgende særligt sensitive tilstand, klienten ofte befinder sig i.

Efteruddannelsen er struktureret omkring to dele. Første del udgør fem moduler af to dage, hvor du bliver trænet i en basisprotokol. Anden del udgør fire moduler af to dage, som giver dig indsigt i fire specifikke målgrupper, og hvordan du kan anvende din basisprotokol på disse.

Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer kropsterapeuter med solid teoretisk og praktisk erfaring. Kontakt Jacob Kongshaug for afklaring – se kontaktinformation længere nede på siden.

Kurset løber over ni gange: , hvoraf datoerne for del 1 er på plads:

 

1. del

 • Modul 1: 26.-27. august 2023
 • Modul 2: 16.-17. september 2023
 • Modul 3: 07.-08. oktober 2023
 • Modul 4: 18.-19. november 2023
 • Modul 5: 20.-21. januar 2024

2. del

 • Modul 6: 3.-4. februar 2024
 • Modul 7: 2.-3. marts 2024
 • Modul 8: 13.-14. april 2024
 • Modul 9: 4.-5. maj 2024

Alle modulerne afholdes lørdag-søndag. Lørdag er det fra 10-16, søndag er det fra 9-16.

Hvad får man på efteruddannelsen?

På del 1, som udgør basisprotokollen, gives en grundig teoretisk og praktisk indføring i metoden psykomotorisk stress- og traumebehandling (PMST).

PMST er en komplet behandlingsmetode, der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særligt sensitive nervesystemer, afledt af stress og/eller traumatiske hændelser. Der vil være fokus på dig som behandler – herunder dine færdigheder til selvregulering, hvilket er en afgørende kvalitet i resonansfeltet med din klient. Med denne færdighed støtter og stabiliserer du din klients proces til fordel for jeres fælles ressourcer og klientens læring i det terapeutiske rum.
Du får desuden undervisning og indblik i systemet Tensionel Integrity eller bedre kendt som Tensegrity. Et system, som anatomisk, helt ned på celleplan, binder kroppens mange væv og dele sammen til en stort sammenhængende matrix. Manuelle teknikker med afsæt i Tensegrity gør det muligt at kontakte traumatiseret kropsvæv, uanset type og placering i kroppen.

Vi dykker ned i grundlæggende teknikker, redskaber og færdigheder, der åbner dit virkefelt som manuel behandler til at kunne kontakte og behandle på alle vævsstrukturer i kroppen. Vi gennemgår observationsteknikker, så du præcist kan følge de nonverbale processer, kroppen gennemgår under en behandling. Teknikkerne sikrer, at du kan vurdere og vejlede klienten gennem behandlingen i et tempo og i en intensitetsgrad, din klient kan rumme.
Indsigt i kroppens reaktioner og adfærd når den aktiverer sin overlevelsesintelligens.

Du bliver trænet i observation af fysiologiske ”discharge”-mønstre, når kropsvævet re-orienterer og forløser fastlåste traumetilstande.

 

Indhold på 1. del, som udgøres af de første 5 moduler


1. Modul

 • Introduktion til PMST-metoden.
 • Hvordan støtter vi kontakten til særligt sensitive klienter? Vi skal arbejde med redskaber, der støtter og etablerer et sikkert terapeutisk rum for klientens proces. Her vil vi fordybe os i behandlerens rolle som resonansfelt og træne kropsorienterede færdigheder, der støtter en stabiliserende kontakt mellem behandler og klienten.
 • Introduktion til doseret berøring og træning af manuelle teknikker til at lokalisere, hvor kropsvævet fastholdes i reaktioner på traumer.
 • Udarbejdelse af individuel træningspraksis med fokus på specifikke færdigheder til selvregulering af behandlerens egen stressrespons. Denne træning beskrives i logbog og vil danne grundlag for et fortløbende gruppearbejde. Instruktion igangsættes på første modul.

 

2. Modul

 • Opsamling på selvregulering og gennemgang af individuel træningspraksis fra sidste modul med nysgerrighed på medgående og modgående mønstre.
 • Træning og undersøgelse af åndedrætsmønstre som observationsredskab i den terapeutiske proces.
 • Træning og integration af observationsfærdigheder og behandlingsteknikker med fokus på at følge kroppens naturlig evne til forløsning af låst konfliktstof.
 • Færdighedstræning gennem fordybelse i begrebet ”kontakt til smerten”. Her tages afsæt i behandlerens direkte berøringskontakt til klientens smerte og konflikttilstande.
 • Gennemgang af klientens italesættelse af det sensoriske, et terapeutisk redskab til forandring gennem bevidstgørelse af de dybe non-verbale sansninger.

 

3.Modul

 • Opsamling på begrebet ”kontakt til smerten” fra sidst.
 • Gennemgang af det emotionelles anatomi. En forståelse, der tager afsæt i kropstrukturens forandringsprocesser under konflikt. Giver indblik i, hvorledes kroppens tværgående muskel og bindevævsstrøg (diafragmer), kontroller og varetager transit og passage af senso-emotionelle oplevelser og tilstande.
 • Behandlingsteknikker til behandling af de tværgående vævstrukturer. Redskab der er afgørende for harmonisk forløsning af overvældende emotioner og sanseoplevelser.
 • Træning i kropslæsning med fokus på, hvor kroppen ”gemmer sin ramthed”.
 • Indsigt i hvorledes kroppen og vævet handler og reagerer på udfordringer, der medfører kontroltab.

 

4. Modul

 • Opsamling på foregående modul med orientering på sammenhæng mellem smerte og emotionel fortrængning.
 • Teoretisk gennemgang og behandling af under-ekstremisterne, med fokus på led og bindevævsstruktur.
 • Gennemgang af de 4 overlevelse intelligenser og sammenhængen med kategorier af fysiologiske reaktionsmønstrer af ”discharge”, når kropsvævet re-orientere/ forløser under den terapeutiske proces.
 • Træning af manuel kontakt til de dybe rytmer, der styrer kropsvæskernes cirkulation i kroppen. Et redskab, der effektivt stabiliserer og grounder nervesystem og krop.

 

5. Modul

 • Opsamling med afsæt i den hidtidige behandlingsprotokol.
 • Fokus og træning i samtale struktur, der støtter afklaring af det non-verbale kropslige reaktionsfelt.
 • Træning af teknikken; Fokusering der tager afsæt i klientens evne til at beskrive sin kropssansninger eller Feltsense.
 • Endelig opsummerende gennemgang af den samlede behandlingsprotokol og afrunding af kurset.
 • Uddeling af kursusdiplom.

 

Indhold, del 2

På del 2 bliver der gennemgået træning og undervisning med fokus på fire specifikke målgrupper indenfor stress- og traumefeltet.

 • Fald og slagskader
 • Kronisk stress/udbrændthed.
 • Kroniske smerter
 • Personrelateret vold og sexuelle overgreb

Disse fire forskellige målgrupper profiterer af specifikke behandlingsrammer, som kan optimere den individuelle behandlingsproces og sikre bedre afklaring og hurtigere stabilisering af klientens symptombillede.

Undervisningen tager afsæt i teori- og behandlingsprotokollen fra PMST-basis. Vi vil med øje for målgruppers forskellige udfordringer få mulighed for at arbejde os dybere ind i teknikkerne og åbne nye lag af forståelse og effekt i PMST-teknikkerne. Foruden den manuelle træning vil der følge undervisning i teoretiske og pædagogiske rammer, der særligt tager hensyn til de forskellige målgruppers specielle problematikker.

Det får du på kurset:

 • Psykomotoriske behandlingsstrategier samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med vedvarende symptomer efter fysiske uheld med fald- eller/og slagskader. Herunder PMST-teknikker til manuel behandling af hjernerystelser, piskesmæld, knoglefrakturer, led- og ledbåndslæsioner.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med psykiske og kropslige belastningssymptomer afledt af vedvarende stress. Herunder protokol for manuel restitutionsbehandling samt samtaleteknikker til afklaring af stressmønster og ressourceafklaring.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med kroniske smerteproblematikker. Herunder undervisning af kropsorienterede færdighedsteknikker til at fremme klientens evne til containment af sin smerte samt samtaleteknikker, der støtter klientens muligheden for indsigt ”bagom” smerten.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med symptomer afledt af hændelser med personrelateret vold og/eller seksuelle overgreb/krænkelser. Herunder tracking af kropslige overlevelsesreaktioner med fokus på låste mønstre, der begrænser kropslig og relationel kontakt. Afklaring af disse reaktionsmønstre danner grundlag for den psykomotoriske behandlingsproces.
 • Kropsorienterede samtaleteknikker til at spore og bevidstgøre implicitte hukommelsesbrikker til at afdække medgående ressourcer i klientens traumereaktioner.
 • Undervisning i monitorering og opmærksomhed på låste rollesamspil mellem behandler og klient. Traumemønstre, der påvirker relationskompetencen hos både behandler og klient. Herunder afklaring af tydelige rammer og dagsorden for behandlingen. Tiltag der støtter og optimerer din behandlingspraksis samt stabiliser og grounder behandlingsprocessen for din traumeramte klient.

 

Indhold på del 2, som udgør 4 moduler

 

Modul 1: “Fald- og slagskader”

 • Introduktion til, hvordan vi hjælper personer, som vedbliver med at have smerter og ubehag efter slag- og faldskader trods længerevarende restitutionsperiode.
 • Undersøgelse og træning af balancetolerance efter fald. Gennemgang af øvelser til reetablering af tillid til de autonome balancereflekser.
 • Gennemgang og træning i manuel palpation til at afklare området for og omfanget af skaden. Altså hvordan skaden er orienteret i kroppen; dybt eller overfladisk. Afklarende information til vurdering af behandlingsstrategi og teknik.
 • Gennemgang og træning af PMST-teknikker til clearing og balancering af vævsstruktur efter vrid, træk og slag. Ofte vil autonome reaktioner vedblive at fastholde kompensatoriske beskyttelsesspændinger, trods succesfuld vævsheling. En clearing og støtte til re-orientering af vævets naturlige refleksmønstre. Vil støtte til at optimerer spændingsbalance, nærvær og styrke i det ramte område.
  Gennemgang og træning af knogleteknikker til aflastning og genorganisering af de tensile (spændingsafhængige) forhold i knoglevævet. Mange slag og faldskader involverer ofte knoglestrukturen og medfører ofte forandringer i knoglevævets plasticitet og spændingsdynamik. Kropsstrukturens generelle spændingsdynamik reagerer meget fint nuanceret og udfordres af selv meget små forskydninger. Regulering og mobilisering af knoglevævet efter fald og slagskader, har ofte afgørende betydning for optimeringen af mobiliteten i kroppen.

 

Modul 2: Kronisk stress/udbrændthed

 • Introduktion og undervisning i generelle symptomstrukturer ved kronisk stress, herunder de indre dynamikker og mindset, der ofte er fremtrædende hos den stressramte person.
 • Rammesætning for arbejdet med personen og redskaber til at afdække de bagvedliggende adfærdsmønstre. Afdækning af medgående og modgående mønstre er i fokus og er især afgørende for en stabil og positiv forandringsprocessen hos den stressramte.
 • Gennemgang og træning af den manuelle behandlingstilgang. Her vil fokus være på orientering i fordybelse på reguleringstilstande i kroppens organer samt de tre tværgående bindevævsstrukturer i abdomen.
 • Gennemgang og træning af visuel monitorering af de subtile forandringsmarkører hos den stressramte. Restitution er en langsom bevægelse, når grundkonstitutionen er i svær ubalance og underskud. Den kropslige proces mod øgede ressourcer og bedre færdighed til stressregulering er subtil. Særlig opmærksomhed på medgående markører er derfor afgørende for at kunne støtte en positiv bevægelse hos den stressramte

 

Modul 3: Kroniske smerter

 • Introduktion og undervisning i smertens fysiologi og kendetegn for klienter med langvarige og vedvarende smertelidelser.
 • Gennemgang og træning i kropsorienterede færdigheder til at støtte klientens færdighederne og evne til selvregulering, når smertebilledet er kronisk.
 • Gennemgang og træning af manuelle PMST-teknikker med orientering til doseret sensorisk eksponering af klintens fysiske smerte. En manuel behandlingsprotokol, der støtter klientens bevægelse mod øget containment af sin smerte.
 • Undervisning og træning i samtaleredskaber til at hjælpe klinten til kropsorienteret verbalisering af sin smerte med henblik og fokus på at bevidstgøre de mønstre, der ligger ”bagved” smerten.
 • Gennemgang og træning af samtaleterapeutiske redskaber til at afklare og arbejde med de underliggende og ofte komplekse mønstre, der er baggrund for den kroniske smerte.

 

Modul 4: Personrelateret vold og overgreb.

 • Introduktion i, hvordan vi støtter og hjælper personer, som har været udsat for fysisk vold og/eller seksuelle krænkelser. Vi er i kontakt med et særligt sensitivt reaktionsfelt hos den krænkede. Et felt, der er låst i generelle mellemmenneskelige tillidskonflikter og deraf følgende sensorisk overaktivitet, når klienten er i relation  med andre mennesker.
 • Vi skal genbesøge og træne de fire grundfærdigheder fra basiskurset (jordforbindelse, centrering, afgrænsning og ”rumning” af emotioner). Vi skal et lag dybere og inddrage det relationelle aspekt i færdighedstræningen. Herved vil vi bedre kunne understøtte vores evne til ”rumning” i det relationelle resonansfelt og derved støtte klientens mulighed for genforhandling af sin oplevelse af sikker kontakt/sikkert rum.
 • Vi skal gennemgå og undersøge markører for de instinktive overlevelsesreaktioner, herunder træne behandling af låste overlevelsesreaktioner som flugtrefleks, beskyttelsesrefleks, immobilitet/freezerepons samt dominans og underkastelsesmønstre.
 • Undervisning og træning i, hvordan vi kan ”forhandle” med vores instinktive del af nervesystemet. En træning i selvregulering mellem de ”medgående” sensoriske ressourcemarkører contra de ”modgående” instinktaktiverede overlevelsesreaktioner.
 • Vi skal undersøge og træne vores orientering til reaktionsmarkører på tillidskonflikter samt træne opmærksomhed på kontrol- og autoritetsmønstre mellem behandler og klient.

 

Forberedelse forud for og mellem modulerne

Til kursusforløbet medfølger kompendium, der dækker indholdet til de første fem moduler, som udgør PMST-basis’ protokol. Materialet udsendes som PDF/E-dokument umiddelbar før kursusstart. Desuden vil undervisningen understøttes af Power Point-præsentationer, som vil være til rådighed efter hvert modul. Link til fælles undervisningsmappe vil blive udsendt umiddelbart efter første modul. I denne mappe vil der, foruden undervisningsmaterialet, være relevante artikler og filmklip, der relaterer til indholdet på de respektive moduler.

Det forventes at du træner og integrerer modulernes indhold af færdigheder og teori mellem undervisningsmodulerne, gerne i udveksling med andre deltagere fra kurset.

I denne proces skal der endvidere afsættes tid til minimum et behandlingsforløb af fem sessioner. Behandlingsforløbet skal journaliseres og bruges som udviklingsredskab i sammenhæng til din individuelle praksis i selvregulering og færdighedstræning. Sidstnævnte refererer til træningsopgaver, der igangsættes på første modul.

Der udstedes kun kursusdiplom efter fuld deltagelse på alle modulerne. Ved sygdom tilbydes deltagelse på efterfølgende kursusforløb, dog begrænset til de moduler, man har haft fravær på.

For at støtte din fortsatte faglige udvikling etableres en lukket facebookgruppe, hvor du vil have mulighed for faglig udveksling og sparring.

Tilmelding

Dato
26. aug. 2023

Underviser
Jacob Kongshaug

Pris
26.600 kr. for medlemmer
30.500 kr. for ikke-medlemmer

Du sendes videre til medlemssystemet

Om underviseren

Psykomotorisk terapeut, DAP.

Han har været ansat som psykomotorisk terapeut og kropsterapeut i Københavns Kommune gennem 20 år, hvor han var tilknyttet et kommunalt, tværfagligt tilbud for traumatiserede borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Egen klinikvirksomhed siden 1993 og udvikler af PMST-metoden siden 2010.

Tlf. 26 15 08 11
Mail: jacobkongshaug@hotmail.com
Hjemmeside: jacobkongshaug.dk

Hvornår

1. del

 • Modul 1: 26.-27. august 2023
 • Modul 2: 16.-17. september 2023
 • Modul 3: 07.-08. oktober 2023
 • Modul 4: 18.-19. november 2023
 • Modul 5: 20.-21. januar 2024

2. del

 • Modul 6: 3.-4. februar 2024
 • Modul 7: 2.-3. marts 2024
 • Modul 8: 13.-14. april 2024
 • Modul 9: 4.-5. maj 2024

Alle modulerne afholdes lørdag-søndag. Lørdag er det fra 10-16, søndag er det fra 9-16.

Sted

Mindful Moving, Bogholder Allé 58, 2720 Vanløse

 

Tilmeldingsfrist 16. februar 2022

 

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP
Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN