Barsel, børn og orlov

Alle forældre er omfattet af Barselloven (Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel).

Formålet med Barselloven er at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barseldagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption m.v.

Mange har som led i ansættelsen ret til hel eller delvis løn under graviditet/barselsfravær under den betingelse, at arbejdsgiveren modtager refusion af de dagpenge, som man ville have ret til hvis ikke man modtog løn. 

 

  • Barsel og orlov

  • Barn syg og fravær

  • Fravær af særlige familiemæssige årsager

  • Omsorgsdage

 

Barsel og orlov

Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt og mange valgmuligheder og du skal derfor tjekke dine muligheder og ønskede valg helt konkret med barnets anden forælder og din chef/ personaleafdeling.

Først og fremmest bør I sætte jer ind i de regler og vilkår, der gælder for begge forældre. Herefter kan I lave en samlet kalenderplanlægning med udgangspunkt i terminsdatoen.

Bemærk, at et barselsforløb normalt vil bestå af forskellige perioder med forskellige regler for varsling mm som her skitseret: Graviditetsorlov – Barselsorlov – Forældreorlov – evt. ferie.

Det er nyttigt at skaffe sig et overblik ved at benytte barselsberegneren eller at få lavet et regneark selv. Udgangspunktet er det forventede fødselstidspunkt (terminsdato). Barselsorloven beregnes fra dagen efter fødselsdagen.

Barselsberegneren kan du finde her >>

I det private område afhænger dine vilkår af din ansættelseskontrakt, virksomhedens personalepolitik og evt. husaftaler.  Nogle har meget fordelagtige vilkår – bedre end i det offentlige – andre giver kun funktionærlovens minimum, som er halv løn fra barselorlovens begyndelse tidligst 4 uger før og til 14 uger efter fødslen.

Reglerne i det offentlige område er i store træk de samme.

 

Et eksempel:

Mona Madsen som er ansat i Morsø kommune venter barn med Mikkel, der er ansat i nabokommunen.

Mona og Mikkel vælger efter famileråd en meget enkel løsning, som giver følgende barselsforløb:

Før forventet fødsel holder Mona 8 ugers graviditetsorlov med sædvanlig løn

Efter fødslen holder Mona 14 ugers barselsorlov og 6 ugers forældreorlov - begge dele med sædvanlig løn.

Mikkel holder 12 ugers forældreorlov med sædvanlig løn.

Det samlede barselsforløb, hvor Mona og Mikkel på skift er hjemme hos barnet, bliver dermed i alt 32 uger, hvor de får sædvanlig løn fra hver sin arbejdsgiver.

Begge holder ferie i forlængelse af barslen.

Mona og Mikkel kunne også have valgt at forlænge eller udskyde dele af forældreorloven på forskellig måde. Ved en maksimal udskydelse kan de opnå ret til maksimalt 46 ugers fravær finansieret af 32 ugers dagpenge.

 

Læs mere om ret til orlov og dagpenge ved barsel her >>

 

Barn syg og fravær

Som offentligt ansat forælder har du som udgangspunkt ret til 2 dage med sædvanlig løn, når dit barn under 18 år er syg, og det er nødvendigt, at du selv passer barnet.

Bliver barnet syg på en arbejdsfri dag – fx søndag – er barnets 1. sygedag i denne sammenhæng først mandag, hvis det er en arbejdsdag.

Det er ikke et krav, at du har forældremyndigheden, eller at barnet har folkeregisteradresse hos dig, men barnet skal have ophold hos dig.

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder, og sygdommens karakter.

Retten er tillidsbaseret, og adgangen til fravær kan inddrages ved misbrug.

 

Fravær af særlige familiemæssige årsager

En lønmodtager har også ret til fravær fra arbejdet i disse instanser:

  • af tvingende familiemæssige årsager, dvs. sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens tilstedeværelse påtrængende nødvendig
  • når vedkommende er ansat af kommunen efter Lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ol.
  • eller modtager plejevederlag efter samme lov for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

 

Læs om varsling, forudsætninger mv. i Familiefraværsloven

her >>

Aftalerne på det offentlige område indeholder regler svarende til loven.

 

Omsorgsdage

Man har omsorgsdage hvis man er ansat i det offentlige (staten, en kommune eller en region). I det private vil det fremgå af ansættelseskontrakten, en husaftale eller personalepolitik, om man har det.

I det offentlige område er reglerne ens på det helt overordnede plan. Er man forælder til et barn på 7 år eller yngre, har man ret til 2 omsorgsdage per år per barn.

Omsorgsdage kan afholdes med kort eller langt varsel relativ frit alt efter barnets behov.